Cosmin Neidoni: În tot răul – așa se spune – este și un bine! Poate că această coronacriză pe care o trăim acum va (re)aduce, atunci când se va anunța procesul epidemiologic regresiv, toate acele bucurii pe care le-am perceput ca fiind de la sine înțelese

0
302

Cos­min Nei­doni: În tot răul – așa se spu­ne – este și un bine! Poa­te că aceas­tă coro­na­cri­ză pe care o tră­im acum va (re)aduce, atunci când se va anun­ța pro­ce­sul epi­de­mi­o­lo­gic regre­siv, toa­te ace­le bucu­rii pe care le-am per­ce­put ca fiind de la sine înțe­le­se: bucu­ria de a ne strân­ge mâna cu cei din jurul nos­tru, bucu­ria de a ne îmbră­ți­șa pri­e­te­nii sau cole­gii, bucu­ria de a sta la tacla­le, fără teme­rea con­ta­mi­nă­rii, încân­ta­rea de a mer­ge la spec­ta­co­le și con­cer­te, ală­tu­ri de sute oameni, liber­ta­tea de a călă­tori în voie cu avio­nul, tre­nul sau mași­na.

Poa­te că vom (re)învăța să pre­țu­im mira­jul lucru­ri­lor sim­ple si poa­te că, oda­tă depă­și­tă cri­za sani­ta­ră, care va gene­ra cola­te­ral – din păca­te – și o cri­ză eco­no­mi­că, să ne obiș­nu­im cu acel gen de feri­ci­re pro­cu­rat de satis­fac­ția de „a fi”, mai mult decât de nebu­nia de „a avea”!

Putem trăi cu amu­za­ment și ștaif, urmând prin­ci­pi­ul că mai puțin poa­te însem­na mai mult, putem scă­pă­ta cu stil și ele­gan­ță, făcând din aus­te­ri­ta­te o vir­tu­te, tră­ind fără a fi pose­dați de lucru­ri­le pe care le pose­dăm, renun­țând la fes­ti­nul con­su­me­rist. S‑ar putea să recă­pă­tăm gus­tul sim­pli­tă­ții care nu ne pro­mi­te con­for­tul abso­lut, dar care ne poa­te conec­ta neso­fis­ti­cat cu splen­doa­rea și noi­ma fie­că­rui lucru.

Cum ar fi ca pes­te o lună, adi­că de Paș­te, atunci când ne vom trans­mi­te unul altu­ia mesa­jul Învi­e­rii, să con­sta­tăm că am învi­at noi înși­ne și că aspri­mi­le de ori­ce fel, atunci când ne sunt date, au în camu­fla­jul lor sub­stan­ța bene­fi­că a unei edi­fi­cări. Cum ar fi? 

Cos­min Nei­doni, mar­tie 2020, Timi­șoa­ra.

MN: Absol­vent de Filo­so­fie, fre­e­lan­cer în dome­ni­ul tra­du­ce­ri­lor, poe­tul și scri­i­to­rul timi­șo­rean Cos­min Nei­doni publi­că și în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News. Arti­co­le­le ce poar­tă sem­nă­tu­ra sa, le puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 15.03.2020. Mul­țu­mim, Cos­min Nei­doni!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply