Jurnalul săptămânal al Prefectului de Constanța, George-Sergiu Niculescu

0
340

Sti­mați locu­i­tori ai jude­țu­lui Con­stan­ța,

Săp­tămâ­na tre­cu­tă a fost una încăr­ca­tă, pli­nă de întâl­niri impor­tan­te, subiec­te de inte­res pen­tru cetă­țeni. Așa cum v‑am obiș­nu­it, la înce­put de săp­tămâ­nă, vă pre­zint suc­cint un „Jur­nal al Pre­fec­tu­lui de Con­stan­ța”.

Luni, 27 ianu­a­rie:

Am înce­put săp­tămâ­na cu o ședin­ță de lucru la care au luat par­te șefii ser­vi­ci­i­lor din cadrul Pre­fec­tu­rii. Împre­u­nă, am iden­ti­fi­cat subiec­te­le de impor­tan­ță pen­tru întrea­ga săp­tămâ­nă. Apoi, am avut o întâl­ni­re cu repre­zen­tan­ții Direc­ți­ei Jude­țe­ne de Cul­tu­ră și cu cei de la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, în care am încer­cat să aflu mai mul­te infor­ma­ții lega­te de con­struc­ția imo­bi­lu­lui de pe Bd. Tomis 49A. Nu în ulti­mul rând, am avut o între­ve­de­re cu dl. Sorin Mihai, inspec­to­rul șco­lar gene­ral al ISJ Con­stan­ța, refe­ri­tor la un feno­men de actu­a­li­ta­te: gri­pa în școli. Împre­u­nă, am hotă­rât să facem tot ce ne stă în putin­ță să fim pre­gă­tiți, dacă vor apă­rea situ­a­ții de îmbol­nă­viri în uni­tă­ți­le șco­la­re din județ.

Marți, 28 ianu­a­rie:

Am con­ti­nu­at să mă infor­mez legat de con­struc­ția imo­bi­lu­lui din zona „Lupoai­că”. În acest sens, m‑am întâl­nit cu cei de la ISC Con­stan­ța, dar și cu arhi­tec­tul-șef al muni­ci­pi­u­lui și am pri­mit asi­gu­rări în legă­tu­ră cu lega­li­ta­tea și res­pec­ta­rea regle­men­tă­ri­lor urba­nis­ti­ce. Apoi, am avut un pro­gram de audien­țe, extrem de impor­tant pen­tru mine, per­so­nal, pen­tru că apre­ciez con­tac­tul cu cetă­țe­nii și chiar îi încu­ra­jez să vină, să dis­cu­tăm. Spre fina­lul zilei, am par­ti­ci­pat la emi­siu­nea „Rea­li­ta­tea Loca­lă”, difu­za­tă pe pos­tul Dobro­gea TV, mode­ra­tă de dl. Cris­ti­an Hagi.

Mier­curi, 29 ianu­a­rie:

Am soli­ci­tat spri­jin din par­tea spe­cia­liș­ti­lor din Minis­te­rul Cul­tu­rii, în demer­sul meu de a cla­ri­fi­ca situ­a­ția pri­ci­nu­i­tă de înce­pe­rea lucră­ri­lor din zona “Lupoai­că”. Apoi, am fost pre­zent la bilan­țul Inspec­to­ra­tu­lui Jude­țean de Poli­ție Con­stan­ța, care în 2019 a con­sem­nat un an ope­ra­țio­nal foar­te bun. Tot­o­da­tă, am orga­ni­zat un Cole­giu Pre­fec­tu­ral, la care au par­ti­ci­pat șefii de decon­cen­tra­te din jude­țul Con­stan­ța. În final, am par­ti­ci­pat la emi­siu­nea „Echi­dis­tant”, de pe pos­tul Dot­to TV, mode­ra­tă de dl. Mari­an Cioa­că.

Joi, 30 ianu­a­rie:

Am pri­mit vizi­ta secre­ta­ru­lui de stat din Minis­te­rul Cul­tu­rii, dl. Liviu Bră­tes­cu, ală­tu­ri de care am făcut o ședin­ță de lucru la care au par­ti­ci­pat pre­șe­din­te­le Comi­si­ei Națio­na­le de Arhe­o­lo­gie, dl. Ioan Opriș, direc­to­rul Direc­ți­ei Patri­mo­niu Cul­tu­ral din cadrul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, dl. Emi­li­an Gămu­re­ac, dar și repre­zen­tan­ții Direc­ți­ei Jude­țe­ne de Cul­tu­ră și Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă de Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța. După ședin­ță, am mers împre­u­nă pe teren, la tere­nul ce a făcut obiec­tul dis­cu­ți­ei. De ase­me­nea, joi am sem­nat un pro­to­col de cola­bo­ra­re cu Spi­ta­lul de Boli Infec­ți­oa­se, Spi­ta­lul Jude­țean Con­stan­ța și Ser­vi­ci­ul de Ambu­lan­ță Jude­țean, în ceea ce pri­veș­te pro­ce­du­ri­le pen­tru acțiu­ne în cazu­ri­le de gri­pă. Ast­fel, o per­soa­nă care va suna la 112 să anun­țe simp­to­me de gri­pă, va fi dusă direct la Spi­ta­lul de Boli Infec­ți­oa­se, pen­tru o efi­cien­ță mai mare în tra­ta­rea cazu­lui și pen­tru eli­mi­na­rea pro­ba­bi­li­tă­ții de răs­pân­di­re vira­lă.

Vineri, 31 ianu­a­rie:

A avut loc o ședin­ță a Comi­te­tu­lui Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, în care mi‑a fost pre­zen­tat bilan­țul pe 2019 și pro­gra­mul de acțiuni pen­tru anul în curs. În ace­eași ședin­ță am dis­cu­tat și des­pre situ­a­ția de la Cum­pă­na, aco­lo unde malul Cana­lu­lui Dună­re-Marea Nea­gră, sur­pat anul tre­cut, este în con­ti­nu­a­re o ame­nin­ța­re pen­tru local­nici. Tot­o­da­tă, am dis­cu­tat și des­pre acțiu­nea impor­tan­tă din Por­tul Midia, unde are loc ope­ra­țiu­nea de ran­flu­a­re a navei Que­en Hind. Apoi, am orga­ni­zat o con­fe­rin­ță de pre­să în care am pre­zen­tat opi­ni­ei publi­ce con­clu­zi­i­le spe­cia­liș­ti­lor lega­te de înce­pe­rea lucră­ri­lor pe Bd. Tomis 49A.

Sâm­bă­tă, 1 febru­a­rie:

Am fost pre­zent în Por­tul Midia la înce­pe­rea ope­ra­țiu­nii de ver­ti­ca­li­za­re a navei Que­en Hind. Din păca­te, ope­ra­țiu­nea a fost sis­ta­tă din cau­za rupe­rii unor spi­re de la maca­ra­ua adu­să spe­cial pen­tru aceas­tă misiu­ne deli­ca­tă.

În fie­ca­re zi, am încre­de­re că voi găsi solu­ții, din pozi­ția de Pre­fect al Jude­țu­lui Con­stan­ța, pen­tru ca cetă­țe­nii să aibă par­te de corec­ti­tu­di­ne și bunăs­ta­re. Apre­ciez dia­lo­gul con­struc­tiv, apre­ciez efi­cien­ța și echi­dis­tan­ța și, sper cu tărie, că voi reu­și să rea­li­zez cât mai mult, în fie­ca­re zi, în fie­ca­re săp­tămâ­nă, în fie­ca­re lună a man­da­tu­lui!

O săp­tămâ­nă reu­și­tă, tutu­ror!

Geor­ge-Ser­giu Nicu­les­cu, pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, Luni, 03.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply