Cristian China-Birta: #AcelMoment când newsletterul tău este preluat de un ziar online din Mangalia…

0
211

#Acel­Mo­ment când new­slet­te­rul tău este pre­lu­at de un ziar onli­ne din Man­ga­lia. Bine, cu șeful publi­ca­ți­ei (nu‑i dau nume, ca să pară că s‑a întâm­plat natu­ral, așa :D) am poves­tit de mai mul­te ori pe mail, știi cum zic, deci e pe pile. Cred… 😀

Fie cri­za cât de rea, io tot stau în casa mea! Sau ceva. Hop ș‑așa 😀

#Acel­Mo­ment când new­slet­te­rul tău este pre­lu­at de un ziar onli­ne din Man­ga­lia. Bine, cu șeful publi­ca­ți­ei (nu‑i dau nume, ca să pară că s‑a întâm­plat natu­ral, așa :D) am poves­tit de mai mul­te ori pe mail, știi cum zic, deci e pe pile. Cred… 😀

Iată ce a ieșit când toți cole­gii din agen­ția digi­ta­lă Koo­pe­ra­ti­va 2.0 ne-am între­bat ce am învă­țat după o lună de lucru de aca­să. Eu, mai bătrân fiind (sunt deca­nul de văr­stă al agen­ți­ei, ca să folo­sesc o expre­sie pră­fu­i­tă :D), am dat‑o pe nos­tal­gie…

Un stu­diu des­pre păre­rea româ­ni­lor des­pre niș­te ches­tii, ca să le zic așa, din peri­oa­da asta de coro­na­vi­rus. Una din con­clu­zii: juma­te din­tre româ­nii cred că pre­sa a exa­ge­rat, jumă­ta­te nu. Mno…

Apro­po­zi­to de stu­dii, Ali­na Jan­tea îmi ara­tă cu dege­tul digi­tal înspre stu­di­ul ăsta des­pre cum gân­desc oame­nii în vre­me de coro­na­vi­rus. Mă rog, o să fie stu­diu după ce com­ple­tea­ză cât mai mul­tă lume ches­tio­na­rul. De aia zic: dacă ai vre­me, completează‑l. Eu am făcut‑o, desi­gur. 

Pre­su­pun că știi că s‑a pre­lun­git sta­rea de urgen­ță până pe 16 mai.  Apro­po de asta și de ieși­tul afa­ră din casă fără decla­ra­ția aia (sau decla­ra­ți­i­le, dacă ești în inte­res de ser­vi­ciu) sau pen­tru că ești în caran­ti­nă și tu nu stai în casă: sâm­băt am aflat că, până în acel moment, au fost întoc­mi­te pes­te 400 de dosa­re pena­le sau dat pes­te 130.000 de amenzi, care au adus la buge­tul sta­tu­lui aproa­pe 40 de mili­oa­ne de euro. Alt­fel zis, #Sta­iA­ca­să dacă nu vrei să dai bani la stat.

Mda, este și asta o ches­tie. Ita­li­enii se gân­desc să reche­me lumea la mun­că dar cu o con­di­ție: să li se facă tes­te oame­ni­lor să vadă dacă au anti­cor­pii cores­pun­ză­tori

Comi­sia Euro­pea­nă a scos de sub sal­tea­ua finan­ci­a­ră 100 de mili­ar­de de euro pen­tru men­ți­ne­rea locu­ri­lor de mun­că și spri­ji­ni­rea între­prin­de­ri­lor.

Pre­mi­e­rul Irlan­dei este de mese­rie doc­tor. Și ce face el acu­ma în pli­nă pan­de­mie? Își îmbra­că hala­tul alb și se apu­că de făcut mese­ria lui.

Ante­na 1, Rea­li­ta­tea TV, TVR1 și PRO TV ofe­ră spa­ţii de publi­ci­ta­te în valoa­re de 50 de mili­oa­ne de euro pen­tru a com­ba­te pan­de­mia. Glu­mesc. Este vor­ba de BBC World News, CNN Inter­na­tio­nal şi Euro­news.

Eu nu mănânc de la McDo­nald. Mă rog, foar­te rar. Și doar car­to­fii pră­jiți (care‑s a drea­qu de buni!). Dar îmi pla­ce foar­te, foar­te mult ce face acest brand cu fun­da­ția sa: Fun­da­ția pen­tru Copii Ronald McDo­nald. Spre exem­plu, acum se ală­tu­ră lup­tei împo­tri­va Covid-19 și donea­ză 60.000 de euro pen­tru a sus­ți­ne lucră­ri­le de ame­na­ja­re a sec­ți­ei ATI de la Insti­tu­tul Națio­nal de Geri­a­trie și Geron­to­lo­gie Ana Aslan. Și ofe­ră caza­re gra­tu­i­tă per­so­na­lu­lui medi­cal din Spi­ta­lul Cli­nic de Urgen­ță pen­tru Copii Gri­go­re Ale­xan­dres­cu,  în Casa Ronald McDo­nald afla­tă în incin­ta Spi­ta­lu­lui.

Și vin și întreb: dacă toa­te bran­du­ri­le care nu ne plac ar face ce face McDo­nald, oare nu ar fi mai un pic mai bine în lumea asta? 

Apro­po de impli­ca­rea pe care o salut cu mare, mare drag, cei de la Sal­vați Copi­ii (pe care îi admir teri­bil pen­tru ce fac) au lan­sat un Fond de Urgen­ță pen­tru Spi­ta­le și au dotat în ulti­me­le 2 săp­tămâni 9 uni­tăți medi­ca­le, ulti­ma fiind Sucea­va unde situ­a­ția este deja tra­gi­că. Urmă­toa­rea lor țin­tă: să ajun­gă la Arad și Bra­șov cu echi­pa­men­te de pro­tec­ție și echi­pa­men­te medi­ca­le. Așa că, dacă poți să ajuți (chiar și dacă dai mai depar­te infor­ma­ția asta), ar fi gro­zav.

Am sem­nat peti­ția prin care Dăru­ieș­te Via­ță soli­ci­tă, ală­tu­ri de alte 119 orga­ni­za­ții, trans­pa­ren­ță în fur­ni­za­rea infor­ma­ți­i­lor ofi­ci­a­le pri­vind situ­a­ția spi­ta­le­lor din Româ­nia în lup­ta cu COVID-19

Încă o plat­for­mă: ROSurse.ro. Care faci­li­tea­ză cola­bo­ra­rea între Fur­ni­zori, Pro­du­că­tori și Bene­fi­ci­ari de echi­pa­men­te medi­ca­le de pro­tec­ție si pre­ven­ție pen­tru a aju­ta insti­tu­ți­i­le în lup­ta cu CoVid-19! În con­di­ți­i­le actu­a­le, infor­ma­ția nu poa­te fi găsi­tă într‑o sin­gu­ră sur­să, situ­a­ție care nece­si­tă cen­tra­li­za­rea date­lor și a resur­se­lor într‑o sin­gu­ră plat­for­mă.

Uite o ches­tie care s‑ar putea să te inte­re­se­ze: Star­tup-ul româ­nesc fenix.eco a lan­sat plat­for­ma onli­ne pen­tru vân­za­rea de tele­foa­ne inte­li­gen­te recon­di­țio­na­te. Pe plat­for­mă sunt acum dis­po­ni­bi­le pes­te 20 de mode­le de smar­tpho­ne-uri recon­di­țio­na­te, cu pre­țuri, în medie, cu 50% mai mici față de cele ale unor tele­foa­ne inte­li­gen­te noi.

Foar­te fai­nă seria pe care o face Lui­za Ene des­pre cum trec edi­tu­ri­le din Româ­nia pes­te cri­za asta. Sau, mă rog, cum încear­că…

Apro­po de subiec­tul cărți, Hyper­li­te­ra­tu­ra are pache­tul ăsta de 10 cărți la juma de preț. Adi­că ieși la 16 lei car­tea. Eu am citit 8 din­tre ele la #Raf­tul­Lui­Chi­ne­zu. Pe ulti­ma nu am apu­cat pen­tru că abia a fost lan­sa­tă. Și am finan­țat prin crow­d­fun­ding 5 din­tre ele 🙂

Dă cu sunet. Ca să te încarci pozi­tiv 🙂

Și tot pe zona de des­cre­ți­re, iată cea mai fru­moa­să poe­zie de pri­mă­va­ră, com­pu­să de Dorin Zida­ru. Pe con­text, așa 😀

Dacă îți pla­ce mun­te­le și schia­tul și ți‑e dor, poa­te fil­mul ăsta o să com­pen­se­ze un pic. Dar numai un pic 😀

Mda, cum e gra­fi­cul ăsta de la Sta­tis­ta…

Ai pri­mit acest new­slet­ter de la un pri­e­ten?

Abo­nea­ză-te mai jos, pen­tru a pri­mi mai­luri din par­tea mea.

ABONEAZĂ-TE LA ACEST NEWSLETTER

Cris­ti­an Chi­na-Bir­ta, Marți, 7 apri­lie 2020.


Man­ga­lia News, 07.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele