Nawaf Salameh, premiat ca GameChanger-ul anului, iar Alexandrion Group – Compania anului la nivelul Europei, la ACQ5 Global Awards 2019

0
204

Ale­xan­drion Gro­up s‑a angre­nat într-un amplu pro­ces de dezvol­ta­re glo­ba­lă în ulti­ma peri­oa­dă, iar apre­ci­e­ri­le nu s‑au lăsat aștep­ta­te! Oda­tă cu tre­ce­rea anu­lui 2019, Ale­xan­drion Gro­up a fost dis­tins cu încă două pre­mii inter­națio­na­le orga­ni­za­te de renu­mi­ta revis­tă ACQ și por­ta­lul de știri ACQ5, în cadrul „ACQ5 Glo­bal Awar­ds 2019”.

Mai exact, Ale­xan­drion Gro­up, cel mai mare pro­du­că­tor și dis­tri­bu­i­tor de bău­turi spir­toa­se de pe pia­ța româ­neas­că a câști­gat pre­mi­ul des­ti­nat “Com­pa­niei anu­lui”, din Euro­pa – la cate­go­ria Food and Drink, iar dom­nul Nawaf Sala­meh, fon­da­to­rul și pre­șe­din­te­le Gru­pu­lui Ale­xan­drion, a fost decla­rat  ”Game­Chan­ger-ul anu­lui” în Euro­pa.

Pre­mi­i­le ACQ Glo­bal au fost înfi­in­ța­te în anul 2006 și sunt meni­te să recu­noas­că la sca­ră lar­gă rea­li­ză­ri­le celor care răs­pund cel mai mult la cerin­țe­le care le sunt for­mu­la­te de noul mediu de afa­ceri, cel post-rece­siu­ne. Aces­te pre­mii sunt sin­gu­re­le pre­mii din indus­trie care sunt ofe­ri­te doar pe baza votu­ri­lor citi­to­ri­lor și, ca întot­dea­u­na, publi­ca­ția pri­meș­te și ia în con­si­de­ra­re ori­ce nomi­na­li­za­re rele­van­tă pri­mi­tă.

Găz­du­i­te de revis­ta ACQ și de  por­ta­lul de știri ACQ5, două din­tre cele mai emi­nen­te publi­ca­ții care slu­jesc sec­to­rul finan­ci­ar încă din 2003, pre­mi­i­le sunt împăr­ți­te în cate­go­ri­i­le: COMPANII, ZONA PRACTICĂ, INDIVIDUAL și FIRM-WIDE, din sec­toa­re­le publi­ce și pri­va­te. Pre­mi­i­le se mân­dresc cu un pro­ces de nomi­na­li­za­re inde­pen­dent și, cel mai impor­tant, câști­gă­to­rii pre­mi­i­lor sunt aleși indus­tria res­pec­ti­vă, deo­a­re­ce se bazea­ză pe cunoș­tin­țe­le și pe expe­rien­ța în dome­niu a citi­to­ri­lor pen­tru a oferi nomi­na­li­zări și pen­tru a avea par­te de insi­de-uri des­pre noii experți și pie­țe­le afla­te în pli­nă expansiu­ne.

Aces­te două noi pre­mii vin să con­fir­me că stra­te­gia de dezvol­ta­re a Ale­xan­drion Gro­up la nivel glo­bal este pe făga­șul cel bun. Dis­tinc­ți­i­le sunt ono­ran­te, mai ales pen­tru că nomi­na­li­ză­ri­le și votu­ri­le vin din par­tea citi­to­ri­i­lor publi­ca­ți­ei și por­ta­lu­lui onli­ne, care apar­țin eli­tei de afa­ceri glo­ba­le – lideri din indus­trie, pro­fe­si­o­niști dis­tinși și per­so­na­li­tăți mar­can­te ale afa­ce­ri­lor. În ace­lași timp, aces­te noi dis­tinc­ții pen­tru zona Euro­pei sus­țin Ale­xan­drion Gro­up să își con­ti­nue rit­mul rapid de dezvol­ta­re și de expansiu­ne care vizea­ză să fie ai lider pe pia­ța mondi­a­lă a bău­tu­ri­lor spir­toa­se și a vinu­ri­lor.

Câști­gă­to­rul titlu­lui ACQ5 de Game­Chan­ger-ul anu­lui 2019, dom­nul Nawaf Sala­meh, fon­da­to­rul și pre­șe­din­te­le Ale­xan­drion Gro­up, a trans­for­mat, în mod cert, antre­pre­no­ri­a­tul fami­li­al într-un ade­vă­rat motor al indus­tri­ei româ­nești, fiind astăzi lide­rul pie­ței româ­nești de bău­turi spir­toa­se și vin, într-un con­text poli­tic insta­bil, în care puțini au avut cura­jul să depă­șeas­că zona de con­fort a între­prin­de­ri­lor mici.

Dato­ri­tă viziu­nii pe ter­men lung a dom­nu­lui Sala­meh, Ale­xan­drion Gro­up devi­ne rapid un jucă­tor-che­ie în indus­tria bău­tu­ri­lor spir­toa­se și a vinu­ri­lor din pes­te 50 de țări din întrea­ga lume.

Ale­xan­drion Gro­up este lider în pro­du­cţia și dis­tri­bu­ţia de vinuri și bău­turi alco­o­li­ce din Româ­nia și din 2017 sin­gu­rul pro­du­că­tor de sin­gle malț din țară. Gru­pul este for­mat din Dis­ti­le­ri­i­le Ale­xan­drion şi Dis­ti­le­ri­i­le SABER 1789, care, împre­u­nă, înglo­bea­ză o isto­rie de pes­te 200 de ani în indus­tria loca­lă a bău­tu­ri­lor spir­toa­se și au cre­at une­le din­tre cele mai puter­ni­ce brand-uri din Româ­nia, recu­nos­cu­te atât pe plan intern, cât şi inter­na­ţio­nal pen­tru cali­ta­tea și rafi­na­men­tul lor. Por­to­fo­li­ul de pro­du­se pro­prii cuprin­de toa­te cate­go­ri­i­le de bău­turi spir­toa­se ceru­te pe pia­ţă, inclu­siv bău­turi tra­di­ţio­na­le româ­neşti și pro­du­se inter­na­ţio­na­le. 

Con­ti­nu­a­rea, pe businessphilosophy.ro


Man­ga­lia News, 03,02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele