Diaspora în direct — Ediție de Paști [VIDEO]

0
353

Dias­po­ra în direct — Edi­ție de Paști.

Hris­tos a Învi­at, dragi români de pre­tu­tin­deni! Astăzi vă pre­zen­tăm o edi­ție spe­cia­lă, cu mesa­je ale pre­o­ți­lor români din Dias­po­ra, pen­tru toți româ­nii și o ini­ția­ti­vă de aju­tor pen­tru vii­to­rul Româ­ni­ei! Cores­pon­den­ții Arca TV vă aduc nou­tăți din zone­le în care tră­iesc și încer­căm, cu toții, să fim mai aproa­pe unii de cei­lalți! Vizio­na­re plă­cu­tă! Dias­po­ra în direct: https://www.facebook.com/groups/558333471404846/

MN: Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Hous­ton, Texas, USA. Hris­tos a Înviat!

Man­ga­lia News are onoa­rea de a fi par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, încă de la lan­sa­rea lui. Arti­co­le­le dedi­ca­te aces­tui gene­ros pro­iect pot fi vizio­na­te AICI, în rubri­ca specială. 


Man­ga­lia, Româ­nia, în Dumi­ni­ca Sfin­te­lor Paști, 19.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply