INTERVIU cu Ioan NANI: Antibiotice Iași a produs primele două serii de hidroxiclorochină. S‑a reluat producția de paracetamol și de algocalmin, pentru care există cerere mare din Marea Britanie și Austria [VIDEO]

0
405

Anti­bi­o­ti­ce Iași a pro­dus pri­me­le două serii de hidro­xi­clo­ro­chi­nă. S‑a relu­at pro­duc­ția de para­ce­ta­mol și de algo­cal­min, pen­tru care exis­tă cere­re mare din Marea Bri­ta­nie și Aus­tria.

Repor­ter TVR: Anti­bi­o­ti­ce a înce­put să pro­du­că din aceas­tă lună anti­vi­ra­lul folo­sit în tra­ta­rea bol­na­vi­lor cu noul CORONAVIRUS în sta­re gra­vă.

Ioan Nani: “Am înce­put de doua săp­tămâni pro­duc­ția de hidro­xo­clo­ro­chi­nă: am achi­zi­țio­nat un lot de sub­stan­ță acti­vă în luna apri­lie, am asi­mi­lat for­mu­la, teh­no­lo­gia de fabri­ca­ție si am pro­dus deja medi­ca­men­tul finit, având deja fina­li­za­te pri­me­le doua serii din acest pro­dus”.

In momen­tul de fata, hidro­xi­clo­ro­chi­na este dis­tri­bu­i­ta în amba­laj cli­nic, off-label, așa cum am pro­mis, pen­tru a fi pe sto­cul de sigu­ran­ță al com­pa­niei, fiind donat Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții pen­tru nece­sa­rul de con­sum în tra­ta­men­tul COVID 19. Tot­o­da­tă, din pri­ma serie vom înce­pe docu­men­ta­ția pen­tru auto­ri­za­rea pro­du­su­lui pen­tru pri­ma sa des­ti­na­ție, așa cum este el con­sa­crat, adi­că pen­tru boli­le auto­i­mu­ne. Docu­men­ta­ția va fi depu­să la Agen­ția Națio­na­lă a Medi­ca­men­tu­lui, dar vom înre­gis­tra pro­du­sul și in sis­te­mul euro­pean.

TVR: Cât de mare este cere­rea acum, în con­di­ți­i­le in care exis­ta și alte sche­me de tra­ta­ment?

Hidro­xi­clo­ro­chi­na este folo­si­tă în tra­ta­men­tul ini­țial al celor inter­nați cu COVDI19. Rolul nos­tru este sa punem la dis­po­zi­ție can­ti­tăți sufi­cien­te pen­tru cel puțin 1 an de zile.

TVR: Cum stați cu mate­ria pri­ma și la ce pre­țuri se achi­zi­țio­nea­ză ea acum?

Pia­ța de mate­rii pri­me s‑a mai rela­xat, însă noi am adus mate­ria pri­mă în pli­nă cri­ză (luna apri­lie). Ne-am apro­vi­zio­nat cu o can­ti­ta­te sufi­cien­tă pen­tru un an de zile, atât pen­tru COVID 19 cât și pen­tru boli­le auto­i­mu­ne, așa cum am pro­mis.

TVR: Ați relu­at și pro­duc­ția de para­ce­ta­mol și novo­cal­min.

Sun­tem în a doua lună de când pro­du­cem din nou Para­ce­ta­mo­lul si Algo­cal­mi­nul. Avem o cere­re con­stan­tă de pe pia­ța inter­nă. Este impor­tant că am fost bine recep­tați și în comu­ni­ta­tea euro­pea­nă. Avem cereri mari din Marea Bri­ta­nie, din Aus­tria și din alte țări din UE. Este posi­bil să facem export în urmă­toa­rea peri­oa­dă, asi­gu­rând în pri­mul rând cere­rea inter­nă.

TVR: Veți înce­pe si pro­duc­ția de dez­in­fec­tanți. In ce sta­diu sun­teți cu auto­ri­za­rea aces­tui tip de pro­dus?

Aștep­tăm încă auto­ri­za­rea celor trei for­mu­le pe care le-am tri­mis la insti­tu­te­le spe­cia­li­za­te din țară. În pri­mul rând ne inte­re­sea­ză dez­in­fec­tan­ții pen­tru supra­fe­țe pen­tru ca avem capa­ci­ta­te in sec­ți­i­le noas­tre de bio­sin­te­ză să pro­du­cem sute de tone anu­al. La înce­put vor fi in amba­la­je colec­ti­ve de 3–5 litri pen­tru folo­si­rea de con­su­ma­to­rii insti­tu­țio­na­li­zați. Pe măsu­ra ce vom îna­in­ta in pro­ce­sul de fabri­ca­ție al aces­tui noi tip de pro­dus, vom încer­ca o pro­duc­ție curen­tă în dife­ri­te for­me de amba­la­re ușor de admi­nis­trat. Pen­tru dez­in­fec­tan­ții pen­tru mâini, fiind pro­du­că­tori con­sa­crați de ungu­en­te cre­me, geluri, ne dorim să avem pe ter­men lung pro­du­se pen­tru igie­na cor­po­ra­la și igie­na mâi­ni­lor. Iar aces­tea ne dorim să fie niș­te pro­du­se de mar­că, la nive­lul noto­ri­e­tă­ții bran­du­lui Anti­bi­o­ti­ce.


Man­ga­lia News, 19.05.2020. (sur­sa: stiri.tvr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele