DRAMA PENTRU TOŢI” – Teatrul de Stat Constanţa găzduieşte ateliere online de scriere dramatică, pentru adolescenţi

0
246

Tea­trul de Stat Con­stanţa, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ţia Frilensăr.ro, găz­du­ieş­te ate­li­e­re ONLINE de scri­e­re dra­ma­ti­că, pen­tru ado­les­cenţi între 14 şi 18 ani, un pro­gram cofi­nan­țat de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal.

De astăzi, timp de o săp­tămâ­nă, pot fi făcu­te înscri­e­ri­le pen­tru aces­te ate­li­e­re, prin com­ple­ta­rea unui for­mu­lar onli­ne, care poa­te fi găsit la adre­sa: https://forms.gle/RkDDGJvmRQHyDqsh6

Tea­trul este mult mai mult decât ceea ce un spec­ta­tor vede pe sce­nă. Tea­trul por­neș­te de la un gând, de la o idee. Iar acest prim gând, aceas­tă pri­mă idee, se trans­for­mă în dra­ma­tur­gie, într-un sce­na­riu, într‑o pie­să de tea­tru, baza ori­că­rui spec­ta­col de tea­tru. Ne pro­pu­nem să deslu­șim împre­u­nă cu mini­mum 30 de ado­les­cenți din Con­stan­ța, Plo­iești, Râm­ni­cu Vâl­cea, Sucea­va, Pia­tra Neamț și Sibiu, ce înseam­nă dra­ma­tur­gia asta și cum ar putea să prin­dă via­ță. Pri­mii pași în scri­e­rea dra­ma­ti­că, iar acești pri­mi pași, vor fi con­duși de alții și vor alcă­tui un volum de pie­se de tea­tru scri­se numai și numai de ado­les­cenți.

Trai­ne­rii pro­gra­mu­lui sunt:

Daniel Chi­ri­lă — A fon­dat plat­for­ma cul­tu­ra­lă Fri­len­săr în anul 2013, iar de atunci este mana­ge­rul, dra­ma­tur­gul și regi­zo­rul aces­tei plat­for­me. A absol­vit Facul­ta­tea de Tea­tru din Iași în 2012 și a jucat în spec­ta­co­le de tea­tru regi­za­te de Radu Afrim, Ion Sapda­ru, Cătă­lin Cucu și Ama­lia Ola­ru. A cola­bo­rat, în cali­ta­te de dra­ma­turg, cu regi­zori ca Andrea Gavri­liu, Ște­fan Lupu, Horia Suru și Răzvan Mazi­lu, iar în 2016 a câști­gat Pre­mi­ul pen­tru cea mai bună tru­pă de actori la „Gala Hop”. În pre­zent este regi­zor anga­jat al Tea­tru­lui Tine­re­tu­lui Pia­tra Neamț.

Geor­ge Cocoș — Este actor anga­jat al Tea­tru­lui pen­tru copii și tine­ret „Lucea­fă­rul” Iași. Ca dra­ma­turg, s‑a remar­cat înce­pând cu anul 2018, fiind selec­țio­nat pe lis­ta scur­tă a Con­cur­su­lui de mono-dra­me de la Bacău, cu tex­tul „Șpa­gă”. A câști­gat trei pre­mii la Con­cur­sul de dra­ma­tur­gie „Dan Borcia”, tex­te­le sale fiind monta­te la Tea­trul Tine­re­tu­lui Pia­tra Neamț. A rea­li­zat docu­men­ta­rea și tex­tul spec­ta­co­lu­lui ”Don’t Do Dru­gs” care a avut pre­mie­ra în anul 2018, în Iași. A fost unul din­tre cei cinci rezi­denți ai „Dra­ma 5”, un pro­gram spe­cial cre­at de Reac­tor de cre­a­ție și expe­ri­ment Cluj pen­tru tine­rii dra­ma­turgi români.

Plat­for­ma cul­tu­ra­lă Fri­len­săr este de mai bine de şap­te ani unul din­tre cei mai impor­tanți pro­du­că­tori tea­trali inde­pen­denți din Româ­nia, cu un reper­to­riu de pes­te zece spec­ta­co­le de tea­tru baza­te pe dra­ma­tur­gie pro­prie și instru­men­te tea­tra­le con­tem­po­ra­ne și cu pes­te 20 de par­ti­ci­pă­ri la cele mai impor­tan­te fes­ti­va­luri de pro­fil din țară. Încă de la înce­put, Fri­len­săr și‑a cana­li­zat ener­gi­i­le în zona artei comu­ni­ta­re, folo­sin­du-se de teme actu­a­le ale soci­e­tă­ții, încer­când în per­ma­nen­ță să sus­ți­nă și să valo­ri­fi­ce gru­puri țin­tă afla­te în medii defa­vo­ri­za­te.

Par­te­neri insti­tu­țio­nali ai pro­gra­mu­lui sunt Tea­trul de Stat din Con­stan­ța, Tea­trul Tine­re­tu­lui Pia­tra Neamț, Tea­trul „Matei Viș­niec” Sucea­va, Tea­trul pen­tru copii și tine­ret „Gong” Sibiu, Tea­trul „Anton Pann” Râm­ni­cu Vâl­cea, Tea­trul „Toma Cara­giu” Plo­iești, iar par­te­ner media este Radio Româ­nia Cul­tu­ral.

Dacă ești ado­les­cent (14–18 ani), dacă îți pla­ce tea­trul sau măcar ide­ea de tea­tru, dacă îți pla­ce să scrii și, unde­va, aco­lo, în sinea ta, crezi că ești bun la asta, dacă ai chef de joa­că în scris și timp liber în izo­la­re, înscrie-te la „Dra­ma pen­tru toți”!


Man­ga­lia News, 11.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply