Cadoul nedorit. Coronavirus în Țara lui Moș Crăciun. Asemănări și diferențe prezentate de Liliana Pintilie

0
369

Cado­ul nedo­rit. Coro­na­vi­rus în Țara lui Moș Cră­ciun. Ase­mă­nări și dife­ren­țe pre­zen­ta­te de Lili­a­na Pin­ti­lie.

Nedo­ri­ta epi­de­mie se plim­ba nes­tin­ghe­ri­ta, fara sa tina cont de gra­ni­te soci­a­le, geo­gra­fi­ce, eco­no­mi­ce. Cu alte cuvin­te, pana si Mos Cra­ciun pri­mes­te cado­uri, chiar daca nu le dores­te. In con­tex­tul actu­al imi amin­tesc de inva­ta­tu­ra unui mare inte­lept: Ce faci, când la usa ta bate cine­va cu un cadou pe care nu il vrei? Il lasi la usa si inchizi ușa, poli­ti­cos. Aka… ai gri­ja sa nu iei cu tine viru­sul aca­sa, la cei dragi tie.

Am fost intre­ba­ta recent cum se sim­te subiec­tul coro­na­vi­ru­su­lui aici. Care este atmosfe­ra? Ei bine, exis­ta ase­ma­nari si deo­se­biri. Voi tre­ce in revis­ta cate­va, cu accent pe cul­tu­ra dife­ri­ta a aces­tei tari.

ASEMANARI

Avem cazuri con­fir­ma­te. Avem si dece­se. Am avut si raf­turi goa­le, care se apro­vi­zio­nea­za aproa­pe zil­nic. Lumea STA ACASA, con­su­ma mai mult. Da, la un moment dat lip­sea har­tia igie­ni­ca (pro­ba­bil pe prin­ci­pi­ul cand unul stra­nu­ta, alti cinci fac pe ei de fri­ca). Exis­ta caran­ti­na si izo­la­re si nebu­nia spa­la­tu­lui pe maini chiar si daca STAM ACASA. S‑au impu­ti­nat cur­se­le cu trans­por­tul in comun (au fost anu­la­te o par­te din ele) si cel mai pro­ba­bil cir­cu­la mai mult goa­le. Eve­ni­men­te soci­a­le, de la sedin­te cu parin­tii pana la spec­ta­co­le de tea­tru si com­pe­ti­tii spor­ti­ve, sunt ama­na­te a‑la-long. De une­le ne putem bucu­ra onli­ne, de ACASA.  Exis­ta scoa­la onli­ne cu cade­ri­le de rigoa­re (teh­ni­ce sau ner­voa­se). S‑au inten­si­fi­cat ser­vi­ci­i­le de cura­te­nie. Exis­ta ser­vi­cii tele­fo­ni­ce de con­si­li­e­re pe situ­a­tia nou cre­a­ta. Cei care pot, lucrea­za de aca­sa. MAJORITATEA STA ACASA. Aces­ta este inte­re­sul comun al majo­ri­ta­tii. Sa ne pro­te­jam, pe noi si pe cei dragi noua.

DIFERENTE

Numar mic de locu­i­tori

Numa­rul mic de locuitori/m2 este un avan­taj. Chiar si daca tre­bu­ie sa merg la maga­zin, sla­be sanse sa intal­nesc pe cine­va, maxim 2–3 per­soa­ne. Per­so­nal aleg sa ies rar, la ore de inchi­de­re.

Infor­ma­tii ofi­ci­a­le

Pri­mim zil­nic actu­a­li­zari cu infor­ma­tii des­pre situ­a­tia abso­lu­ta ine­di­ta cu care ne con­frun­tam. Cei inte­re­sati sa ne infor­meze ofi­ci­al si corect sunt: auto­ri­ta­tea loca­la (pri­ma­rie), minis­te­rul sana­ta­tii, scoa­la (direc­to­rul trans­mi­te live pe video in fie­ca­re dimi­ne­a­ta), clu­bu­ri­le de acti­vi­tati, locul de mun­ca.

Scoala/gradinite

Am avut pri­ma sedin­ta cu parin­te­le la tele­fon. Era ori­cum pro­gra­ma­ta. Fizic sau tele­fo­nic, dis­cu­tia are loc intre diri­gin­te si elev, parin­te­le avand rol de mar­tor (prea puti­ne de spus).

Daca teme­le nu res­pec­ta cerin­te­le (con­ti­nut, ora si data de livra­re) pri­mesc aten­tio­na­re pe mail des­pre acest aspect.

Gra­di­ni­ti­le si sco­li­le inca des­chi­se ope­rea­za cu per­so­nal redus, pen­tru copi­ii sub 12 ani ai caror parin­ti sunt in con­ti­nu­a­re la lucru.

Volun­tari

Foar­te mul­te gru­puri de volun­tari care ofe­ra asis­ten­ta celor aflati in caran­ti­na. Foar­te multi oameni care sunt in pute­re se ofe­ra sa aju­te abso­lut dez­in­te­re­sat.

Efi­cien­ta in ges­tio­na­rea Resur­se­lor Uma­ne

Anga­ja­tii la stat sunt tri­mi­si sa aju­te aco­lo unde pot (livra­re alimente/medicamente la domi­ci­liu, dis­tri­bu­i­re pache­te etc). Unii din­tre cole­gii mei au lucrat ina­in­te ca asis­ten­ti medi­cali. Ei bine, auto­ri­ta­tea publi­ca pune pret pe expe­rien­ta lor si ii dis­tri­bu­ie la lucru in cen­tre medi­ca­le, unde este nevo­ie de ei (cel mai pro­ba­bil nu in lup­ta direc­ta cu COVID, insa exis­ta si alti pacien­ti in via­ta ale caror table­te tre­bu­ie admi­nis­tra­te corect, al caror ban­daj tre­bu­ie schim­bat la timp).

Comer­ci­an­tii

Pre­tu­ri­le din maga­zi­ne nu au cres­cut, iar reducerile/ofertele de Paș­te se men­tin — ca toa­ta lumea sa se pre­ga­teas­ca de sar­ba­toa­re. Eu trea­ba asta o ADMIR din suflet. Adi­ca poti cum­pa­ra ina­in­te de Pas­te la redu­ce­re, iar dupa Pas­te la SI mai mare redu­ce­re. Hmmm…, intor­to­che­a­te sunt cai­le Dom­nu­lui!

Maga­zi­ne­le cu mar­furi gene­ra­le au redus pro­gra­mul de lucru, sau au inchis de tot, in vre­me ce mul­te din maga­zi­ne­le ali­men­ta­re res­pec­ta ace­la­si pro­gram. Unul din cele mai frec­ven­ta­te maga­zi­ne ali­men­ta­re a adop­tat o poli­ti­ca si mai fai­na: Sti­ma­te cli­ent, intre 8–9 dimi­ne­a­ta, cand maga­zi­nul nos­tru este proas­pat spa­lat si dez­in­fec­tat, ii astep­tam la cum­pa­ra­turi pe cli­en­tii de pes­te 65 de ani. Ei fac par­te din cate­go­ria cea mai vul­ne­ra­bi­la, hai­deti sa ne gan­dim la bine­le lor.

Comer­ci­an­tii si alco­o­lul

Se stie ca aici doar berea este la inde­ma­na, in maga­zi­ne­le ali­men­ta­re. Res­tul bau­tu­ri­lor mai rafi­na­te cica, se vand numai la maga­zin auto­ri­zat (mono­pol de stat). Ei bine, epi­de­mia deter­mi­na izo­la­rea in casa, iar in une­le fami­lii apar ten­siuni, mai ales din cau­za con­su­mu­lui de alco­ol. Unii din­tre copii aveau par­te de zile chiar bune si expe­rien­te fru­moa­se prin par­ti­ci­pa­rea la scoa­la. Soci­a­li­za­rea cu copi­ii de ace­ea­si var­sta, dar mai ales inde­par­ta­rea de fac­to­rul de stres de aca­sa, acum este ingra­di­ta. Ce masu­ra ia sta­tul cu pri­vi­re la aces­tia? Cres­te pre­tu­ri­le la alco­ol, pen­tru ca tot mai putini sa si‑l per­mi­ta, tot mai puțini să se îmbe­te cri­ță, in medi­ul fami­li­al. Toa­te aces­tea, in nadej­dea ca tana­ra gene­ra­tie, vul­ne­ra­bi­la mai ales emo­tio­nal, sa fie sus­ti­nu­ta.

Onli­ne — o alter­na­ti­va la inde­ma­na

Cla­se yoga, tip­suri hand-made, wor­k­sho­puri cu parin­ti, ate­li­e­re de pic­tu­ra, exer­ci­tii de bas­chet (pe care copi­ii le pot face sin­guri in cur­tea lor), vizi­te la muzeu, spec­ta­co­le de la del­fi­na­riu, tea­tru, ope­ra, con­cer­te de toa­te felu­ri­le — toa­te sunt acum acce­si­bi­le onli­ne.

Con­si­li­e­re de pro­fe­sie

Pro­fe­so­rul tera­pe­ut al sco­lii, cel care stie foar­te bine care copil este mai sen­si­bil / vul­ne­ra­bil, cine are o situ­a­tie mai grea aca­sa, suna la fie­ca­re in par­te, ca sa ia pul­sul, in aces­te zile. Isi ofe­ra dis­po­ni­bi­li­ta­tea sa ascul­te, sa con­si­li­e­ze la nevo­ie, la tele­fon sau prin dis­cu­tie pri­va­ta pe table­ta sco­la­ra.

Volun­ta­rii inscri­si in dife­ri­te orga­ni­za­tii sunt sfa­tu­i­ti sa pas­tre­ze lega­tu­ra cu cei aflati in nevo­ie, chiar si prin ape­luri video.

Con­clu­zia e că acest virus ne ofe­ra san­sa sa vedem via­ta din alta per­spec­ti­va. Acce­sam acum resur­se de care ina­in­te habar nu aveam idee. Poa­te nu ne vedeam in sta­re vreo­da­ta sa tre­cem prin­tr-un ase­me­nea sce­na­riu de Hol­lywood. Dar iata ca se intam­pla si la case mai mari. Ce fac eu cu cado­ul nedo­rit? Il las la ușă: Urmez instruc­tiu­ni­le si stau aca­sa cat de mult pot (cand nu sunt la lucru). Imi asum cu res­pon­sa­bi­li­ta­te deci­zi­i­le si nadaj­du­iesc să nu o iau raz­na in urma­toa­re­le sap­ta­mani.

Aleg să mă bucur de via­ță în con­di­ți­i­le date, pen­tru că VIAȚA ASTA o tră­iesc doar o dată!

Sănă­ta­te și înțe­lep­ciu­ne să avem!

Lili­a­na Pin­ti­lie, mar­tie 2020.


Man­ga­lia News, 25.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele