Statul ne‑a bramburit cărţile de muncă! Cine are noroc, iese la pensie. Cine nu, nu!

0
156

Minis­trul Mun­cii, Vio­le­ta Ale­xan­dru, a anu­nţat că nu toa­te cărţi­le de mun­că sunt sca­na­te, une­le din­tre ele fiind deja pier­du­te, sau afla­te în arhi­ve care nu pot emi­te ade­ve­rinţe de vechi­me.

Apro­xi­ma­tiv 20% din­tre cărţi­le de mun­că înfi­inţa­te îna­in­te de intro­du­ce­rea REVISAL nu sunt sca­na­te, iar une­le din­tre cele sca­na­te nu sunt de bună cali­ta­te, ast­fel încât Case­le de Pen­sii nu pot ţine cont de ele, a decla­rat minis­trul Mun­cii, Vio­le­ta Ale­xan­dru.

În peri­oa­da 2006 – 2008, Case­le de Pen­sii au sca­nat cărţi­le de mun­că. Nu toa­te, se esti­mea­ză un pro­cent de 80%. Veri­fic, la sân­ge, pro­cen­tul. Am cerut, desi­gur, expli­ca­ţii deta­li­a­te pri­vind renu­nţa­rea, de către cei care au avut sar­ci­na să facă sca­na­rea, la obiec­ti­vul inte­gră­rii tutu­ror infor­ma­ţi­i­lor din Cărţi­le de mun­că în sis­tem”, a decla­rat minis­trul, adă­u­gând că nu i se pare nor­mal că oame­nii care vor să se pen­sio­ne­ze sunt nevo­iţi în con­ti­nu­a­re să adu­că ade­ve­rinţe­le care să le ates­te vechi­mea, atât timp cât aces­te infor­ma­ţii ar fi tre­bu­it să fie cen­tra­li­za­te şi deţi­nu­te de o sin­gu­ră insti­tu­ţie.

Să răs­pun­dă cei din sis­tem, cei care tre­bu­ie să le aibă (cărţi­le de mun­că sca­na­te – n. red.)”, a adă­u­gat Ale­xan­dru.

Sca­nă­ri­le sunt de proas­tă cali­ta­te

Minis­trul a expli­cat că în urma ceri­fi­că­ri­lor pe care le‑a efec­tu­at a des­co­pe­rit că sca­nă­ri­le nu sunt de bună cali­ta­te. „Case­le de Pen­sii spun că nu pot avea încre­de­re în corec­ti­tu­di­nea infor­ma­ţi­i­lor. Pe scurt, bani arun­ca­ţi, timp iro­sit. Sunt oameni căro­ra nu le pasă că se iro­sesc resur­se. Cine­va nu şi‑a făcut trea­ba şi cine­va a decis să se renu­nţe, oprind prac­tic Româ­nia în loc cu câţi­va ani şi pur­tând pen­sio­na­rii pe dru­muri pe la angajatori/ITM etc”, a adă­u­gat Ale­xan­dru.

Legat de digi­ta­li­za­rea tutu­ror dome­ni­i­lor ges­tio­na­te de Minis­te­rul Mun­cii, Ale­xan­dru a spus că se loveş­te de noi obs­ta­co­le. „Le depă­şesc. Apar alte­le. O spun direct: situ­a­ţia în care ne aflăm este cau­za­tă, în mod direct, de nepă­sa­re şi de felul uno­ra de a munci de mân­tu­ia­lă. Pe prin­ci­pi­ul că nimeni nu va răs­pun­de. De data aceas­ta, unii vor răs­pun­de”, a mai spus minis­trul.

Une­le soci­e­tă­ţi nu mai exis­tă

Cites­te mai mult: adev.ro/q4unyg


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele