Coronavirusul a închis hoteluri și restaurante din țară, iar dacă Guvernul nu amână trei luni plata taxelor și impozitelor, vor falimenta 30% dintre afacerile din turism’, afirmă Mohammad Murad

0
333

Afa­ce­ri­le din turism s‑au pră­bu­șit în ulti­me­le zile, iar hote­lu­ri­le din țară func­țio­nea­ză pe pier­de­re, cu un grad de ocu­pa­re de sub 20%, pe fon­dul coro­na­vi­rus, ast­fel că une­le din­tre aces­tea, ca și mul­te res­ta­u­ran­te, s‑au închis deja, din lip­să de cli­enți, sus­ți­ne Moham­mad Murad, cel mai mare hote­li­er din țară și pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Patro­na­te­lor din Turis­mul Româ­nesc (FPTR).

El le soli­ci­tă Minis­te­ru­lui de Finan­țe și ANAF să accep­te ca fir­me­le de turism să nu mai plă­teas­că taxe și impo­zi­te 3 luni și îi cere pre­mi­e­ru­lui Ludo­vic Orban un dia­log direct cu medi­ul de afa­ceri autoh­ton, sus­ținând că, în caz con­trar, mai mul­te de o tre­i­me din­tre hote­lu­ri­le și res­ta­u­ran­te­le din țară și-ar închi­de por­ți­le.

Con­ti­nu­a­rea, pe profit.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply