IUBIREA DE PATRIE, IUBIREA DE ISTORIE, I U B I R E A… — Colocviu organizat de Fundația culturală Hesperus la Cercul Militar Național

0
352

Fun­da­ția cul­tu­ra­lă HESPERUS a fost înfi­in­ța­tă în anul 1991 de redac­tori din Radi­o­te­le­vi­ziu­nea Româ­nă și per­so­na­li­tăți cul­tu­ra­le, între mem­brii fon­da­tori fiind Ing. I.C. FLOREA, unul din­tre pio­ni­e­rii Radi­o­fo­ni­ei Româ­nești, C.D. Con­stan­ti­ne­scu, Secre­tar Gene­ral RADIO UNIVERSUL, Ioan Ion Dia­co­nu (“Memo­ria pămân­tu­lui româ­nesc”), Maria Urba­no­vici („Revis­ta lite­ra­ră Radio”), regi­zo­rul Nico­lae Cor­jos ș.a.

La fina­lul Adu­nă­rii Gene­ra­le de con­sti­tu­i­re (mai, 1991, Sala STUDIO a Tetru­lui „C. I. Not­ta­ra”), acto­rul Adri­an Pin­tea a sus­ți­nut un reci­tal pe ver­suri de MIHAI EMINESCU.

Fun­da­ția cul­tu­ra­lă HESPERUS a orga­ni­zat mai mul­te mani­fes­tări cul­tu­ra­le, în timp, între care zece edi­ții ale ZILELOR HESPERUS (1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012), cu par­ti­ci­pa­rea Amba­sa­do­ri­lor INDIEI, PORTUGALIEI, BRAZILIEI, JAPONIEI, FINLANDEI, BULGARIEI, Repu­bli­cii CEHE, acre­di­tati la Bucu­res­ti, a Con­su­lu­lui Gene­ral al AUSTRALIEI, a Direc­to­ru­lui CONSILIULUI BRITANIC la Bucu­res­ti, a Ata­sa­tu­lui de pre­sa al Amba­sa­dei R.F. GERMANIA la Bucu­res­ti, a Ata­sa­tu­lui cul­tu­ral al Amba­sa­dei SPANIEI la Bucu­res­ti, a unor per­so­na­li­tati cul­tu­ra­le din ITALIA, GRECIA, S.U.A. ș.a.

La înce­pu­tul anu­lui 2019, Fun­da­ția cul­tu­ra­lă HESPERUS a lan­sat Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE (bazat pe teza de doc­to­rat “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Egar Allan Poe” / o pre­mie­ră în lite­ra­tu­ra uni­ver­sa­lă /, a Prof. Dr. Ioan Iacob, Pre­șe­din­te­le fun­da­ți­ei.

Mier­curi, 12 febru­a­rie, 2020, la ora 16.30, va avea loc – în Sala de fes­ti­vi­tăți a Cer­cu­lui Mili­tar Națio­nal – COLOCVIUL:

Iubi­rea de patrie, Iubi­rea de isto­rie, I U B I R E A!

La aceas­tă mani­fes­ta­re par­ti­ci­pă:

- Dr. Doi­na Ișfă­noni, Cer­ce­tă­tor etno­log;

- Dr. Ec. Gre­ta Popa, Direc­tor Exe­cu­tiv al Fun­da­ți­ei cul­tu­ra­le HESPERUS;

- Gl. Bg ® Miha­il Țăpâr­lea, vice­pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei Euro­pe­ne Dimi­trie Can­te­mir;

- Invi­tați sur­pri­ză (unul, recent reve­nit de la Fes­ti­va­lul de la San Remo);

Cu par­ti­ci­pa­rea extra­or­di­na­ră a Coru­lui de came­ră SONG!

Diri­jor: Prof. Dr. Ema­nu­el Pecin­gi­nă.

Invi­tat spe­cial:

E.S. Călin Humă, Con­sul ono­ri­fic al Româ­ni­ei la Win­ches­ter, Marea Bri­ta­nie.

Mode­ra­tor:

Prof. Dr. Ioan Iacob, Pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei cul­tu­ra­le HESPERUS.

Eve­ni­ment rea­li­zat cu spri­ji­nul ANCMRR “Al. I. Cuza”.

Gl. Lt. ® Necu­lai Băh­nă­rea­nu – Pre­șe­din­te.

Col. ® Cor­nel Pavel – Pre­șe­din­te ANCMRR – Fili­a­la Sec­tor 4, Bucu­rești.

Spon­sor: CUPIDON WINE.


Man­ga­lia News, 11.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply