Radu Cristian: Agenții economici din Mangalia, a căror activitate nu este suspendată temporar își pot desfășura activitatea de comercializare a produselor/bunurilor sau de prestare a serviciilor, cu respectarea obligațiilor stabilite în baza Ordonanțelor militare

0
350

Radu Cris­ti­an: ”În urma unor sesi­zări pri­mi­te recent de la mai mulți comer­ci­anți din Man­ga­lia, vin în întâm­pi­na­rea aces­to­ra cu urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

Agen­ții eco­no­mici a căror acti­vi­ta­te nu este sus­pen­da­tă tem­po­rar (în baza Ordo­nan­țe­lor mili­ta­re) își pot des­fă­șu­ra acti­vi­ta­tea de comer­ci­a­li­za­re a produselor/bunurilor sau de pres­ta­re a ser­vi­ci­i­lor, cu res­pec­ta­rea obli­ga­ți­i­lor de a mar­ca zona des­ti­na­tă acce­su­lui cetățenilor/clienților și supra­fa­ța de rela­ții cu publicul/vânzare cu sem­ne vizi­bi­le, care să orien­te­ze per­soa­ne­le în res­pec­ta­rea unei dis­tan­țe de sigu­ran­ță de mini­mum 1,5 metri.

Reco­man­dăm comer­ci­an­ți­lor să pună la dis­po­zi­ția cli­en­ți­lor și anga­ja­ți­lor mate­ri­a­le dez­in­fec­tan­te, pre­cum și echi­pa­men­te de pro­tec­ție. De ase­me­nea, comer­ci­an­ții sunt rugați să afi­șe­ze la loc vizi­bil măsu­ri­le de pre­ve­ni­re a infec­tă­rii cu coro­na­vi­rus.

Vă mul­țu­mesc pen­tru înțe­le­ge­re și vă rog să mă con­tac­tați per­so­nal pen­tru ori­ce pro­ble­ma lega­tă de sta­rea de urgen­ță!


Man­ga­lia News, 24.04.2020. (sur­sa: Radu Cris­ti­an, Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele