Cardul de sănătate nu mai este obligatoriu

0
178

Guver­nul a adop­tat două hotă­râri care să redu­că ris­cul răs­pân­di­rii pan­de­mi­ei. În esen­ță, guver­nul va per­mi­te cadre­lor medi­ca­le să ofe­re con­sul­ta­ții la dis­tan­ță, fără să fie nevo­ie să le cea­ră pacien­ți­lor car­du­ri­le de sănă­ta­te, în vede­rea decon­tă­rii ser­vi­ci­i­lor, dar și supli­men­ta­rea numă­ru­lui de anga­jați la ser­vi­ci­ul de ambu­lan­ță și Direc­ți­i­le de Sănă­ta­te Publi­că.

- car­dul de sănă­ta­te sus­pen­dat: medi­cii nu mai au nevo­ie de car­duri, pen­tru a face rețe­te sau tri­mi­teri, sau pen­tru a com­ple­ta ori­ce alte docu­men­te.

- per­soa­ne­le dia­gnos­ti­ca­te cu COVID bene­fi­ci­a­ză de ser­vi­cii, fie că au sau nu asi­gu­rări;

- pacien­ții asimp­to­ma­tici pot fi con­sul­tați la dis­tan­ță prin ori­ce mij­loa­ce de comu­ni­ca­re;

- se pre­lun­geș­te ter­me­nul de vala­bi­li­ta­te pen­tru bile­te­le de tri­mi­te­re exis­ten­te cu 90 de zile;

- docu­men­te­le nece­sa­re ceru­te de Casa Națio­na­lă de Asi­gu­rări de Sănă­ta­te pot fi tri­mi­se pe mail sau depu­se de alte per­soa­ne;

- pacien­ții cu boli cro­ni­ce nu mai au nevo­ie de ree­va­luări pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță. Medi­cul le poa­te pre­scrie pe baza docu­men­te­lor vechi;

- con­sul­ta­ți­i­le la dis­tan­ță pen­tru per­soa­ne­le cu COVID, extin­se pen­tru toți pacien­ții.

De ase­me­nea, s‑a decis modi­fi­ca­rea orga­ni­gra­mei Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții:  creș­te cu o mie numă­rul de pos­turi la Direc­ți­i­le de Sănă­ta­te Publi­că și ser­vi­ci­i­le de ambu­lan­ță pot anga­ja tot o mie de oameni. Se pot face însă anga­jări cu pri­o­ri­ta­te prin deta­șări sau pe peri­oa­dă deter­mi­na­tă. (sur­sa: RFI.ro, 30.03.2020).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele