STARE DE URGENȚĂ, ÎN ROMÂNIA! Președintele Klaus Iohannis a anunțat decretarea stării de urgență în România, începând de luni, 16 martie

0
207

STARE DE URGENȚĂ, ÎN ROMÂNIA! Pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a anun­țat decre­ta­rea stă­rii de urgen­ță în Româ­nia, înce­pând de luni, 16 mar­tie.

Decla­ra­ți­i­le LIVE TEXT ale lui Iohan­nis:

În pri­mul rând, feli­ci­tări nou­lui Guvern și le doresc mult suc­ces. Apre­ciez în mod deo­se­bit votul care s‑a dat azi în Par­la­ment. Astăzi, din Par­la­men­tul Româ­ni­ei s‑a trans­mis un mesaj de uni­ta­te. Sunt bucu­ros că majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ri­lor au înțe­les gre­u­ta­tea aces­tui moment.

- Pri­ma pri­o­ri­ta­te este con­ti­nu­a­re lup­tei împo­tri­va coro­na­vi­ru­su­lui. Este foar­te impor­tant ca măsu­ri­le care vor fi lua­te să fie lua­te la timp, în aşa fel încât să prin­dă, iar pen­tru a face posi­bi­lă aceas­tă lup­tă, am decis să decre­tez sta­re de urgenţă la înce­pu­tul săp­tămâ­nii vii­toa­re.

- În acest fel, Guver­nul va avea posi­bi­li­ta­tea să alo­ce mai mulţi bani dome­ni­u­lui sănă­tă­ţii, mai mulţi bani pen­tru medi­ca­men­te, mai mulţi bani pen­tru apa­ra­tu­ra medi­ca­lă abso­lut nece­sa­ră. În ace­la­şi fel, aceas­tă situ­a­ţie va per­mi­te să se rea­li­ze­ze achi­zi­ţii într-un timp foar­te scurt cu pro­ce­duri sim­pli­fi­ca­te punând ast­fel la dis­po­zi­ţia Guver­nu­lui toa­te instru­men­te­le nece­sa­re pen­tru a ges­tio­na în modul cel mai efi­cient cri­za gene­ra­tă de coro­na­vi­rus”, a expli­cat Iohan­nis.

- Dragi români, auto­ri­tă­ţi­le îşi fac trea­ba, Guver­nul şi‑a făcut trea­ba şi până acum foar­te bine, dar sin­guri nu vom reu­şi să facem decât o par­te din trea­ba care tre­bu­ie făcu­tă. Avem nevo­ie de voi, dragi români! Avem nevo­ie de voi, ca să res­pec­ta­ţi îndru­mă­ri­le, indi­ca­ţi­i­le auto­ri­tă­ţi­lor, avem nevo­ie să res­pec­ta­ţi regu­li­le de igie­nă care sunt trans­mi­se pe cana­le­le publi­ce şi da, avem nevo­ie să evi­ta­ţi con­tac­te­le care nu sunt abso­lut nece­sa­re — ştiu că acest lucru este puţin mai greu — şi da, avem nevo­ie să vă infor­ma­ţi corect, din sur­se publi­ce, direct de la auto­ri­tă­ţi. (sur­sa: cugetliber.ro).


Man­ga­lia News, 14.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele