Numărul polițiștilor de frontieră a fost triplat, la P.T.F. Nadlac II, în această noapte

0
161

În aceas­tă noap­te, în jurul orei 2.00, în Punc­tul de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Năd­lac II a sosit un con­voi for­mat din sute de mij­loa­ce de trans­port, în care se aflau  cetă­țeni români și stră­ini. Men­țio­năm că, în ulti­me­le ore au fost efec­tu­a­te for­ma­li­tă­ți­le de intra­re în ţară pen­tru 2.500 per­soa­ne şi apro­xi­ma­tiv 700 de autovehicule.

Poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au efec­tu­at con­tro­lul spe­ci­fic la intra­rea în țară, iar ulte­ri­or  per­soa­ne­le au fost pre­lu­a­te de către repre­zen­tan­ții Direc­ți­ei de Sănă­ta­te Publi­ca pen­tru com­ple­ta­rea decla­ra­ţi­ei pe pro­prie răs­pun­de­re și efec­tu­a­rea con­tro­lu­lui epidemiologic.

După înche­ie­rea for­ma­li­tă­ți­lor și sta­bi­li­rea măsu­ri­le dis­pu­se de către per­so­na­lul medi­cal aflat în punct, mași­ni­le au fost pre­lu­a­te de către echi­pa­je de poli­ţie şi jan­darmi pen­tru a fi con­du­se spre loca­ți­i­le sta­bi­li­te pen­tru caran­ti­na­re  sau  pen­tru  autoizolare.

Poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au tri­plat efec­ti­ve­le impli­ca­te în con­tro­lul de fron­ti­e­ră ast­fel încât for­ma­li­tă­ți­le să se des­fă­șoa­re cu ope­ra­ti­vi­ta­te. S‑a lucrat cu apro­xi­ma­tiv 50 de poli­țiști de fron­ti­e­ră, fiind des­chi­se 10 arte­re de control.

Menţio­năm că, încă de la apa­ri­ţia şi răs­pân­di­rea COVID-19 în sta­te­le din Uniu­nii Euro­pe­ne, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă a luat gra­du­al mai mul­te măsuri pen­tru întă­ri­rea dis­po­zi­ti­ve­lor de supra­ve­ghe­re şi con­trol a tre­ce­rii fron­ti­e­rei, în spe­cial la punc­te­le de fron­ti­e­ră, cât şi în zone­le adia­cen­te acestora.

În pre­zent punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei se fac veri­fi­cări sis­te­ma­ti­ce pen­tru toa­te per­soa­ne­le care se pre­zin­ta la intra­rea în ţara, care au ca scop iden­ti­fi­ca­rea la con­tro­lul de fron­ti­e­ra a per­soa­ne­lor, cetă­ţeni români sau straini, care sosesc în tara, avand ca zona de ple­ca­re sau tranzit ţări sau zone de risc, pre­cum şi sta­te unde sunt con­fir­ma­te cel putin 500 cazuri de infec­tie cu Covid19.

Per­soa­ne­le iden­ti­fi­ca­te sunt îndru­ma­te de poli­ţis­tul de fron­ti­e­ră catre per­so­na­lul Direc­ti­ei de Sănă­ta­te Publi­că din punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei pen­tru com­ple­ta­rea ches­tio­na­re­lor de natu­ra medi­ca­la si lua­rea altor masuri spe­ci­fi­ce cu carac­ter medi­cal auto­i­zo­la­re la domi­ci­liu sau caran­ti­na­re.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 18 mar­tie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply