ATENȚIE! Proprietarii de terenuri sunt obligați să distrugă AMBROZIA, o plantă al cărei polen afectează un foarte mare număr de persoane, provocându-le rinite alergice

0
426

ANUNȚ! În aten­ția  pro­pri­e­ta­ri­lor sau deți­nă­to­ri­lor de tere­nuri:

Vă revi­ne obli­ga­ția de a des­fă­șu­ra lucrări de pre­ve­ni­re, com­ba­te­re și dis­tru­ge­re a buru­ie­nii ambro­zia, denu­mi­tă ști­in­ți­fic Ambro­sia arte­mis­dii­fo­lia, pen­tru evi­ta­rea insta­lă­rii și răs­pân­di­rea vege­ta­ți­ei adven­ti­ve, inva­zi­ve și eli­mi­na­rea ei, în cazul pre­zen­ței pe tere­nuri intra­vi­la­ne sau extra­vi­la­ne.

Prin pre­zen­ta, vă adu­cem la cunoș­tin­ță urmă­toa­re­le:

Dat fiind pre­ve­de­ri­le legii 62/2018 având în vede­re com­ba­te­rea buru­ie­nii ambro­zia Art. 1.Pro­pri­e­ta­rii sau deți­nă­to­rii de tere­nuri, admi­nis­tra­to­rii dru­mu­ri­lor publi­ce, căi­lor fera­te, cur­su­ri­lor de apă, lacu­ri­lor, sis­te­me­lor de iri­ga­ții și ai bazi­ne­lor pis­ci­co­le au obli­ga­ția să des­fă­șoa­re lucrări de pre­ve­ni­re, com­ba­te­re și dis­tru­ge­re a buru­ie­nii ambro­zia, denu­mi­tă ști­in­ți­fic Ambro­sia arte­mi­sii­fo­lia, pen­tru evi­ta­rea insta­lă­rii și răs­pân­di­rii vege­ta­ți­ei adven­ti­ve inva­zi­ve și eli­mi­na­rea ei în cazul pre­zen­ței pe tere­nu­ri­le intra­vi­la­ne sau extra­vi­la­ne”.

Pro­pri­e­ta­rii de tere­nuri sunt obli­gați să dis­tru­gă ambro­zia, o plan­tă al cărei polen afec­tea­ză un foar­te mare număr de per­soa­ne, pro­vo­cân­du-le rini­te aler­gi­ce.

La nive­lul fie­că­rei uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le va fi cen­tra­li­za­tă situ­a­ţia tere­nu­ri­lor pe care se dezvol­tă aceas­tă plan­tă şi va fi întoc­mit un cen­tra­li­za­tor, până pe data de 25 mai din fie­ca­re an, în legă­tu­ră cu tere­nu­ri­le pe care se dezvol­tă aceas­tă plan­tă. De ase­me­nea, vor fi lua­te măsuri de infor­ma­re a pro­pri­e­ta­ri­lor tere­nu­ri­lor res­pec­ti­ve să com­ba­tă răs­pân­di­rea aces­tei plan­te, obli­ga­ţia fiind să o eli­mi­ne de pe tere­nuri până pe data de 5 iunie, în fie­ca­re an, adi­că până în momen­tul în care înflo­reş­te, că de fapt asta este pro­ble­ma”.

Pro­pri­e­ta­rii sau deţi­nă­to­rii de tere­nuri, admi­nis­tra­to­rii dru­mu­ri­lor publi­ce, căi­lor fera­te, cur­su­ri­lor de apă, lacu­ri­lor, sis­te­me­lor de iri­ga­ţii şi ai bazi­ne­lor pis­ci­co­le au obli­ga­ţia să desfă­şoa­re lucrări de pre­ve­ni­re, com­ba­te­re şi dis­tru­ge­re a buru­ie­nii ambro­zia, denu­mi­tă şti­inţi­fic Ambro­sia arte­mi­sii­fo­lia, pen­tru evi­ta­rea insta­lă­rii şi răs­pân­di­rii vege­ta­ţi­ei adven­tiv inva­zi­ve şi eli­mi­na­rea pre­zenţei aces­te­ia pe tere­nu­ri­le intra­vi­la­ne sau extra­vi­la­ne”.

În sco­pul dis­tru­ge­rii ambro­zi­ei şi pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii aces­te­ia, pro­pri­e­ta­rii tere­nu­ri­lor pe care cre­ş­te ambro­zia vor desfă­şu­ra peri­o­dic, în peri­oa­da cuprin­să între răsă­ri­rea aces­tei plan­te şi apa­ri­ţia pri­me­lor inflo­res­cenţe, res­pec­tiv cel târ­ziu până la data de 30 iunie a fie­că­rui an, lucrări de întreţi­ne­re a tere­nu­ri­lor prin cosi­re, smul­ge­re, erbi­ci­da­re sau alte lucrări şi meto­de spe­ci­fi­ce, „măsu­ri­le urmând să fie menţi­nu­te până la sfârşi­tul peri­oa­dei de vege­ta­ţie a buru­ie­nii”.

Şi bene­fi­ci­a­rii lucră­ri­lor de con­struc­ție au obli­ga­ţia să ia măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru evi­ta­rea insta­lă­rii sau răs­pân­di­rii buru­ie­nii ambro­zia, pe tere­nu­ri­le afec­ta­te de lucrări.

Con­sti­tu­ie con­tra­venţie neres­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor din aver­tis­ment de către pro­pri­e­ta­rii sau deţi­nă­to­rii de tere­nuri, bene­fi­ci­a­rii lucră­ri­lor de con­stru­cţii, admi­nis­tra­to­rii dru­mu­ri­lor publi­ce, căi­lor fera­te, cur­su­ri­lor de apă, lacu­ri­lor, sis­te­me­lor de iri­ga­ţii şi ai bazi­ne­lor pis­ci­co­le care nu se con­for­mea­ză pre­ve­de­ri­lor din aver­tis­ment şi se san­cţio­nea­ză cu amen­dă de la 750 lei la 5.000 lei pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce şi cu amen­dă de la 5.000 lei la 20.000 lei pen­tru per­soa­ne­le juri­di­ce.

Veri­fi­ca­rea şi con­sta­ta­rea neres­pec­tă­rii pre­ve­de­ri­lor legii, pre­cum şi apli­ca­rea san­cţiu­nii se fac de către o comi­sie mix­tă, con­stru­i­tă prin ordin al pre­fec­tu­lui, for­ma­tă din spe­cia­li­şti desem­na­ţi din cadrul dire­cţi­i­lor pen­tru agri­cul­tu­ră judeţe­ne, res­pec­tiv a muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, comi­sa­ri­a­te­lor judeţe­ne ale Găr­zii naţio­na­le de mediu, dire­cţi­i­lor judeţe­ne de sănă­ta­te publi­că şi auto­ri­tă­ţii publi­ce loca­le pe a cărei rază teri­to­ri­a­lă se face con­tro­lul.

Pole­nul aces­tei plan­te pro­voa­că aler­gii seve­re. Ambro­zia a fost decla­ra­tă de către exper­ții Comi­si­ei Euro­pe­ne o „spe­cie peri­cu­loa­să pen­tru sănă­ta­te”.


Man­ga­lia News, 24.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply