Polaris dezinfectează ghenele și platformele de deșeuri din stațiunile Mangaliei

0
252

Pola­ris dez­in­fec­tea­ză ghe­ne­le și plat­for­me­le de deșe­uri din sta­țiu­ni­le Man­ga­li­ei. ”Echi­pe­le noas­tre lucrea­ză inclu­siv dumi­ni­ca, pen­tru că sănă­ta­tea oame­ni­lor, sănă­ta­tea tutu­ror, este pe pri­mul loc”, a decla­rat ing. Flo­rin Jia­nu, direc­to­rul Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia, pen­tru Man­ga­lia News.

UPDATE: Echi­pe­le Pola­ris au dez­in­fec­tat ghe­ne­le afe­ren­te blo­cu­ri­lor C 9 şi C 10 din sta­ţiu­nea Nept­un

În cur­sul zilei de astăzi, echi­pe­le Pola­ris au dez­in­fec­tat ghe­ne­le de gunoi şi plat­for­me­le sub­te­ra­ne din sta­ţiuni, cât şi din mai mai mul­te car­ti­e­re din oraş. O atenţie deo­se­bi­tă a fost acor­da­tă ghe­ne­lor situ­a­te în ime­di­a­ta apro­pi­e­re a blo­cu­ri­lor C 9 şi C 10 din sta­ţiu­nea Nept­un. După cum se ştie, anga­ja­ta unui super­mar­ket din oraş, infec­ta­tă cu COVID-19, locu­ieş­te în blo­cul C 9 din Nept­un, ast­fel că lucră­to­rii de la Pola­ris s‑au depla­sat în zonă pen­tru a dez­in­fec­ta cu clor ghe­ne­le uti­li­za­te de loca­tari. De ase­me­nea, au fost igie­ni­za­te ghe­ne­le de lân­gă blo­cul C 10, înve­ci­nat cu C 9. Direc­to­rul Pola­ris Man­ga­lia, Flo­rin Jia­nu a decla­rat că măsu­ri­le de dez­in­fe­cţie vor fi lua­te şi zile­le urmă­toa­re. (sur­sa: editiadesud.ro, pe fb).


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 29 mar­tie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply