SPECTACOLE ONLINE prezentate de instituțiile de cultură din Constanța în acest weekend

0
420

Pro­gra­mul insti­tu­ti­i­lor de cul­tu­ră sub­or­do­na­te Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa.

Dragi con­stăn­țeni,

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, prin insti­tu­ți­i­le de cul­tu­ră din sub­or­di­ne, vine în întâm­pi­na­rea celor care stau aca­să și a luat măsuri pen­tru ca o par­te din acti­vi­tă­ți­le aces­to­ra să fie muta­te în medi­ul onli­ne.

Vineri, 10 apri­lie 2020, sun­teți învi­tați să urmă­riți mai mul­te eve­ni­men­te, după cum urmea­ză:

- Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin” îi invi­tă pe cei mici să urmă­reas­că, înce­pând cu ora 11.00, o sesiu­ne de povești și bas­me româ­nești prin acce­sa­rea urmă­to­ru­lui link: https://m.facebook.com/CMEPTJC

- Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de Mare” vă așteap­tă înce­pând cu ora 20.00 să ascul­tați poves­tea „Hansel și Gre­tel” în inter­pre­ta­rea Ari­nei Cojo­ca­ru prin acce­sa­rea urmă­to­ru­lui link: https://www.facebook.com/calutuldemare2003/posts/2362922304005025

Sâm­bă­tă, 11 apri­lie 2020, puteți vizio­na urmă­toa­re­le spec­ta­co­le:
— Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de Mare” vă invi­tă, înce­pând cu ora 11.00, să urmă­riți spec­ta­co­lul „Fru­moa­sa și bes­tia”, reco­man­dat copi­i­lor de pes­te 6 ani, accesând urmă­to­rul link:
https://www.facebook.com/calutuldemare2003/posts/2362949494002306
Acest spec­ta­col poa­te fi urmă­rit în relu­a­re marți, 14 apri­lie 2020, înce­pând cu ora 18.00 prin acce­sa­rea ace­lu­iași link.

- Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii vă invi­tă să vizio­nați spec­ta­co­le cu del­fini de la ora 11.00 și ora 15.00, accesând urmă­to­rul link: http://www.facebook.com/delfinariuconstanta

- Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin” îi așteap­tă pe cei mici la o sesiu­ne de povești și bas­me româ­nești înce­pând cu ora 11.00, prin acce­sa­rea urmă­to­ru­lui link: https://m.facebook.com/CMEPTJC

- Tea­trul de Stat Con­stan­ța vă pre­zin­tă, înce­pând cu ora 19.00, spec­ta­co­lul “Gai­țe­le” de Ale­xan­dru Kiri­tes­cu, regia Lucian Ian­cu. Pen­tru vizio­na­re acce­sați urmă­to­rul link:
https://www.facebook.com/teatruldestatconstanta/

Dumi­ni­că, 12 apri­lie 2020, vă pro­pu­nem urmă­toa­re­le acti­vi­tăți:
— Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de Mare” vă invi­tă, înce­pând cu ora 11.00, să urmă­riți spec­ta­co­lul „Prin­țe­sa și bro­sco­i­ul”, reco­man­dat copi­i­lor de pes­te 5 ani, accesând urmă­to­rul link:
https://www.facebook.com/calutuldemare2003/posts/2362969717333617

Acest spec­ta­col poa­te fi urmă­rit în relu­a­re mier­curi, 15 apri­lie 2020, înce­pând cu ora 18.00 prin acce­sa­rea ace­lu­iași link

- Com­ple­xul Muze­al de Ști­in­țe ale Natu­rii vă invi­tă să vizio­nați spec­ta­co­le cu del­fini de la ora 11.00 și ora 15.00, accesând urmă­to­rul link: http://www.facebook.com/delfinariuconstanta

- Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin” îi așteap­tă pe cei mici la o sesiu­ne de povești și bas­me româ­nești înce­pând cu ora 11.00, prin acce­sa­rea urmă­to­ru­lui link: https://m.facebook.com/CMEPTJC

- Tea­trul de Stat Con­stan­ța vă pre­zin­tă spec­ta­co­lul “Memo­ria apei” de She­la­gh Ste­phen­son, regia Vla­di­mir Anton și vă invi­tă să acce­sați urmă­to­rul link, înce­pând cu ora 19.00
https://www.facebook.com/teatruldestatconstanta/

Spec­ta­co­le­le Tea­tru­lui pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de Mare”, Del­fi­na­riu și Tea­trul de Stat Con­stan­ța se pot urmări pe link-uri­le men­țio­na­te mai sus, doar de la ore­le men­țio­na­te.

Vă rog să stați aca­să!

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA,
Mari­us Horia Țuțu­ia­nu.


Man­ga­lia News, 10.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply