Sărbătorirea Unirii Principatelor Române la Colegiul Economic Mangalia

0
218

Cen­trul de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re din cadrul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia a orga­ni­zat azi, 23 ianu­a­rie 2020, un nou eve­ni­ment cul­tu­ral dedi­cat Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne, par­te a pro­iec­tu­lui jude­țean ”Uni­ta­te în diver­si­ta­te pe pământ româ­nesc”, ini­țiat de Inspec­to­ra­tul Șco­lar Con­stan­ța.

Lec­ția inter­dis­ci­pli­na­ră „Rolul eli­te­lor inte­lec­tu­a­le și poli­ti­ce în înfăp­tu­i­rea Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne” a fost orga­ni­za­tă de echi­pa peda­go­gi­că a C.D.I., con­du­să de pro­fe­sor docu­men­ta­rist Nego­i­ță Ibo­lya și s‑a des­fă­șu­rat în cola­bo­ra­re cu Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion”.

Lec­ția a fost con­ce­pu­tă ast­fel încât să ofe­re posi­bi­li­ta­tea de reflec­ție și dez­ba­te­re pe mar­gi­nea unui subiect esen­ți­al din isto­ria Româ­ni­ei, dar și con­tex­tu­a­li­ză­rii acti­vi­tă­ți­lor de învă­ța­re și expe­ri­men­ta­rea lor în situ­a­ții auten­ti­ce care nece­si­tă folo­si­rea com­pe­ten­țe­lor dobân­di­te de elevi în cadrul mai mul­tor dis­ci­pli­ne. Ana­li­za docu­men­te­lor isto­ri­ce, evo­ca­rea ope­re­lor din epo­ca ero­i­că a lite­ra­tu­rii româ­ne și arta gra­fi­că s‑au îmbi­nat armo­ni­os și au recon­sti­tu­it pen­tru câte­va momen­te atmosfe­ra epo­cii uni­o­nis­te.

Ele­vii cla­sei a X‑a C din cadrul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, coor­do­nați de dom­nul pro­fe­sor San­du Mihai, au pre­zen­tat lucrări des­pre: Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Vasi­le Alec­san­dri, Gri­go­re Ale­xan­dres­cu, Cos­ta­che Negri, Ion Heli­a­de Rădu­les­cu, Con­stan­tin Negru­zzi, Geor­ge Sion, Cezar Bol­l­i­ac, Dimi­trie Bolin­ti­nea­nu, Geor­ge Baronzi, Dimi­trie Ral­let, Ale­cu Donici, C.D. Ari­ces­cu, Geor­ge Cre­ţea­nu, Geor­ge Tău­tu, D. Dăs­că­les­cu, I.A. Lepă­da­tu, oameni poli­va­lenți care au racor­dat și sin­cro­ni­zat cul­tu­ra româ­neas­că la spi­ri­tul tim­pu­lui. La rân­dul lor, ele­vii Șco­lii Gim­na­zi­a­le Gala Galac­tion, au orga­ni­zat o expo­zi­ție de cola­je dedi­ca­te per­so­na­li­tă­ți­lor Uni­rii.

La acti­vi­ta­te au par­ti­ci­pat si doam­ne­le direc­toa­re Ralu­ca Simo­na Cio­bă­nel şi Cor­ne­lia Tăna­se, elevi şi cadre didac­ti­ce din cadrul Cole­gi­u­lui.


Man­ga­lia News, 24.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele