Cum eviţi contaminarea prin haine sau pantofi şi de ce sunt mănuşile o mare capcană. Lista doctorului Virgil Musta

0
307

Cunos­cu­tul medic Vir­gil Mus­ta a pre­zen­tat o lis­tă de măsuri pe care le poa­te lua fie­ca­re pen­tru pre­ve­ni­rea infe­cţi­i­lor.

Medi­cul Vir­gil Mus­ta, şeful secţi­ei de la Spi­ta­lul de Boli Infe­cţi­oa­se „Vic­tor Babeş” din Timi­şoa­ra, unde au fost vin­de­ca­ţi până în acest moment cei mai mulţi pacienţi infec­ta­ţi cu coro­na­vi­rus, a rea­li­zat o lis­tă cu măsuri pe care le poa­te lua fie­ca­re cetă­ţean pen­tru a evi­ta con­ta­mi­na­rea.

Într‑o pos­ta­re pe gru­pul City Doc­tors, cre­at pen­tru a oferi infor­ma­ţii lega­te de pan­de­mia COVID – 19, medi­cul Vir­gil Mus­ta a pre­zen­tat o serie de măsuri pe care le poa­te lua fie­ca­re pen­tru a evi­ta con­ta­mi­na­rea. „Une­le măsuri par exa­ge­ra­te, nu tre­bu­ie să deve­nim obse­da­ţi, dar dacă ne con­struim calm şi raţio­nal un obi­cei pre­ven­tiv în aceas­tă peri­oa­dă, ne poa­te sal­va”, a ară­tat medi­cul Vir­gil Mus­ta, ale cărui sfa­turi le pre­zen­tăm inte­gral:

1.Virusul are o con­ta­gi­o­zi­ta­te foar­te mare, adi­că se poa­te con­ta­mi­na un număr mare de per­soa­ne care intră în con­tact cu o per­soa­nă cu COVID-19. Din acest motiv, este estenţi­al în pri­mul rând să evi­tăm con­tac­tul cu diver­se per­soa­ne în aceas­tă peri­oa­dă.

2. Pur­ta­ţi mas­că (sper să încea­pă să fie dis­po­ni­bi­le pen­tru toa­tă lumea cât mai repe­de). Dar tre­bu­ie să şti­ţi că mas­ca nu vă pro­te­jea­ză foar­te mult împo­tri­va con­ta­mi­nă­rii cu Covid 19, ci mai degra­bă împie­di­că trans­mi­te­rea de la per­soa­ne­le ce poar­tă mas­că la cele­lal­te, dar este foar­te impor­tant şi acest lucru pen­tru că nu ştim care sun­tem con­ta­mi­na­ţi şi care nu. Mas­ca chi­rur­gi­ca­lă (acea albas­tră) este de uni­că folo­sinţă, adi­că puteţi să o pur­ta­ţi maxim o zi, de pre­fe­rat sub 4 ore. Daca însă o scoa­teţi sau o umezi­ţi, tre­bu­ie să o schim­ba­ţi. Insis­ta­ţi ca oame­nii pe care îi cunoa­ş­teţi să poar­te mas­că pen­tru a se pro­te­ja pe ei şi pe voi. Dacă nu se găsesc măşti, puteţi impro­vi­za. Puneţi în faţa gurii şi nasu­lui (pe care tre­bu­ie să le aco­pe­ri­ţi pen­tru ca pro­te­cţia să fie efi­cien­tă) un şal, fular, guler de schi, bati­curi etc. Şi nu le pur­ta­ţi tot tim­pul, ci doar când sun­teţi într‑o zonă în care exis­tă posi­bi­li­ta­tea să tras­mi­teţi sau să pri­mi­ţi viru­sul. Când ajun­geţi aca­să spă­la­ţi mas­ca impro­vi­za­tă , iar dacă puteţi, ar fi ide­al să o fier­beţi şi să o căl­ca­ţi la tem­pe­ra­tu­ră mare (depin­de de mate­ri­al). Dacă nu aveţi aceas­tă posi­bi­li­ta­te, folo­si­ţi mai mul­te maşti impro­vi­za­te şi lăsa­ţi mas­ca care este posi­bil să fie con­ta­mi­na­tă la aer sau în saci, câte­va zile, timp în care viru­şii pot muri.

3. Nu sta­ţi faţă în faţă cu cine­va la o dis­tanţă mai mică de 2 m şi nu stati mai mult de 15 minu­te ca dura­tă.

4. Aeri­si­ti bine came­ra în care locu­i­ţi sau vă desfă­şu­ra­şi acti­vi­ta­tea de cât mai mul­te ori posi­bil. Ast­fel scă­deţi con­cen­tra­ţia viru­su­lui în aer.

5.Tuşiţi sau stră­nu­ta­ţi la nive­lul cotu­lui.

6. Mănu­şi­le te pro­te­jea­ză, dar repre­zin­tă şi o mare cap­ca­nă, deo­a­re­ce crezi că dacă ai mănu­şi nu te con­ta­mi­nezi. Dacă mănu­şa este con­ta­mi­na­tă şi pui mâna pe faţă, te con­ta­mi­nezi. Mănu­şa te pro­te­jea­ză dacă o porţi în zone potenţi­al con­ta­mi­na­te, iar când ieşi din aces­te zone, să o scoţi, o arunci şi te speli bine pe mâini.

Daca nu o arunci, devi­ne sur­să de con­ta­mi­na­re. Ai gri­jă şi unde o arunci, pen­tru că poţi con­ta­mi­na acea zona. De fapt, măsu­ra prin­ci­pa­lă este să nu duci mâna la faţă (cu sau fără mănu­şă) şi să te speli de cât mai mul­te ori pe mâini cu apă şi săpun, cel puţin 20 sec, ast­fel încât să fre­ca­ţi bine toa­tă supra­fa­ţa ambe­lor mâini şi între dege­te.

7. Dez­in­fec­ta­ţi des mâne­rul uşii de la intra­rea în casă, sau din încă­pe­ri­le unde lucra­ţi.

Citiți con­ti­nu­a­rea în observator.news


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply