ATENȚIE! SE OPREȘTE APA în Mangalia, Limanu, 2 Mai și Vama Veche, MIERCURI, 27 mai 2020

0
356

Pen­tru exe­cu­ta­rea unor lucrări de rea­bi­li­ta­re la nive­lul Gos­po­dă­ri­ei de apă — Cas­tel Man­ga­lia, RAJA SA va între­ru­pe fur­ni­za­rea apei pota­bi­le mier­curi – 27 mai 2020, în inter­va­lul orar 08.00 – 17.00.

În acest timp, vor fi afec­tați de lip­sa apei con­su­ma­to­rii din car­ti­e­re­le Dobro­gea și Colo­niști, pre­cum și cei de la eta­je­le supe­ri­oa­re ale blo­cu­ri­lor din ora­șul Man­ga­lia. Abo­na­ții din cele­lal­te zone ale ora­șu­lui vor avea apă cu pre­siuni scă­zu­te.

Tot în acest inter­val orar, la nive­lul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia se va înre­gis­tra pre­siu­nea scă­zu­tă a apei și lip­sa tota­lă a aces­te­ia la eta­je­le supe­ri­oa­re.

Tot­o­da­tă, între ore­le 12.00 și 17.00, se va sis­ta fur­ni­za­rea apei din rezer­vo­rul ce asi­gu­ră ali­men­ta­rea cu apă a loca­li­tă­ți­lor Lima­nu, 2 Mai și Vama Veche, dar și a punc­tu­lui de tre­ce­re a fron­ti­e­rei Vama Veche și a Șan­ti­e­ru­lui Naval Damen.

Ne cerem scu­ze pen­tru neplă­ce­ri­le cre­a­te abo­na­ți­lor, pe care îi asi­gu­răm că echi­pe­le de inter­ven­ție vor face tot posi­bi­lul pen­tru fina­li­za­rea lucră­ri­lor și relu­a­rea fur­ni­ză­rii apei pota­bi­le în cel mai scurt timp. Tot­o­da­tă, rugăm toți con­su­ma­to­rii afec­tați de aceas­tă lucra­re să își asi­gu­re rezer­va mini­mă de apă, pen­tru con­sum și uz cas­nic, în peri­oa­da în care va fi sis­ta­tă ali­men­ta­rea cu apă. (RAJA SA Con­stan­ța).


Man­ga­lia News, 25.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele