Teatru radiofonic pentru copii — MOTANUL ÎNCĂLȚAT, de Charles Perrault [AUDIO]

0
513

Tea­tru radi­o­fo­nic pen­tru copii — MOTANUL ÎNCĂLȚAT, de Char­les Per­ra­ult.

Pen­tru toți iubi­to­rii Tea­tru­lui radi­o­fo­nic, înce­pând de astăzi, lan­săm o rubri­că spe­cia­lă, pe Man­ga­lia News. O sur­pri­ză, pen­tru cei mici, dar nu numai! Cu acor­dul doam­nei Eca­te­ri­na Cîm­pean, direc­tor gene­ral și prin con­tri­bu­ția dom­nu­lui Ion Ste­li­an, rea­li­za­tor emi­siuni de tea­tru la Radio Pro­Dias­po­ra, vom pune în undă cele mai fru­moa­se momen­te de Tea­tru radi­o­fo­nic, din colec­ția de aur pe care dum­ne­a­lui o are și care cuprin­de pes­te 17.000 de pie­se înre­gis­tra­te.

În dis­tri­bu­ţia pie­sei MOTANUL ÎNCĂLȚAT, actori de mar­că ai sce­nei con­tem­po­ra­ne, pro­fe­si­o­nisti de eli­tă ai artei tea­tru­lui radi­o­fo­nic pen­tru copii: Petre Lupu, Mihai Mălai­ma­re, Mihai Con­stan­tin, Oana Răsu­cea­nu, Ion Hai­du, ală­tu­ri de Ioa­na Calo­tă, Juli­e­ta Strâm­bea­nu, Mir­cea Con­stan­ti­ne­scu, Mari­us Călu­gă­ri­ţa, Vio­le­ta Ber­biuc, Cris­ti­an Simion, Ion Măr­ges­cu. Muzi­ca ori­gi­na­lă a spec­ta­co­lu­lui este sem­na­tă de bine­cu­nos­cu­tul com­po­zi­tor con­stăn­țean Dumi­tru Lupu, iar înre­gis­tră­ri­le muzi­ca­le au fost rea­li­za­te de regi­zo­rul muzi­cal Ste­li­că Mus­ca­lu. Audi­ție plă­cu­tă!

În aceas­tă peri­oa­dă, vom pre­zen­ta zil­nic câte o poves­te radi­o­fo­ni­că pen­tru copii.

MN: Des­pre cola­bo­ra­rea fru­moa­să, de‑a lun­gul ani­lor, din­tre Man­ga­lia News și Radio Pro­Dias­po­ra, puteți citi mai mul­te AICI.


Man­ga­lia News, 23.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply