Continuă asfaltările în 2 Mai, în cadrul proiectului de dezvoltare a comunei Limanu

0
228

Acti­vi­tă­ţi­le în aer liber, cu pre­că­de­re cele edi­li­ta­re, con­ti­nuă, la nive­lul judeţu­lui Con­stanţa, ele fiind per­mi­se, dacă sunt res­pec­ta­te nor­me de pro­te­cţie în con­tex­tu­al actu­al: echi­pa­ment – măşti, mas­că, even­tu­al com­bi­nez­oa­ne şi dacă se păs­trea­ză dis­tanţa soci­a­lă. Lucrări edi­li­ta­re au loc şi în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, în ora­şe, dar şi în comu­na Lima­nu, aco­lo unde con­ti­nuă un pro­iect PNDL2 de ast­fa­la­re, în loca­li­ta­tea 2 Mai.

Este vor­ba des­pre obiec­ti­vul de inves­ti­ții “Moder­ni­za­re infras­truc­tu­ra ruti­e­ră de inte­res local în comu­na Lima­nu, jude­țul Con­stan­ța“.

Lucră­ri­le de asfal­ta­re s‑au des­fă­șu­rat pe stră­zi­le Tine­re­tu­lui, Popa Șap­că și Ion Dra­go­mir, urmând ca în cur­sul zilei de marţi, 31 mar­tie, să se con­ti­nue lucră­ri­le pe stră­zi­le Mihai Vitea­zu, Ion Roa­tă, 24 Ianu­a­rie și Sudu­lui, pre­cum și mier­curi, 1 apri­lie, con­ti­nu­nând cu Zam­bi­le­lor, Tran­da­fi­ri­lor, Lil­i­a­cu­lui și Dobro­gea­nu, toa­te din loca­li­ta­tea 2 Mai.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 5.300.131 lei fără TVA, aceas­ta inves­ti­ţie facând par­te din Stra­te­gia de Dezvol­ta­re a comu­nei Lima­nu”, a decla­rat, pen­tru Focus Press, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Daniel Geor­ges­cu.

A.C, focuspress.ro.


Man­ga­lia News, 31.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply