Măsurile luate de Guvern pentru companii. Cine poate lua credite garantate și cum se poate amâna plata utilităților

0
186

Măsu­ri­le lua­te de Guvern pen­tru com­pa­nii. Cine poa­te lua cre­di­te garan­ta­te și cum se poa­te amâ­na pla­ta uti­li­tă­ți­lor.

Minis­te­rul de Finan­țe anun­ță un pro­gram de spr­jin pen­tru com­pa­ni­i­le din Româ­nia afec­ta­te de răs­pân­di­rea coro­na­vi­ru­su­lui, în con­di­ți­i­le în care mul­te și-au sus­pen­dat acti­vi­ta­tea. Este vor­ba des­pre garan­ta­rea unor cre­di­te, sub­ven­țio­na­rea dobân­zi­lor pen­tru aces­te finan­țări, faci­li­tăți pen­tru soci­e­tă­ți­le care întâm­pi­nă difi­cul­tăți finan­ci­a­re, pro­ro­ga­rea ter­me­ne­lor de depu­ne­re a cere­ri­lor de res­truc­tu­ra­re a obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re și a ter­me­ne­lor de pla­tă a impo­zi­te­lor loca­le dato­ra­te de popu­la­ție.

Cre­di­te garan­ta­te pen­tru IMM-uri

Ast­fel, Minis­te­rul Finan­țe­lor va garan­ta până la 80% din valoa­rea finan­ță­ri­lor acor­da­te între­prin­de­ri­lor mici și mij­lo­cii. Valoa­rea maxi­mă a creditelor/liniilor de cre­dit pen­tru finan­ța­rea capi­ta­lu­lui de lucru acor­da­te unui bene­fi­ci­ar nu poa­te depăși media chel­tu­ie­li­lor afe­ren­te capi­ta­lu­lui de lucru din ulti­mii doi ani fis­cali, în limi­ta a 5 mili­oa­ne lei. Pen­tru cre­di­te­le de inves­ti­ții, valoa­rea maxi­mă a finan­ță­rii este de 10 mili­oa­ne de lei, potri­vit unui comu­ni­cat al MFP.

Valoa­rea maxi­mă cumu­la­tă a finan­ță­ri­lor garan­ta­te de stat care pot fi acor­da­te unui bene­fi­ci­ar în cadrul aces­tei faci­li­tăți este de 10 mili­oa­ne lei.

Pen­tru microîn­tre­prin­deri sau între­prin­deri mici, sta­tul va acor­da garan­ții pen­tru credite/linii de cre­dit pen­tru finan­ța­rea capi­ta­lu­lui de lucru, exclu­siv dobân­zi­le, comi­si­oa­ne­le și spe­ze­le ban­ca­re afe­ren­te cre­di­tu­lui garan­tat de stat în pro­cent de maxi­mum 90%. Valoa­rea maxi­mă a finan­ță­ri­lor va fi de 500.000 lei, pen­tru microîn­tre­prin­deri și de 1 mili­on de lei pen­tru între­prin­de­ri­le mici.

Valoa­rea maxi­mă a fie­că­rei finan­țări acor­da­te unui bene­fi­ci­ar nu poa­te depăși media chel­tu­ie­li­lor afe­ren­te capi­ta­lu­lui de lucru din ulti­mii doi ani fis­cali.

De ase­me­nea, Minis­te­rul Finan­țe­lor va sub­ven­țio­na 100% din dobân­zi­le pen­tru cre­di­te­le ce urmea­ză a fi garan­ta­te, atât pen­tru microîn­tre­prin­deri, cât și pen­tru IMM-uri.

Dobân­da va fi sub­ven­țio­na­tă de la momen­tul acor­dă­rii cre­di­tu­lui până la data de 31 mar­tie 2021.

Acor­da­rea sub­ven­ți­ei ar putea fi pre­lun­gi­tă până în 2022, dacă Româ­nia va avea o prog­no­ză de creș­te­re eco­no­mi­că mai mică decât cea înre­gis­tra­tă în anul 2020.

Obli­ga­ți­i­le fis­ca­le res­tan­te și alte cre­an­țe buge­ta­re se vor achi­ta din creditul/linia de cre­dit pen­tru capi­ta­lul de lucru acor­da­te în cadrul pro­gra­mu­lui.

Peri­oa­da de garan­ta­re a creditelor/liniilor de cre­dit pen­tru capi­tal de lucru va fi de 36 de luni cu posi­bi­li­ta­tea pre­lun­gi­rii cu 36 de luni. Pen­tru cre­di­te­le de inves­ti­ții a fost men­ți­nu­tă peri­oa­da de 120 de luni.

De ase­me­nea, Minis­te­rul Finan­țe­lor va aco­peri de la buget și comi­sio­nul de admi­nis­tra­re pen­tru aco­pe­ri­rea cos­tu­ri­lor de acor­da­re și moni­to­ri­za­re a garan­ți­i­lor acor­da­te de Fon­dul Națio­nal de Garan­ta­re.

Fără exe­cu­tări sili­te

Guver­nul a decis, de ase­me­nea, să se sus­pen­de sau să nu încea­pă măsu­ri­le de exe­cu­ta­re sili­tă prin popri­re a per­soa­ne­lor fizi­ce, cu excep­ția exe­cu­tă­ri­lor sili­te care se apli­că pen­tru recu­pe­ra­rea cre­an­țe­lor buge­ta­re sta­bi­li­te prin hotă­râri jude­că­to­rești pro­nun­ța­te în mate­rie pena­lă. Măsu­ri­le de sus­pen­da­re a exe­cu­tă­rii sili­te prin popri­re asu­pra sume­lor urmă­ri­bi­le repre­zen­tând veni­turi și dis­po­ni­bi­li­tăți bănești se apli­că, prin efec­tul legii, de către insti­tu­ți­i­le de cre­dit sau ter­ții popriți, fără alte for­ma­li­tăți din par­tea orga­ne­lor fis­ca­le.

De ase­me­nea, pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță, pen­tru obli­ga­ți­i­le fis­ca­le sca­den­te înce­pând cu data intră­rii în vigoa­re a ordo­nan­ței de urgen­ță și nea­chi­ta­te până la înce­ta­rea măsu­ri­lor pre­vă­zu­te de sta­rea de urgen­ță nu se cal­cu­lea­ză și nu se dato­rea­ză dobânzi și pena­li­tăți de întâr­zi­e­re con­form Codu­lui de pro­ce­du­ră fis­ca­lă. Aceas­tă faci­li­ta­te va fi men­ți­nu­tă pen­tru încă 30 de zile de la înce­ta­rea stă­rii de urgen­ță.

În acest fel, con­tri­bu­a­bi­lii sunt eli­gi­bili să par­ti­ci­pe, de exem­plu, la pro­ce­du­ri­le de achi­zi­ți­i­le publi­ce deru­la­te în aceas­tă peri­oa­dă sau să nu li se anu­le­ze diver­se auto­ri­za­ții.

S‑a decis ți pro­ro­ga­rea ter­me­nu­lui pen­tru depu­ne­rea inten­ți­ei de res­truc­tu­ra­re până la data de 31 iulie 2020 și pro­ro­ga­rea ter­me­nu­lui de depu­ne­re a cere­rii de res­truc­tu­ra­re până la data de 30 octom­brie 2020.

Con­tri­bu­a­bi­lii care apli­că sis­te­mul de decla­ra­re și pla­tă a impo­zi­tu­lui pe pro­fit anu­al, cu plăți anti­ci­pa­te efec­tu­a­te tri­mes­tri­al, pot efec­tua plă­ți­le anti­ci­pa­te tri­mes­tri­a­le pen­tru anul 2020, la nive­lul sumei rezul­ta­te din cal­cu­lul impo­zi­tu­lui pe pro­fit tri­mes­tri­al curent. Modul de cal­cul se păs­trea­ză pen­tru toa­te tri­mes­tre­le anu­lui fis­cal 2020.

De ase­me­nea, pen­tru cei care au optat pen­tru un exer­ci­țiu finan­ci­ar dife­rit de anul calen­da­ris­tic, se apli­că pen­tru plă­ți­le anti­ci­pa­te dato­ra­te pen­tru tri­mes­tre­le răma­se din anul modi­fi­cat care se înche­ie în anul 2020, pre­cum și pen­tru cal­cu­lul celor care sunt afe­ren­te tri­mes­tre­lor din anu­lui fis­cal modi­fi­cat care înce­pe în anul 2020 și sunt cuprin­se în anul calen­da­ris­tic 2020, mai ara­tă comu­ni­ca­tul.

Cer­ti­fi­cat pen­tru amâ­na­rea plă­ții uti­li­tă­ți­lor

De ase­me­nea, pe dura­ta stă­rii de urgen­ță, între­prin­de­ri­le mici și mij­lo­cii care dețin Cer­ti­fi­ca­tul de situ­a­ție de urgen­ță, emis de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, bene­fi­ci­a­ză de amâ­na­rea la pla­tă pen­tru ser­vi­ci­i­le de uti­li­tăți — elec­tri­ci­ta­te, gaze natu­ra­le, apă, ser­vi­cii tele­fo­ni­ce şi de inter­net, pre­cum și de amâ­na­rea la pla­tă a chi­ri­ei pen­tru imo­bi­lul cu des­ti­na­ție de sediu soci­al și de sedii secun­da­re.

Prin dero­ga­re de la alte dis­po­zi­ții lega­le, în con­trac­te­le în deru­la­re, alte­le decât cele pre­vă­zu­te ante­ri­or înche­ia­te de între­prin­de­ri­le mici sau mij­lo­cii, care dețin cer­ti­fi­ca­tul de situ­a­ție de urgen­ță emis de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, poa­te fi invo­ca­tă for­ța majo­ră împo­tri­va aces­to­ra numai după încer­ca­rea, dove­di­tă cu înscri­suri comu­ni­ca­te între păr­ți prin ori­ce mij­loc, inclu­siv prin mij­loa­ce elec­tro­ni­ce, de ren­e­go­ci­e­re a con­trac­tu­lui, pen­tru adap­ta­rea cla­u­ze­lor aces­to­ra cu lua­rea în con­si­de­ra­re a con­di­ți­i­lor excep­țio­na­le gene­ra­te de sta­rea de urgen­ță.

Se amâ­nă pla­ta impo­zi­te­lor

Guver­nul a decis și pro­ro­ga­rea ter­me­nu­lui de pla­tă pen­tru impo­zi­tul pe clă­diri, impo­zi­tul pe teren, res­pec­tiv impo­zi­tul pe mij­loa­ce­le de trans­port, de la 31 mar­tie 2020 la 30 iunie 2020, peri­oa­dă în care se vor pri­mi în con­ti­nu­a­re boni­fi­ca­ți­i­le sta­bi­li­te de con­si­li­i­le loca­le.

În aces­te con­di­ții, Guver­nul a apro­bat ca pla­ta rate­lor și dobân­zi­lor afe­ren­te împru­mu­tu­ri­lor din veni­turi rezul­ta­te din pri­va­ti­za­re acor­da­te de Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce uni­tă­ți­lor admi­nis­tra­ti­ve-teri­to­ri­a­le să se poa­te amâ­na, la cere­rea aces­to­ra, pe o peri­oa­dă de trei luni, de la data intră­rii în vigoa­re a pre­zen­tei ordo­nan­țe de urgen­ță. Pen­tru aceas­tă peri­oa­dă Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce nu cal­cu­lea­ză dobânzi și dobânzi de întâr­zi­e­re. Faci­li­ta­tea nu este acor­da­tă împru­mu­tu­ri­lor care înre­gis­trea­ză res­tan­țe la pla­tă, ara­tă Minis­te­rul Finan­țe­lor.

Ținând cont de nece­si­ta­tea achi­zi­ți­ei în con­ti­nu­a­re a mate­ri­a­le­lor și echi­pa­men­te­lor sani­ta­re nece­sa­re, Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce acor­dă un împru­mut din veni­turi rezul­ta­te din pri­va­ti­za­re în valoa­re de 1,15 mili­ar­de lei Com­pa­niei Națio­na­le UNIFARM S.A., pe o peri­oa­dă de 6 luni.

Înce­pând cu data intră­rii în vigoa­re a ordo­nan­ței de urgen­ță, pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță insti­tu­i­te pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, se auto­ri­zea­ză ordo­na­to­rii prin­ci­pali de cre­di­te să efec­tu­e­ze virări de cre­di­te buge­ta­re și cre­di­te de anga­ja­ment neu­ti­li­za­te, după caz, ast­fel încât să asi­gu­re fon­du­ri­le nece­sa­re pen­tru apli­ca­rea măsu­ri­lor de com­ba­te­re și pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii infec­tă­rii cu coro­na­vi­ru­sul SARS-CoV‑2.

Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce va apro­ba repar­ti­za­rea pe tri­mes­tre a viră­ri­lor de cre­di­te buge­ta­re şi cre­di­te de anga­ja­ment, pe baza comu­ni­că­ri­lor trans­mi­se de ordo­na­to­rii prin­ci­pali de cre­di­te a viră­ri­lor în ter­men de 5 zile lucră­toa­re de la data efec­tuă­rii.

sur­sa: digi24.ro/stiri/economie


Man­ga­lia News, 19.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele