Angajații care au copii mici vor avea program flexibil la muncă. Când intră în vigoare directiva europeană

0
171

Româ­nia tre­bu­ie să transpu­nă până în august 2022 o direc­ti­vă euro­pea­nă care acor­dă anga­ja­ți­lor cu copii mici posi­bi­li­ta­tea creă­rii unui pro­gram de lucru fle­xi­bil, care să cores­pun­dă cu nevo­i­le aces­to­ra, ast­fel încât anga­ja­ții să le poa­tă pur­ta de gri­jă celor mici.

Direc­ti­va euro­pea­nă a fost apro­ba­tă în luna august a anu­lui 2019, iar auto­ri­tă­ți­le legiu­i­toa­re din sta­te­le mem­bre au ter­men până la august 2022 să transpu­nă actul euro­pean în legi­sla­ți­i­le națio­na­le, potri­vit Medi­a­fax.

Potri­vit direc­ti­vei ce vizea­ză drep­tu­ri­le anga­ja­ți­lor euro­peni cu copii mici cu vâr­sta de până la 8 ani, cei ce se înca­drea­ză și vor să bene­fi­cie­ze de pre­ve­de­ri­le actu­lui euro­pean vor tre­bui să cea­ră supe­ri­o­ri­lor cre­a­rea pro­gra­mu­lui fle­xi­bil.

Echi­li­brul din­tre via­ța pro­fe­sio­na­lă și cea pri­va­tă rămâ­ne însă o pro­vo­ca­re con­si­de­ra­bi­lă pen­tru mulți părinți și lucră­tori care au res­pon­sa­bi­li­tăți de îngri­ji­re, în spe­cial din cau­za pre­va­len­ței în creș­te­re a pro­gra­mu­lui de lucru pre­lun­git și a ore­lor de lucru în schim­ba­re, care are un impact nega­tiv asu­pra ocu­pă­rii for­ței de mun­că în rân­dul feme­i­lor. Un fac­tor major care con­tri­bu­ie la subre­pre­zen­ta­rea feme­i­lor pe pia­ța mun­cii este difi­cul­ta­tea de a găsi un echi­li­bru între obli­ga­ți­i­le pro­fe­sio­na­le și cele fami­li­a­le. Atunci când au copii, feme­i­le lucrea­ză, de obi­cei, mai puți­ne ore în locuri de mun­că remu­ne­ra­te și petrec mai mult timp, înde­pli­nind res­pon­sa­bi­li­tăți de îngri­ji­re nere­mu­ne­ra­te. Fap­tul de a avea o rudă bol­na­vă sau afla­tă în îngri­ji­re s‑a dove­dit, de ase­me­nea, că are un impact nega­tiv asu­pra ocu­pă­rii for­ței de mun­că în rân­dul feme­i­lor, une­le femei ieșind com­plet de pe pia­ța mun­cii”, se ara­tă în tex­tul Direc­ti­vei euro­pe­ne cu nr. 1.158/2019.

Citiți mai mult pe digi24.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele