Platforma The Future is Now centralizează nevoile spitalelor din țară și a fost lansată de Asociația Adrenallina Media

0
266

Aso­ci­a­ția Adre­na­l­li­na Media lansea­ză plat­for­ma onli­ne thefutureisnow.ro, unde sunt cen­tra­li­za­te nevo­i­le de echi­pa­men­te și apa­ra­tu­ră ale fie­că­rui spi­tal public din Româ­nia, din toa­te jude­țe­le, în spe­ța COVID-19. Este vor­ba des­pre nevoi de mate­ri­a­le și echi­pa­men­te, pre­cum hala­te de uni­că folo­sin­ță, com­bi­nez­oa­ne, măști FFP2 și FFP3, dez­in­fec­tant, mănuși, ven­ti­la­toa­re și alte­le.

Volun­ta­rii Aso­ci­a­ți­ei sunt în legă­tu­ră cu spi­ta­le­le, la nivel națio­nal, și upda­tea­ză în timp real volu­me­le echi­pa­men­te­lor nece­sa­re.

Ast­fel, ori­ci­ne este inte­re­sat să done­ze pen­tru un anu­mit spi­tal – per­soa­nă fizi­că sau juri­di­că – poa­te vedea exact, în timp real, ce nevo­ie con­cre­tă are insti­tu­ția.

Tra­ver­săm un moment cri­tic și urgen­ța cea mai mare o repre­zin­tă spi­ta­le­le și medi­cii din pri­ma linie. Este nevo­ie de fie­ca­re din­tre noi și vrem să facem un apel către toți cei care pot aju­ta – cu bani, cu timp și exper­ti­ză. Aștep­tăm ONG-uri par­te­ne­re, din anu­mi­te regiuni ale țării sau jude­țe, ală­tu­ri de noi, ca să vedem cum anu­me putem fi com­ple­men­tari în a aju­ta spi­ta­le­le cu echi­pa­men­te. Așa că cine vrea să ni se ală­tu­re ne poa­te con­tac­ta la adre­sa de ema­il din plat­for­mă”, spu­ne Ralu­ca Mihă­i­lă, fon­da­tor Aso­ci­a­ție Adre­na­l­li­na Media.

Aici, nevo­i­le spi­ta­le­lor din jud. Con­stan­ța: https://thefutureisnow.ro/constanta/

Des­pre noi

Aso­ci­a­ția Adre­na­l­li­na Media orga­ni­zea­ză și pro­mo­vea­ză eve­ni­men­te și cam­pa­nii de sus­ți­ne­re a sănă­ta­ții prin sport, pro­tec­ția mediu­lui prin sport (Plo­gging pen­tru Româ­nia), de edu­ca­ție pri­vind adop­ta­rea unui stil de via­ță sănă­tos prin pro­gra­me de well­ne­ss dedi­ca­te.


Man­ga­lia News, 02.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply