Obținerea Certificatelor de Situație de Urgență. EXPLICAȚII. Cazuri punctuale

0
143

Obți­ne­rea Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ție de Urgen­ță. EXPLICAȚII. Cazuri punc­tu­a­le.

1. Cum  pot  bene­fi­ci­a­rii pro­gra­me­lor națio­na­le să sus­pen­de obli­ga­ți­i­le con­trac­tu­a­le pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță ?

Obli­ga­ți­i­le con­trac­tu­a­le pot fi sus­pen­da­te pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță, de către bene­fi­ci­a­rii pro­gra­me­lor națio­na­le care au închis sau redus acti­vi­ta­tea, la cere­re, urmând urmă­to­rii pași:

Ø trans­mi­te­rea unei noti­fi­cări prin e‑mail către Agen­ția pen­tru IMM, Atra­ge­re Inves­ti­ții, Pro­mo­va­re Export (AIMMAIPE), cu care a înche­iat acor­dul de finan­ța­re cu pri­vi­re soli­ci­ta­rea de a sus­pen­da cla­u­ze­le con­trac­tu­a­le, fără a aștep­ta răs­puns de la insti­tu­ție.

Ø soli­ci­ta­rea onli­ne pe site-ul www.prevenire.gov.ro, în peri­oa­da urmă­toa­re, a unu­ia din­tre tipu­ri­le de Cer­ti­fi­cat de Situ­a­ție de Urgen­ță — Tip 1 (albas­tru) sau Tip 2 (gal­ben), emi­se de către MEEMA, con­form Ordi­nu­lui Minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri nr. 791/2020 – cer­ti­fi­ca­tul se va pre­zen­ta ulte­ri­or repre­zen­tan­ți­lor AIMMAIPE, la vizi­te­le de moni­to­ri­za­re, sau se va folo­si în aceas­tă peri­oa­dă în rela­ți­i­le cu insti­tu­ți­i­le publi­ce, pen­tru obți­ne­rea, în con­di­ți­i­le legii, de faci­li­tăți de cre­di­ta­re, măsuri de spri­jin,  ori în rela­ți­i­le comer­ci­a­le: amâ­na­rea la pla­tă pen­tru ser­vi­ci­i­le de uti­li­tăți, invo­ca­rea de for­ță majo­ră.

2. Pot bene­fi­cia de somaj teh­nic, dacă sunt bene­fi­ci­ar al pro­gra­me­lor națio­na­le?

Da — Șoma­jul teh­nic va fi obți­nut în urma depu­ne­rii, de către anga­ja­tor, prin poș­ta elec­tro­ni­că, la agen­ți­i­le pen­tru ocu­pa­rea for­ței de mun­că jude­țe­ne, pre­cum și a muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, în raza căro­ra își au sedi­ul soci­al, o cere­re sem­na­tă și data­tă de repre­zen­tan­tul legal, înso­ți­tă de o decla­ra­ție pe pro­pria răs­pun­de­re și de lis­ta per­soa­ne­lor care urmea­ză să bene­fi­cie­ze de aceas­tă indem­ni­za­ție, asu­ma­tă de repre­zen­tan­tul legal al anga­ja­to­ru­lui.

Cer­ti­fi­ca­te­le de Situ­a­ție de Urgen­ță NU mai sunt nece­sa­re pen­tru obți­ne­rea șoma­ju­lui teh­nic, pen­tru sala­ri­a­ții anga­ja­to­ri­lor care își reduc sau își între­rup acti­vi­ta­tea ca urma­re a efec­te­lor epi­de­mi­ei de SARS-CoV‑2.

3. Când se vor înche­ia acte­le adi­țio­na­le?

Acte­le adi­țio­na­le se vor înche­ia dupa fina­li­za­rea stă­rii de urgen­ță.

4. Se va pre­lungi teme­nul de depu­ne­re a decon­tu­lui pen­tru bene­fi­ci­a­rii SUN 2018?

MEEMA are în vede­re soli­ci­tă­ri­le bene­fi­ci­a­ri­lor de pre­lun­gi­re a ter­me­nu­lui de decont și va acțio­na în acest sens în peri­oa­da urmă­toa­re.

5. Fir­me ce au des­chis acti­vi­ta­tea în peri­oa­da decem­brie 2019 —  febru­a­rie 2020 și nu pot jus­ti­fi­ca o scă­de­re de 25% a veni­tu­ri­lor.

Aces­te soci­e­tăți pot opta pen­tru cer­ti­fi­cat de tip TIP 1 (ALBASTRU)- des­ti­nat soli­ci­tan­ți­lor care cer acor­da­rea  pen­tru că au între­ru­pe­rea tota­lă sau par­ți­a­lă a acti­vi­tă­ții ca urma­re a efec­te­lor deci­zi­i­lor emi­se de auto­ri­tă­ți­le publi­ce com­pe­ten­te, potri­vit legii, în peri­oa­da stă­rii de urgen­ță decre­ta­te.

6. Cla­ri­fi­cări lega­te de sem­nă­tu­ra elec­tro­ni­că în pro­ce­sul de obți­ne­re al CSU

Decla­ra­ția pe pro­pria răs­pun­de­re a repre­zen­tan­tu­lui legal, prin care soli­ci­tan­tul își asu­mă că toa­te infor­ma­ți­i­le fur­ni­za­te în vede­rea obți­ne­rii cer­ti­fi­ca­tu­lui sunt con­for­me cu rea­li­ta­tea și res­pec­tă legi­sla­ția în vigoa­re va fi sem­na­tă de către repre­zen­tan­tul legal. În situ­a­ția în care repre­zen­tan­tul legal nu deți­ne sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că, aces­ta poa­te sem­na olo­graf, urmând ca toa­te docu­men­te­le ce urmea­ză a fi încăr­ca­te în plat­for­ma http://prevenire.gov.ro (inclu­siv decla­ra­ția pe pro­pria răs­pun­de­re) să fie sem­na­te elec­tro­nic de către împu­ter­ni­ci­tul desem­nat în acest sens – adi­că îl poa­te împu­ter­nici să sem­ne­ze elec­tro­nic docu­men­te­le pe con­ta­bi­lul soci­e­tă­ții, în decla­ra­ția pe pro­pria răs­pun­de­re exis­tând un câmp des­ti­nat împu­ter­ni­ci­rii.

7. Ce tip de cer­ti­fi­cat este nece­sar pen­tru a bene­fi­cia de aju­to­rul de șomaj teh­nic de 75%?

Nu este nece­sar.

8. Unde se soli­ci­tă eli­be­ra­rea cer­ti­fi­ca­te­lor?

Cer­ti­fi­ca­te­le de Situ­a­te de Urgen­ță vor fi soli­ci­ta­te și eli­be­ra­te, exclu­siv onli­ne, prin apli­ca­ția ce va putea fi acce­sa­tă din plat­for­ma http://prevenire.gov.ro.

9 . De unde se des­car­că decla­ra­ția pe pro­prie răs­pun­de­re?

Decla­ra­ția pe pro­pria răs­pun­de­re se va putea des­căr­ca din apli­ca­ția dedi­ca­tă, ce va fi ope­ra­țio­na­li­za­tă pe plat­for­ma http://prevenire.gov.ro

10. Decla­ra­ția pe pro­prie răs­pun­de­re este dife­ri­tă în func­ție de tipul de cer­ti­fi­ca­tu­lui de urgen­ță?

Nu. În Decla­ra­ția pe pro­pria răs­pun­de­re aveți o opțiu­ne, pe care tre­bu­ie să o bifați pen­tru a pre­ci­za ce fel de CSU doriți.

11. Per­soa­ne­le fizi­ce auto­ri­za­te și între­prin­de­ri­le indi­vi­du­a­le, care nu se înca­drea­ză pen­tru șomaj teh­nic, pot bene­fi­cia de CSU?

Ori­ce ope­ra­tor eco­no­mic a cărui acti­vi­ta­te este afec­ta­tă în con­tex­tul pan­de­mi­ei SARS-CoV‑2 și a înre­gis­trat redu­ce­rea înca­să­ri­lor sau veni­tu­ri­lor în luna mar­tie 2020 cu un pro­cent de minim 25% față de media înca­să­ri­lor sau veni­tu­ri­lor din peri­oa­da ianu­a­rie – febru­a­rie 2020 sau este închis poa­te soli­ci­ta CSU pen­tru a fi aju­tat în rela­ți­i­le cu insti­tu­ți­i­le publi­ce pen­tru obți­ne­rea, în con­di­ți­i­le legii, de facilități/ măsuri de spri­jin (cum ar fi pla­ta uti­li­tă­ți­lor, în rela­ți­i­le comer­ci­a­le etc.)

12. Admi­nis­tra­to­rii de micro­fir­me care își obțin veni­tu­ri­le prin divi­den­de pot bene­fi­cia de cer­ti­fi­ca­te?

Cer­ti­fi­ca­te­le de Situ­a­ție de Urgen­ță se acor­dă ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici a căror acti­vi­ta­te este afec­ta­tă de pan­de­mia SARS-CoV‑2.

13.  Agen­ți­i­le de turism, cod CAEN 7912, 7911, ce tip de cer­ti­fi­cat pot soli­ci­ta?

Dacă sunt afec­ta­te la încasări/venituri – pot soli­ci­ta CSU tip 2 (gal­ben).

Daca sunt afec­ta­te ca uma­re a efec­te­lor deci­zi­i­lor auto­ri­tă­ți­lor, CSU de tip 1 (albas­tru).

14. Fir­me­le bene­fi­ci­a­re Start-up Nation pot soli­ci­ta CSU?

Da, toți ope­ra­to­rii eco­no­mici a căror acti­vi­ta­te este afec­ta­tă de pan­de­mia de SARS-CoV‑2 pot soli­ci­ta CSU, după cum urmea­ză:

· TIP 1 (ALBASTRU) – eli­be­ra­tă în baza decla­ra­ției pe pro­pria răs­pun­de­re ce va putea fi des­căr­ca­tă de pe plat­for­ma prevenire.gov.ro în momen­tul ope­ra­țio­na­li­ză­rii apli­ca­ți­ei elec­tro­ni­ce, din care rezul­tă între­ru­pe­rea tota­lă sau par­ți­a­lă a acti­vi­tă­ții, ca urma­re a efec­te­lor deci­zi­i­lor emi­se de auto­ri­tă­ți­le publi­ce com­pe­ten­te, potri­vit legii, în peri­oa­da stă­rii de urgen­ță.

· TIP 2 (GALBEN) – eli­be­ra­tă în baza decla­ra­ției pe pro­pria răs­pun­de­re ce va putea fi des­căr­ca­tă de pe plat­for­ma prevenire.gov.ro în momen­tul ope­ra­țio­na­li­ză­rii apli­ca­ți­ei elec­tro­ni­ce din care rezul­tă înre­gis­tra­rea unei dimi­nu­ări a încasărilor/veniturilor în luna mar­tie 2020 cu un pro­cent de mini­mum 25% faţă de media înca­să­ri­lor / veni­tu­ri­lor din peri­oa­da ianu­a­rie-febru­a­rie 2020.


Man­ga­lia News, 02.04.2020. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele