Grădina Culturală Callatis — O oază de cultură, care îmbină vechiul cu noul, punând în valoare piesele arheologice și oferind un cadru propice expresiei artistice contemporane

0
502

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: ✍️ Azi am sem­nat con­trac­tul de finan­ța­re pen­tru un nou pro­iect din fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le în cadrul pro­gra­mu­lui RO-CULTURA, finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014–2021, care repre­zin­tă con­tri­bu­ția finan­ci­a­ră acor­da­tă de Nor­ve­gia, Islan­da și Lie­ch­ten­ste­in pen­tru redu­ce­rea dis­pa­ri­tă­ți­lor eco­no­mi­ce și soci­a­le în Spa­ți­ul Eco­no­mic Euro­pean. 🇳🇴🇮🇸🇱🇮

👩‍🎨 💃👨‍🎤Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis este pro­iec­tul în valoa­re de 915.207,97 lei, prin care, în par­te­ne­ri­at cu Lise Wul­ff, o artis­tă din Nor­ve­gia, ne pro­pu­nem să trans­for­măm gră­di­na din spa­te­le Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis într-un loc dedi­cat mani­fes­tă­rii artis­ti­ce, o oază cul­tu­ra­lă în care îmbi­năm vechiul cu noul, punând în valoa­re pie­se­le arhe­o­lo­gi­ce și ofe­rind un cadru pro­pi­ce expre­si­ei artis­ti­ce con­tem­po­ra­ne.

🤝Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis va fi locul ace­la boem dedi­cat artiș­ti­lor Man­ga­li­ei, în care ne vom da întâl­ni­re pen­tru a le cunoaș­te cre­a­ția, indi­fe­rent de for­ma aces­te­ia și locul în care artiș­tii își vor da întâl­ni­re cu alți artiști din toa­tă țara, pen­tru a‑și pro­mo­va acti­vi­ta­tea și a face schimb de expe­rien­ță.

👉Încă puțin și ne vedem aco­lo!


 Man­ga­lia News, 30.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply