Ministerul Educației va realiza cursuri de învățământ în parteneriat cu TVR, în contextul închiderii școlilor [VIDEO]

0
236

Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei şi Cer­ce­tă­rii, în par­te­ne­ri­at cu Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, va rea­li­za cur­suri pen­tru toa­te nive­lu­ri­le de învă­ţământ, cu pri­o­ri­ta­te pen­tru ele­vii cla­se­lor a VIII‑a şi a XII‑a/XIII‑a, pen­tru a asi­gu­ra “con­ti­nu­i­ta­tea pre­gă­ti­rii” în vede­rea susţi­ne­rii exa­me­ne­lor naţio­na­le, infor­mea­ză o notă trans­mi­să marţi de MEC către inspec­to­ra­te­le şco­la­re. Anun­țul a fost făcut și de minis­trul Edu­ca­ți­ei, Moni­ca Ani­sie, marți sea­ra, în tim­pul ședin­ței de guvern.

Tot­o­da­tă, MEC asi­gu­ră între­gul per­so­nal din uni­tă­ţi­le de învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar de stat şi par­ti­cu­lar acre­di­tat că nu va fi afec­tat în ceea ce pri­veş­te drep­tu­ri­le sala­ri­a­le de măsu­ri­le dis­pu­se pri­vi­tor la sus­pen­da­rea cur­su­ri­lor.

Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei şi Cer­ce­tă­rii reco­man­dă ca pro­gra­mul de lucru al anga­ja­ţi­lor să fie sta­bi­li­tă de con­du­ce­rea uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar în fun­cţie de măsu­ri­le dis­pu­se de Comi­te­tul Naţio­nal pen­tru Situ­a­ţii Spe­ci­a­le de Urgenţă.

MEC rei­te­rea­ză că încu­ra­jea­ză rea­li­za­rea de cur­suri suport pen­tru elevi asis­ta­te de teh­no­lo­gie.

Cadre­le didac­ti­ce pot menţi­ne în aceas­tă peri­oa­dă legă­tu­ra cu ele­vii prin ori­ce alte mij­loa­ce teh­ni­ce de comu­ni­ca­re, indi­că minis­te­rul.

Aces­te demer­suri nu se sub­sti­tu­ie cur­su­ri­lor din uni­tă­ţi­le de învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar, rolul lor fiind de a crea un cadru edu­ca­ţio­nal în aceas­tă peri­oa­dă”, expli­că MEC.

Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei şi Cer­ce­tă­rii rea­min­teş­te că va repro­gra­ma simu­lă­ri­le exa­me­ne­lor naţio­na­le, olim­pi­a­de­le şco­la­re, com­pe­ti­ţi­i­le spor­ti­ve, acti­vi­tă­ţi­le extra­ş­co­la­re şi toa­te cele­lal­te acti­vi­tă­ţi care pre­su­pun pre­zenţa ele­vi­lor în colec­ti­vi­ta­te.

Se reco­man­dă părinţilor/tutorilor legali insti­tui­ţi, pre­cum şi ele­vi­lor să evi­te expu­ne­rea în spa­ţi­i­le aglo­me­ra­te şi să încer­ce, pe cât posi­bil, să nu pără­seas­că domi­ci­li­ul”, se mai ara­tă în nota MEC.

Potri­vit minis­te­ru­lui, înscri­e­rea pen­tru cla­sa pre­gă­ti­toa­re se poa­te rea­li­za în con­ti­nu­a­re, onli­ne, iar calen­da­rul se va pre­lungi cu o săp­tămâ­nă, după relu­a­rea cur­su­ri­lor pen­tru toa­te cele­lal­te acti­vi­tă­ţi.

Con­si­li­i­le de Admi­nis­tra­ţie ale uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ vor deci­de moda­li­ta­tea de recu­pe­ra­re a pro­ce­su­lui edu­ca­ţio­nal din peri­oa­da sus­pen­dă­rii cur­su­ri­lor”, ada­u­gă MEC.

Cur­su­ri­le în uni­tă­ţi­le de învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar de stat şi par­ti­cu­lar vor fi sus­pen­da­te, înce­pând de mier­curi, 11 mar­tie, până în data de 22 mar­tie 2020, cu posi­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re, în fun­cţie de evo­lu­ţia situ­a­ţi­ei.

VIDEO, AICI.


Man­ga­lia News, 11.03.2020. (sur­sa: stiri.tvr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply