Sprijin pentru Cinematografia românească. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri preia schema de ajutor de stat

0
348

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri va pre­lua de la Comi­sia Națio­na­lă de Prog­no­ză atri­bu­ți­i­le cu pri­vi­re la sche­ma de aju­tor de stat pen­tru spri­ji­ni­rea indus­tri­ei cine­ma­to­gra­fi­ce și pro­duc­ți­ei de film în Româ­nia. Pre­lu­a­rea se va face potri­vit pre­ve­de­ri­lor Ordo­nan­ței de Urgen­ță prin care s‑a modi­fi­cat OUG 114 și au fost com­ple­ta­te alte acte nor­ma­ti­ve.

”Pro­duc­ți­i­le cine­ma­to­gra­fi­ce nu sunt doar pro­du­se cul­tu­ra­le, ele sunt pro­iec­te gene­ra­toa­re de mul­ti­pli­ca­re eco­no­mi­că. Aces­te efec­te de mul­ti­pli­ca­re se regă­sesc în toa­te ramu­ri­le eco­no­mi­ei rea­le. Spre exem­plu, indus­tria cine­ma­to­gra­fi­că repre­zin­tă o oport­u­ni­ta­te de a pune Româ­nia pe har­ta inter­națio­na­lă a des­ti­na­ți­i­lor de film. Pri­ma recu­noaș­te­re a fost făcu­tă în anii 2000, după care mai mulți regi­zori și pro­du­că­tori fai­moși de film au ales țara noas­tră ca des­ti­na­ție de fil­ma­re pen­tru pro­duc­ții cele­bre. Așa că am con­si­de­rat că este o oca­zie bună să dezvol­tăm și să ne extin­dem și să adu­cem aceas­tă sche­mă de spri­jin aco­lo unde-și are locul, la Eco­no­mie, ca o măsu­ră de sti­mu­la­re a inves­ti­ți­i­lor. În plus, avem șan­sa să creș­tem poten­ți­a­lul turis­tic al țării noas­tre, așa cum s‑a întâm­plat în alte sta­te euro­pe­ne care, dato­ri­tă pro­duc­ți­i­lor cine­ma­to­gra­fi­ce care au fost fil­ma­te pe teri­to­ri­ul lor, au deve­nit des­ti­na­ții turis­ti­ce extrem de cău­ta­te. Dezvol­ta­rea indus­tri­ei cine­ma­to­gra­fi­ce înseam­nă și noi inves­ti­ții stră­i­ne, deci noi locuri de mun­că. Vom îmbu­nă­tăți acest pro­gram și vom dezvol­ta cadrul legi­sla­tiv care să garan­te­ze pre­dic­ti­bi­li­ta­te și trans­pa­ren­ță”, a decla­rat Vir­gil Popes­cu, minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri.

Potri­vit modi­fi­că­ri­lor, fur­ni­zo­rul sche­mei de aju­tor de stat pre­vă­zu­tă în Hotă­rârea Guver­nu­lui Nr. 421/2018 este Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri.


Man­ga­lia News, 13.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply