Diaspora în Direct, Duminică, 31 mai 2020 | Arca TV | VIDEO‎‎

0
359

‎Dias­po­ra în Direct, Dumi­ni­că, 31 mai, ora 21.00, ora Româ­ni­ei.

Dr. Ovi­diu Hur­du­zeu, scri­i­tor și cri­tic soci­al, absol­vent al Stan­ford Uni­ver­si­ty, un român care a stat 30 de ani în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, vine la Dias­po­ra în Direct să ne expli­ce moti­ve­le întoar­ce­rii sale în Româ­nia și ini­ția­ti­ve­le în care este impli­cat.

Con­ti­nu­ăm inter­vi­ul cu Ion Petrin­ca din Las Vegas, un român care păs­trea­ză vii tra­di­ți­i­le și por­tul popu­lar româ­nesc.

Împre­u­nă cu Tudor Petrut, încer­căm să revi­ta­li­zăm ini­ția­ti­va de des­chi­de­re a Cen­tru­lui Comu­ni­tar din Los Ange­les și dorim ca toți româ­nii din comu­ni­ta­te să se impli­ce în acest demers.

Mari­an Petru­ta ne ține la curent cu ini­ția­ti­va din emi­siu­nea tre­cu­tă, în care încer­căm să obți­nem aju­to­rul con­gress­man-ului local în rezol­va­rea pro­ble­mei unei român­ce din Chi­ca­go.

Nata­lia Ghi­las­cu adu­ce nou­tă­ți­le din comu­ni­tă­ți­le mol­do­ve­nești și lan­săm în curând emi­siu­nea Suc­ces la Pătrat, în care veți cunoaș­te români de suc­ces și poveș­ti­le lor.

Mihai Mate­ia­si, cu ști­ri­le din Comu­ni­ta­tea româ­neas­că din Michi­gan și revol­te­le din Min­ne­a­po­lis, declan­șa­te de uci­de­rea unui băr­bat de culoa­re de către Poli­ția din Min­ne­a­po­lis.

Adri­an Arde­lean, des­pre ce s‑a mai întâm­plat în ulti­ma săp­tămâ­nă în Montre­al, Can­a­da, Cla­u­dia Gutu­les­cu, cu ști­ri­le din Lon­dra, iar @Raluk Maria Petri­că are o invi­ta­tă spe­cia­lă din Cas­te­l­lon, Spa­nia.

Petre­cem dimi­nea­ța în Aus­tra­lia cu Raresh Badrea din Mel­bo­ur­ne și Cata­lin Ovi­diu Anas­ta­se din Syd­ney, care vă aduc veș­ti­le de la anti­pozi.

Nu rata Dias­po­ra în Direct de Dumi­ni­că, 31 mai, ora 21.00, ora Româ­ni­ei!

Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al al pro­iec­tu­lui Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă AICI.


Man­ga­lia News, 31.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply