Direcția Asistență Socială Mangalia: Am finalizat și cea de a doua etapă de distribuire a materialelor de protecție, precum și a soluțiilor dezinfectante, către persoanele în vârstă de peste 65 de ani

0
240

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia:

Bună ziua!🙂

Am reu­șit ca, în cur­sul zilei de astăzi, să fina­li­zăm și a doua eta­pă de dis­tri­bu­i­re a mate­ri­a­le­lor de pro­tec­ție, pre­cum și a solu­ți­i­lor dez­in­fec­tan­te, către per­soa­ne­le în vâr­stă de pes­te 65 de ani.

Cole­gii noș­tri au mers la domi­ci­li­ul a pes­te 6.500 de per­soa­ne, pen­tru a le oferi de aceas­tă dată măști de pro­tec­ție reu­ti­li­za­bi­le, mănuși și spirt.

De ase­me­nea, în toa­tă aceas­tă peri­oa­dă, am con­ti­nu­at să facem cum­pă­ră­turi, la cere­rea uno­ra din­tre vâr­st­ni­cii ora­șu­lui nos­tru, aces­tea con­stând în ali­men­te și medi­ca­men­te și să le ofe­rim la domi­ci­liu mân­ca­re cal­dă sau pache­te, cetă­țe­ni­lor fără apar­ți­nă­tori sau fără un alt aju­tor.

Îna­in­tea Sfin­te­lor Săr­bă­tori de Paș­te, prin­tr-un par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Medi­ci­lor de Fami­lie din jude­țul Con­stan­ța și Aso­ci­a­ția ”Sofia Tomi­ta­na”, au fost dis­tri­bu­i­te tutu­ror medi­ci­lor de fami­lie KIT-uri de pro­tec­ție, pen­tru a ne asi­gu­ra câtuși de puțin că aceștia vor fi pro­te­jați împo­tri­va nou­lui virus Sars Cov 2.

Vă rea­min­tim că, ime­di­at după insti­tu­i­rea stă­rii de urgen­ță și a emi­te­rii Ordo­nan­ței Mili­ta­re Nr. 2 din luna Mar­tie, 2020, într-un efort de echi­pă, anga­ja­ții Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, au între­prins ace­leași ser­vi­cii pre­ci­zate mai sus, ofe­rind tot­o­da­tă la domi­ci­li­ul fie­că­rui bene­fi­ci­ar și pache­te­le cu ali­men­te, afe­ren­te luni­lor mar­tie și apri­lie (aprox. 34.000 kg de ali­men­te).

Nu în cele din urmă, dorim să ne îndrep­tăm res­pec­tul nos­tru pen­tru dum­ne­a­voas­tră, toți ace­ia care ați demon­strat că res­pec­tați cu stric­te­țe măsu­ri­le sta­bi­li­te de către auto­ri­tăți în vede­rea înce­ti­ni­rii răs­pân­di­rii nou­lui Coro­na­vi­rus.

Să ne reve­dem cu toții sănă­toși, cât mai curând cu putin­ță!

Vă mul­țu­mim!🙂


Man­ga­lia News, 07.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply