FRL: POVESTEA MICUȚEI CAMPIOANE ALEXANDRA VOICULESCU (Lupte Feminine — CS Poseidon Limanu‑2 Mai)

0
235

Fede­ra­ția Româ­nă de Lup­te (FRL) — ⚀ UN motiv pe zi.

Nu ne-ar ajun­ge zile­le de izo­la­re să ter­mi­năm toa­te moti­ve­le pen­tru care lup­te­le sunt o cale de urmat. În cam­pa­nia ”UN motiv pe zi” vom regă­si toa­te bene­fi­ci­i­le, impor­tan­ța sau rea­li­ză­ri­le celui mai vechi sport olim­pic — Lup­te­le. Un imbold pen­tru copii și părin­ti, pen­tru antre­nori și chiar pen­tru spor­tivi!

⚠️POVESTEA MICUȚEI CAMPIOANE ALEXANDRA VOICULESCU (Lup­te Femi­ni­ne — CS Posei­don Limanu‑2 Mai)

Acum șase ani, ambi­țioa­să și hotă­râ­tă din fire, Ale­xan­dra i‑a rugat pe antre­no­rii Ali­na Ivan și Cor­ne­li­us Truc­mel să o lase pe sal­tea­ua de lup­te, după ce a asis­tat la un antre­na­ment. Și de atunci a înce­put poves­tea. Antre­no­rii i‑au deve­nit ca și părinți, iar Ale­xan­dra venea pri­ma la sală și ple­ca ulti­ma. Lup­te­le femi­ni­ne câști­ga­se­ră o spor­ti­vă extrem de talen­ta­tă, care a urcat ime­di­at pe cea mai îna­l­tă treap­tă a podi­u­mu­lui, la toa­te con­cur­su­ri­le inter­ne și inter­națio­na­le, des­ti­na­te vâr­stei ei. Din 2015 a deve­nit Cam­pi­oa­na Roma­niei, în 2018, la pri­ma sa par­ti­ci­pa­re la un cam­pi­o­nat bal­ca­nic s‑a cla­sat pe locul 2, iar un an mai târ­ziu a obți­nut bron­zul euro­pean la CE U15.

”Ști­am că pot să fac vin cu o meda­lie de la euro­pe­ne, deși aveam doar 13 ani si era pri­ma mea par­ti­ci­pa­re. Nu am idoli în lup­te, dar am lup­tă­toa­re din Româ­nia pe care le con­si­der mode­le de urmat, cum ar fi Ana Andre­ea Bea­tri­ce sau Ște­fa­nia Pri­ce­pu­tu. Vreau să ajung cam­pi­oa­nă olim­pi­că, aces­ta e visul meu”. — ALEXANDRA VOICULESCU.

Va urma!🔎

MN: Alte arti­co­le des­pre micu­ța cam­pi­oa­nă Ale­xan­dra Voi­cu­les­cu, am publi­cat AICI.


Man­ga­lia News, Marți, 5 mai 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele