ANREINFORMARE privind PREȚURILE la GAZE NATURALE pentru clienții casnici, începând cu data de 1 iulie 2020

0
586

Pia­ța gaze­lor natu­ra­le se va libe­ra­li­za, înce­pând cu  data de 1 iulie 2020 şi, prin urma­re, pre­țu­ri­le pen­tru fur­ni­za­rea gaze­lor natu­ra­le la cli­en­ții cas­nici nu vor mai fi regle­men­ta­te de către Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Regle­men­ta­re în Dome­ni­ul Ener­gi­ei (ANRE), aces­tea urmând a se for­ma liber pe pia­ţă, în fun­cţie de cere­re şi ofer­tă.

În aces­te con­di­ții, cli­enţii cas­nici pen­tru care fur­ni­za­rea gaze­lor natu­ra­le se face în pre­zent la preţuri regle­men­ta­te de ANRE, tre­bu­ie să iden­ti­fi­ce ofer­ta de fur­ni­za­re care cores­pun­de cel mai bine nevo­i­lor lor şi să înche­ie, până la data de 30 iunie 2020, un con­tract de fur­ni­za­re a gaze­lor natu­ra­le în regim con­cu­ren­ți­al.

Noul con­tract de fur­ni­za­re poa­te fi înche­iat cu fur­ni­zo­rul actu­al sau cu ori­ca­re alt fur­ni­zor de gaze natu­ra­le, din­tre cei licen­ți­ați de către ANRE, care acti­vea­ză pe pia­ţa cu amă­nu­n­tul de gaze natu­ra­le, prin una din­tre urmă­toa­re­le moda­li­tă­ţi:

  • accep­ta­rea unei ofer­te publi­ca­te de către un fur­ni­zor, pe care cli­en­tul o con­si­de­ră mai avan­ta­joa­să;
  • soli­ci­ta­rea, de la ori­ca­re fur­ni­zor, a unei ofer­te pri­vind con­di­ţi­i­le comer­ci­a­le şi preţul de fur­ni­za­re, în vede­rea nego­ci­e­rii aces­to­ra, după caz;
  • selec­ta­rea fur­ni­zo­ru­lui prin pro­ce­dee spe­ci­fi­ce de licitaţie/achiziţie publi­că, dacă este cazul.

Pen­tru efec­tu­a­rea unei ana­li­ze com­pa­ra­ti­ve a ofer­te­lor-tip de fur­ni­za­re a gaze­lor natu­ra­le exis­ten­te pe pia­ță, se poa­te acce­sa apli­ca­ția “Com­pa­ra­tor ofer­te-tip de fur­ni­za­re a gaze­lor natu­ra­le, dis­po­ni­bi­lă pe pagi­na de inter­net a ANRE, sau prin des­căr­ca­rea pe dis­po­zi­ti­ve­le mobi­le a apli­ca­ți­ei ”ANRE”, dis­po­ni­bi­lă în maga­zi­ne­le onli­ne de apli­ca­ții App Sto­re și Goo­gle Play.

Tot­o­da­tă, rea­min­tim că pro­ce­sul de schim­ba­re a fur­ni­zo­ru­lui de gaze natu­ra­le este sim­plu şi gra­tu­it, aces­ta nu impli­că modi­fi­cări de ordin teh­nic, indi­fe­rent de fur­ni­zo­rul de gaze natu­ra­le ales de către cli­ent.

Toţi cli­enţii cas­nici care au la acest moment un con­tract regle­men­tat de fur­ni­za­re a gaze­lor natu­ra­le vor pri­mi de la fur­ni­zo­rul lor actu­al, pe par­cur­sul luni­lor mai și iunie, o ofer­tă cu preţul pro­pus de către aces­ta pen­tru fur­ni­za­rea gaze­lor natu­ra­le înce­pând cu data de 1 iulie 2020, dată de la care nu se vor mai apli­ca preţu­ri­le regle­men­ta­te de ANRE.

Atra­gem atenţia că aceas­tă ofer­tă tre­bu­ie ana­li­za­tă atent, com­pa­ra­tiv cu preţul regle­men­tat plătit în pre­zent, pre­cum şi cu alte ofer­te ale fur­ni­zo­ru­lui actu­al sau ale altor fur­ni­zori de gaze natu­ra­le, cli­en­tul având liber­ta­tea de a ale­ge ofer­ta care i se potri­veș­te cel mai bine.

În situ­a­ţia în care cli­en­tul cas­nic va fi inac­tiv şi nu va înche­ia, până la data libe­ra­li­ză­rii, res­pec­tiv până la data de 1 iulie 2020, un con­tract de fur­ni­za­re a gaze­lor natu­ra­le în regim con­cu­ren­ți­al, prin ori­ca­re din­tre moda­li­tă­ţi­le pre­ci­zate mai sus, fur­ni­zo­rul actu­al îi va asi­gu­ra fur­ni­za­rea gaze­lor natu­ra­le în mod auto­mat şi după aceas­tă dată, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Ordi­nu­lui preşe­din­te­lui Auto­ri­tă­ţii Naţio­na­le de Regle­men­ta­re în dome­ni­ul Ener­gi­ei nr. 27/2020 pen­tru sta­bi­li­rea unor măsuri pri­vind fur­ni­za­rea gaze­lor natu­ra­le la cli­enţii cas­nici în per­spec­ti­va eli­mi­nă­rii preţu­ri­lor regle­men­ta­te.

Potri­vit pre­ve­de­ri­lor Ordi­nu­lui preşe­din­te­lui ANRE nr. 27/2020, înce­pând cu data de 1 iulie 2020 şi până la data înche­ie­rii unui con­tract de fur­ni­za­re a gaze­lor natu­ra­le în regim con­cu­ren­ți­al, dar nu mai târ­ziu de data de 30 iunie 2021, fur­ni­za­rea gaze­lor natu­ra­le pen­tru cli­enţii cas­nici inac­tivi se va face în baza con­trac­tu­lui regle­men­tat de fur­ni­za­re a gaze­lor natu­ra­le în vigoa­re, pe care cli­en­tul îl are deja înche­iat cu fur­ni­zo­rul actu­al, dar la preţul din ofer­ta comu­ni­ca­tă cli­en­tu­lui, pe par­cur­sul luni­lor mai și iunie, de către fur­ni­zo­rul actu­al.

În con­se­cinţă, reco­man­dăm cli­enţi­lor cas­nici să ana­li­ze­ze cu mare aten­ție ofer­te­le dis­po­ni­bi­le pe pia­ţă îna­in­te de a lua o deci­zie fina­lă, atât din punc­tul de vede­re al preţu­lui de fur­ni­za­re, cât şi al altor con­di­ţii comer­ci­a­le, iar după iden­ti­fi­ca­rea celei mai avan­ta­joa­se ofer­te, să înche­ie cu fur­ni­zo­rul ales un con­tract de fur­ni­za­re a gaze­lor natu­ra­le în regim con­cu­renţi­al.


Man­ga­lia News, 26.05.2020. (sur­sa: ANRE).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply