Radu Cristian: Acțiunile de dezinfecție au loc în toate cartierele orașului. Cel mai important este ca oamenii să rămână în case, pentru a evita răspândirea virusului

0
286

Radu Cris­ti­an: In aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Mangalia

Acțiu­ni­le de dez­in­fec­ție au loc în toa­te car­ti­e­re­le ora­șu­lui. Stră­zi­le și tro­tu­a­re­le se dez­in­fec­tea­za dimi­nea­ța devre­me și sea­ra, după ore­le 21:00. Cel mai impor­tant este însă ca oame­nii sa rămâ­nă în case, pen­tru a evi­ta răs­pân­di­rea virusului. 

Cole­gii de la Poli­ția loca­lă patru­lea­ză pe străzi și trans­mit oame­ni­lor sa stea in casa și sa renun­țe la depla­să­ri­le inu­ti­le. Pe aceas­ta cale, rog toți cetă­țe­nii de buna-cre­din­ță ai ora­șu­lui nos­tru sa res­pingă ști­ri­le fal­se pro­mo­va­te de unii poli­ti­cieni locali, care își fac cam­pa­nie elec­to­ra­lă pe spai­ma oamenilor. 

In loc sa dove­deas­că simt civic si sa dea o mâna de aju­tor, in aceas­ta peri­oa­da cri­ti­ca pen­tru ome­ni­re, acești poli­truci ires­pon­sa­bili insti­ga lumea împo­tri­va con­ce­tă­țe­ni­lor noș­tri întorși acum din stră­i­nă­ta­te și auto­i­zo­lați la domi­ci­liu. Mulți locu­i­tori ai Man­ga­li­ei au rude care au reve­nit in țara și s‑au auto­i­zo­lat. Este dato­ria noas­tră, ca și comu­ni­ta­te, sa avem gri­ja de acești oameni, cu res­pec­ta­rea stric­ta a regu­li­lor de izo­la­re sau carantina.

Dragi con­ce­tă­țeni, sanc­tio­nati ori­ce dera­paj ver­bal al poli­ti­cie­ni­lor care stau pe Face­bo­ok și pani­chea­za popu­la­ția. Va mul­țu­mesc pen­tru înțelegere!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply