Biblioteca Academiei Române vă invită la expoziția eveniment „Din lumea presei românești – 190 de ani“

0
178

Bibli­o­te­ca Aca­de­mi­ei Româ­ne vă invi­tă joi, 13 febru­a­rie 2020, la ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei de publi­ca­ții cu titlul  „Din lumea pre­sei româ­nești – 191 de ani“.

Veni­sa­jul va avea loc la ora 11:00, în sala „Theo­dor Pal­la­dy“ a Bibli­o­te­cii Aca­de­mi­ei Româ­ne, din Calea Vic­to­ri­ei, nr. 125. În des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui vor lua cuvân­tul pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, aca­de­mi­cia­nul Ioan-Aurel Pop și aca­de­mi­cian Răzvan Theo­do­res­cu, vice­pre­șe­din­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne.

Bibli­o­te­ca Aca­de­mi­ei Româ­ne, înfi­inţa­tă în anul 1867, la scur­tă vre­me după con­sti­tu­i­rea sta­tu­lui român modern, este cel mai impor­tant fond docu­men­tar patri­mo­ni­al al Româ­ni­ei, cu pes­te 14.000.000 de docu­men­te și deți­ne cea mai boga­tă cole­cţie de publi­ca­ţii peri­o­di­ce româ­neşti.

Expo­zi­ția, orga­ni­za­tă de Ser­vi­ci­ul Cata­lo­ga­re-Cla­si­fi­ca­re Peri­o­di­ce, Foi volan­te și Ser­vi­ci­ul Manu­scri­se, Car­te-Rară, ofe­ră publi­cu­lui o retros­pec­ti­vă sem­ni­fi­ca­ti­vă a pre­sei româ­nești, înce­pând cu pri­me­le publi­ca­ții tipă­ri­te în lim­ba româ­nă, veri­ta­bi­le docu­men­te de arhi­vă – „Curi­e­rul Româ­nesc“, apă­rut în 1829, în Ţara Româ­neas­că, con­dus de Ion Heli­a­de Rădu­les­cu, „Albi­na Româ­neas­că“, edi­tat de Ghe­or­ghe Asachi, în 1830, în Mol­do­va, „Gaze­ta de Transil­va­nia“, apă­ru­tă în 1838, în Transil­va­nia, sub con­du­ce­rea lui Geor­ge Bari­ţiu – până la peri­o­di­ce­le post­de­cem­bris­te. În con­cept, expo­zi­ția vizea­ză reli­e­fa­rea modu­lui în care pre­sa româ­neas­că a reflec­tat momen­te deci­si­ve din isto­ria româ­ni­lor și trans­for­ma­rea soci­e­tă­ții româ­nești, într‑o evo­lu­ție de aproa­pe două seco­le.

O sec­țiu­ne spe­cia­lă este rezer­va­tă „Moni­to­ru­lui Ofi­ci­al“, fiind expu­se nume­re­le în care au fost publi­ca­te pri­me­le trei Con­sti­tu­ții ale Româ­ni­ei moder­ne: Con­sti­tu­ţia de la 1866, Con­sti­tu­ţia de la 1923 și Con­sti­tu­ţia de la 1938.

Tot­o­da­tă, momen­tul 23 august 1944, care a mar­cat insta­u­ra­rea regi­mu­lui comu­nist în Româ­nia, este tra­tat în oglin­dă, prin rapor­ta­re la anul 1989 și Revo­lu­ția din decem­brie. Sunt con­frun­ta­te, ast­fel, două limi­te tem­po­ra­le care cir­cum­scriu o frac­tu­ră isto­ri­că de 45 de ani. În acest con­text este inte­re­san­tă expu­ne­rea para­le­lă a edi­ți­i­lor de dimi­nea­ță și de sea­ră ale câtor­va publi­ca­ţii din data de 21 decem­brie 1989, care ilus­trea­ză schim­ba­rea brus­că de ati­tu­di­ne și meta­mor­fo­za poli­ti­cii edi­to­ri­a­le.

Cabi­ne­tul de Manu­scri­se, Car­te-Rară  ofe­ră expo­na­te ine­di­te, în ori­gi­nal sau foto­co­pie, pre­cum: „Cou­ri­er de Mol­da­vie“, Iaşi, 1790, „Cres­to­ma­ti­cul româ­nesc“, Cer­nă­u­ţi, 1820, „Fama Lip­s­chii“, Lei­pzig (Lip­s­ca de Saxo­nia), 1827.

Cata­lo­gul expo­zi­ți­ei a fost rea­li­zat de către cura­toa­re­le expo­zi­ție, doam­ne­le Danie­la Stan­ciu, şef Ser­vi­ciu Cata­lo­ga­re-Cla­si­fi­ca­re Peri­o­di­ce, Foi volan­te, și doam­na Gabrie­la Dumi­tres­cu, şef Ser­vi­ciu Manu­scri­se, Car­te-Rară.

Expo­zi­ția poa­te fi vizi­ta­tă în peri­oa­da 13–21 febru­a­rie 2020, de luni până vineri, între ore­le 10–16. Intra­rea este libe­ră.


Man­ga­lia News, 13.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele