Artistul plastic Valentin Tănase ne invită la un FLASHMOB PICTURAL | Galerie virtuală de ARTĂ

0
719

Artis­tul plas­tic Valen­tin Tăna­se ne invi­tă la un FLASHMOB PICTURAL | Gale­rie vir­tu­a­lă de ARTĂ.

Valen­tin Tăna­se: “Răs­pund invi­ta­ți­ei artis­tu­lui Mihai Catru­na, de a par­ti­ci­pa la FLASHMOB, pos­tând în fie­ca­re zi, timp de o săp­tămâ­nă, câte o lucra­re per­so­na­lă și invi­tând de fie­ca­re dată câte un artist de a par­ti­ci­pa la acest eve­ni­ment. Invi­ta­ta mea de astăzi este artis­ta Gabrie­la Cris­tu. Lucra­rea mea de atăzi este: Pra­gul adân­cu­lui, ulei pe pân­ză — 150 X 130 cm. Este o rein­ter­pre­ta­re per­so­na­lă a cele­brei gra­vuri ”Cava­le­rul, moar­tea și dia­vo­lul”, a mare­lui Albre­cht Durer”.

A tre­ia zi de par­ti­ci­pa­re la show-ul “Fla­sh­mob”, în care pre­zint câte o lucra­re per­so­na­lă, timp de o săp­tămâ­nă, invi­tând de fie­ca­re dată câte un artist pen­tru a pre­lua șta­fe­ta. Invit acum pe artis­ta Rodi­ca Toth Poia­tă. Pen­tru că astăzi este “Înăl­ța­rea Dom­nu­lui”, am ales pic­tu­ra “Înăl­ța­re” — ulei pe pân­ză, 150 X 120 cm”.

Ziua a patra a show-ului “Fla­sh­mob”, la care am fost invi­tat să pre­zint zil­nic, timp de o săp­tămâ­nă, câte o lucra­re per­so­na­lă, invi­tând de fie­ca­re dată câte un artist să pre­ia șta­fe­ta și să pre­zin­te la rân­dul său câte o lucra­re, timp de o săp­tămâ­nă. Invi­ta­ta mea de astăzi este artis­ta Geor­ge­ta Gra­bo­vschi. Lucra­rea pe care o pre­zint se numes­te “Pun­tea” — ulei pe pân­ză, 70X80 cm. Avem astăzi, mai mult ca ori­când nevo­ie de punți de legă­tu­ră către toți cei de care sun­tem legați afec­tiv și de care am fost izo­lați în ulti­ma vre­me”.

Răs­pund invi­ta­ți­ei artis­tu­lui și pri­e­te­nu­lui Mihai Catru­na de a par­ti­ci­pa la eve­ni­men­tul ‘Fla­sh­mob”, pos­tând în fie­ca­re zi, timp de o săp­tămâ­nă, câte o lucra­re per­so­na­lă și invi­tând în ace­lași timp câte un artist să par­ti­ci­pe la “Flas­mob”. Invi­ta­ta mea de astăzi este artis­ta Andre­ea Ghe­or­ghiu, căre­ia îi adre­sez rugă­min­tea de a pos­ta câte o lucra­re per­so­na­lă, timp de o săp­tămâ­na, invi­tând la rân­dul său câte un artist/artistă să par­ti­ci­pe la eve­ni­ment. Lucra­rea de astăzi: “Ilu­zia rea­li­tă­ții” — ulei pe pân­ză 140X130 cm”.

Valen­tin Tana­se, 16 mai 2020:

A lup­ta cu mori­le de vânt”, expre­sie con­sa­cra­tă de cunos­cu­tul roman “Don Qui­jo­te de la Man­cha” al lui Migu­el de Cer­van­tes, defi­neș­te o acțiu­ne ilo­gi­că îndrep­ta­tă către un țel fără legă­tu­ră cu rea­li­ta­tea. Ero­ul roma­nu­lui, cele­brul Don Qui­jo­te, este acel smin­tit sim­pa­tic care con­fun­dă visul cu rea­li­ta­tea, pro­pu­nân­du-și cu nobi­lă pasiu­ne să schim­be lumea într-una mai bună. În ega­lă măsu­ră un nebun înțe­lept, sau un înțe­lept nebun, “Cava­le­rul Tris­tei Figuri” este depar­te de a fi doar un erou de hâr­tie între pagi­ni­le unei cărți, fie ea și cele­bră, deve­nind sub pana lui Cer­van­tes un sim­bol al con­di­ți­ei uma­ne, mereu în cău­ta­rea unui ide­al greu de inte­grat în con­strân­ge­ri­le rea­li­tă­ții. Ade­se­ori, fie­ca­re din­tre noi este un Don Qui­jo­te, atunci când visăm cu ochii des­chiși obiec­ti­ve ire­a­li­za­bi­le. De fapt, ori­ce înving­ă­tor este, mai întâi un visă­tor per­se­ve­rent. Și artis­tul este, la rân­dul său, un visă­tor în fața șeva­le­tu­lui și a mesei de lucru”.

Valen­tin Tăna­se, 12 mai 2020: “Pan­de­mia de coro­na­vi­rus va tre­ce, ca atâ­tea alte­le, în des­ti­nul frămân­tat al ome­ni­rii, dar, ca de fie­ca­re dată, lumea nu va mai fi la fel. Vor rămâ­ne în amin­ti­re cli­pe­le dra­ma­ti­ce și ten­sio­na­te ale izo­lă­rii. Una din­tre aces­te cli­pe sim­bol, înscri­să în memo­ria afec­ti­vă a aces­tui secol este ima­gi­nea Papei Francisc, rugân­du-se pen­tru sănă­ta­tea pla­ne­tei, sin­gur într‑o pia­ță goa­lă, altă­da­tă pli­nă de lume, sea­ra, în pre­a­j­ma Sfin­te­lor Paști. Ce subiect aproa­pe supra­re­a­list pen­tru pic­tu­ră!”

Ziua a cin­cea a show-ului Fla­sh­mob la care am fost invi­tat să pre­zint în fie­ca­re zi câte o lucra­re per­so­na­lă, timp de o săp­tămâ­nă, invi­tând de fie­ca­re dată alt artist să pre­ia șta­fe­ta. Invit astăzi la Fla­sh­mob pe artis­ta Gabrie­la Dră­ghi­ci. Lucra­rea pre­zen­ta­tă: Aspi­ra­ție — ulei pe pân­ză, 150 X 120 cm.

Ziua a șasea a show-ului “Fla­sh­mob” în care am fost invi­tat să pre­zint în fie­ca­re zi, timp de o săp­tămâ­nă, câte o lucra­re per­so­na­lă, invi­tând de fie­ca­re dată câte un artist pen­tru a pre­lua șta­fe­ta. Invit astăzi pe artis­tul Wil­ly Petry pen­tru a ne delec­ta vre­me de o săp­tămâ­nă cu ope­re­le sale.

Pen­tru că astăzi este dumi­ni­că, am ales lucra­rea care se inti­tu­lea­ză “Dumi­ni­ca orbu­lui” — ulei pe pân­ză 150 X 140 cm, rea­li­za­tă acum aproa­pe trei­zeci de ani. Cei care au tră­it ace­le vre­muri, îsi amin­tesc că în ulti­ma dumi­ni­că din luna mai a anu­lui 1990, denu­mi­tă în calen­da­rul reli­gi­os orto­dox “Dumi­ni­ca Orbu­lui”, au avut loc pri­me­le ale­geri libe­re după eve­ni­men­te­le din decem­brie 1989. Se pare că a fost un nume pre­des­ti­nat, căci ace­le ale­geri au fost urma­te de mani­fes­ta­ția pre­lun­gi­ta de pro­test din Pia­ța Uni­ver­si­tă­ții din Bucu­rești și de sân­ge­roa­sa mine­ri­a­dă din 13–15 iunie 1990. Vre­mu­ri­le trec, dar memo­ria rămâ­ne.

Ziua a șap­tea și ulti­ma a show-ului “Fla­sh­mob”, la care am fost invi­tat de artis­tul Mihai Catru­na să pre­zint zil­nic câte o lucra­re per­so­na­lă, timp de o săp­tămâ­nă și să invit de fie­ca­re dată câte un artist pen­tru a pre­lua șta­fe­ta. Invit de aceas­tă dată pe dis­tin­sa mea cole­gă de facul­ta­te, artis­ta Mari­e­ta Besu. Pen­tru că astăzi, 1 Iunie, este “Ziua Copi­lu­lui”, pre­zint lucra­rea “Fami­lia” — ulei pe pân­ză, 100 X 100 cm. Copi­ii se împli­nesc cel mai bine în cadrul unei fami­lii, care este și va rămâ­ne, sper, pen­tru mul­tă vre­me, ulti­mul și cel mai puter­nic nucleu al soci­e­tă­ții și al rezis­ten­ței în fața influ­en­țe­lor nega­ti­ve care ne încon­joa­ră.


Man­ga­lia News: Adă­u­găm, cu alea­să pre­țu­i­re, alte câte­va lucrări excep­țio­na­le, rea­li­za­te de Maes­trul Valen­tin Năs­ta­se, într‑o Gale­rie vir­tu­a­lă de Artă

***********************

Graj­dea­nu Mihai Ionut, 11 mai 2020: 

Vă invi­tăm să des­co­pe­riți numa­rul 3 al revis­tei BD His­to­ria — benzi dese­na­te isto­ri­ce”, un număr de colec­ție dedi­cat ben­zi­lor dese­na­te, rea­li­za­te de maes­trul Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te ini­țial în revis­ta ”Șoi­mii Patri­ei”, între anii 1982–1989.

Pri­me­le 50 de revis­te coman­da­te au și auto­gra­ful maes­tru­lui Valen­tin Tăna­se! Colec­tia revis­te­lor BD His­to­ria isi pro­pu­ne sa adu­ca in aten­tia publi­cu­lui lucrari de arhi­vă, dar si lucrari ale artis­ti­lor de ban­dă dese­na­tă din noua gene­ra­ție.

Eu cred că ban­da dese­na­tă isto­ri­că este de un mare aju­tor pen­tru tână­ra gene­ra­ție, să se apro­prie de cu mai mul­tă plă­ce­re de isto­rie. Pen­tru unii din­tre copii poa­te că isto­ria este o înși­ru­i­re de date care pot fi ari­de, sau lip­si­te de un con­ți­nut direct. În timp ce o ban­dă dese­na­tă isto­ri­că boga­tă în ima­gini, suges­ti­vă, alt­fel îl atra­ge pe tână­rul citi­tor să încer­ce să des­co­pe­re. Și dacă acea ban­dă dese­na­tă i‑a pla­cut și i‑a tre­zit inte­re­sul, atunci el va cău­ta, poa­te mai depar­te, niș­te deta­lii supli­men­ta­re într‑o car­te, într-un manu­al de isto­rie”. (Valen­tin Tăna­se).

Revis­ta BD His­to­ria — Benzi Dese­na­te Isto­ri­ce este publi­ca­tă în par­te­ne­ri­at cu: Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, Facul­ta­tea de Isto­rie — Uni­ver­si­ta­tea Bucu­rești, Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, Radio Româ­nia Cul­tu­ral.

Comenzi onli­ne: [email protected]

Cris­ti­an Chi­na Bir­ta: Inte­re­san­tă ide­ea asta de FLASMOB PICTURAL. Mai vedem și noi bucăți de artă care, alt­fel, ar sta în alte păr­ți decât pe inter­neți, ca să zic așa”. 


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 31 mai 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply