RESPECT pentru pensionarii din Mangalia! Direcția Asistență Socială vă așteaptă, pentru acordarea ajutorului financiar de 500 de lei, conform HCL nr. 308/18.12.2019

0
457

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia: ANUNȚ IMPORTANT

Având în vede­re Hotă­rârea Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia nr. 308 din data de 18.12.2019 modi­fi­ca­tă și com­ple­ta­tă în ședin­ța de Con­si­li­ul Local din data de 18.02.2020 pri­vind apro­ba­rea unor măsuri de pro­tec­ție soci­a­lă pen­tru per­soa­ne­le cu domi­ci­li­ul sta­bil în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu oca­zia pen­sio­nă­rii, prin imple­men­ta­rea pro­gra­mu­lui „RESPECT”, vă invi­tăm la sedi­ul Direc­ți­ei Asis­ten­ță Soci­a­lă, din str. Del­fi­nu­lui nr.1, pen­tru a putea bene­fi­cia de aju­to­rul finan­ci­ar în cuan­tum de 500 de lei.

 

Men­țio­năm fap­tul că suma se acor­dă per­soa­ne­lor care s‑au pen­sio­nat după emi­te­rea Hotă­rârii de Con­si­liu Local, iar acor­da­rea se face o sin­gu­ră dată, pe bază de cere­re, înso­ți­tă de deci­zia de pen­sio­na­re în ori­gi­nal și car­tea de iden­ti­ta­te.


Man­ga­lia News, 28.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele