Nu cred că imaginea pe care o avem acum despre “concert” se va schimba vreodată’, afirmă Adrian Ordean

0
241

Ime­di­at după 1989, cine­va mi‑a făcut cunoș­tin­ță cu Adri­an Ordean, aflat în stu­di­o­ul său de înre­gis­tra­re din fos­ta Casă de Cul­tu­ră MIHAI EMINESCU. Nu l‑am mai întâl­nit ani de zile, dar recent am văzut un afiș fabu­los, cu un con­cert ani­ver­sar al său, care va avea loc în noiem­brie și i‑am soli­ci­tat câte­va opi­nii, în con­tex­tul situ­a­ți­ei actu­a­le prin care tre­cem.

- Visez cân­d­va să ajung în stu­di­o­ul dum­ne­a­voas­tră și să rea­li­zăm un inter­viu mult mai amplu, pen­tru pre­sa nord-ame­ri­ca­nă. Care este legen­da aces­tui stu­dio și ce artiști au tre­cut pe aco­lo?

- E foar­te mult de vor­bit des­pre acest stu­dio, pri­mul stu­dio de înre­gis­trări par­ti­cu­lar din Româ­nia. De ace­ea voi fi scurt… Mulți mă întrea­bă dacă mai știu cu cine am impri­mat, înce­pând cu 1991, atunci când a por­nit trea­ba. Mai bine mă întrebi cu cine nu am înre­gis­trat. Cred că ar fi mai sim­plu. Aș putea să vă dau câte­va nume, dar mi‑e tea­mă că am să uit foar­te mul­tă lume, per­soa­ne impor­tan­te… Ori­cum, stu­di­o­ul a fost raza de spe­ran­ță a mul­tor artiști români care, dintr‑o dată, cu un preț decent, aveau unde să își înre­gis­tre­ze cre­a­ți­i­le muzi­ca­le, la o cali­ta­te bună, fără să mai spe­re la un “spa­țiu” de 4 ore pe la por­ți­le TVR sau RR, cân­d­va. Oame­nii dădeau tele­fon și își rezer­vau stu­di­o­ul de înre­gis­tra­re, înce­pand de la o oră, până la săp­tămâni întregi. Am înre­gis­trat cu tru­pe de rock, soliști inde­pen­denți, tara­furi, coruri, CD-uri cu cur­suri de lim­bi stră­i­ne, audio-book-uri… Noap­tea înre­gis­trau tru­pe și soliști de mane­le. Stu­di­o­ul func­țio­na 24/24, non-stop. Am aju­tat și la des­ci­fra­rea cuti­ei negre a avio­nu­lui care s‑a pră­bu­șit la Balo­tești și câte și mai câte. A fost gro­zav!

-  In con­tex­tul pan­de­mi­ei actu­a­le, cand totul devi­ne “o afa­ce­re onli­ne”, care sunt esti­mă­ri­le dum­ne­a­voas­tră pri­vind evo­lu­ția indus­tri­ei muzi­ca­le?  Se va ajun­ge să exis­te doar spec­ta­tori vir­tu­ali? Care iși vor plăti bile­te­le doar… in mone­dă vir­tu­a­lă?

- Nu cred că ima­gi­nea pe care o avem acum des­pre “con­cert”, se va putea schim­ba vreo­da­tă. Nu cred că spec­ta­to­rul va putea să se des­prin­dă de tri­bu­ne­le sta­di­oa­ne­lor, de sce­ne­le pli­ne de ampli­fi­ca­toa­re, chi­ta­re, tobe, sau de ocea­nul de lumi­nă care învă­lu­ie într-un fel magic ima­gi­nea artiș­ti­lor care se pro­duc aco­lo. Cum nici artiș­tii nu se vor putea mani­fes­ta așa cum îi știm și cum îi iubim, fără mul­ți­mi­le din fața lor și fără ritu­a­lul glo­bal numit: apla­u­ze. Vă rog să vă ima­gi­nați un con­cert “Aeros­mi­th”, evo­lu­ând în fața unor came­re video, în loc de spec­ta­tori, iar aceștia urmă­rind eve­ni­men­tul pe niș­te ecra­ne mici și cu un sunet și mai mic, venind din două difu­zoa­re de 2 watti… Să mai avem puțin­ti­că răb­da­re…

(Frag­ment din­tr-un inter­viu rea­li­zat în exclu­si­vi­ta­te de Ioan Iacob).

MN: Mai mul­te des­pre Fes­ti­va­lul Natio­nal de Rock 2020 — Ani­ver­sa­re Adri­an Ordean, aici: https://www.blt.ro/festivalul-national-de-rock-2020.html


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 26.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply