FII REPORTER sau REDACTOR VOLUNTAR al cotidianului online MANGALIA NEWS!

0
484
Side view of woman working on laptop, selective focus

Vrei să devii Repor­ter, Redac­tor sau Foto-repor­ter volun­tar al zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News?

Redac­ția zia­ru­lui onli­ne www.MangaliaNews.ro invi­tă tine­rii absol­venți de Jur­na­lis­ti­că, dar nu numai pe ei, să cola­bo­re­ze sub for­mă de volun­ta­ri­at cu noi, în rea­li­za­rea unor mate­ri­a­le spe­ci­fi­ce: arti­co­le, repor­ta­je, anche­te repor­te­ri­cești, pam­fle­te, inter­viuri, repor­ta­je foto / video, ese­uri des­pre muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și zona de sud a lito­ra­lu­lui româ­nesc, dar și des­pre alte zone ale țării sau ale lumii, cu accent pe teme cetă­țe­nești, eco­no­mi­ce, soci­a­le, cul­tu­ra­le, artis­ti­ce și din dome­ni­i­le: Sport, Busi­ne­ss, Turism, Agre­ment, IT, Fun­ny, Monden, Hob­by etc.

Cola­bo­ra­rea pe bază de prac­ti­că / volun­ta­ri­at, în baza Legii Volun­ta­ri­a­tu­lui, vă poa­te asi­gu­ra expe­rien­ța nece­sa­ră lan­să­rii în pro­iec­te impor­tan­te de via­ță!

MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, situ­at prin­tre pri­me­le site-uri loca­le, este ono­rat să fie par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, încă de la lan­sa­rea aces­tui post, ală­tu­ri de TVR Inter­națio­nal. Man­ga­lia News este și par­te­ner media al Pos­tu­lui de Radio Pro­Dias­po­ra, care emi­te din Ger­ma­nia și al altor publi­ca­ții din dias­po­ra.

P.s: Îna­in­te de a vă hotă­rî, vă invi­tăm să citiți acest arti­col: Pro­fe­sia de jur­na­list.

Scri­eți-ne pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei: [email protected]


Man­ga­lia News, 04.01.2020. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply