FEMEILE AU DEVENIT FORȚA DE MUNCĂ MAJORITARĂ ÎN SUA

0
254

1. Pre­mi­e­rul Ludo­vic Orban a decla­rat, după întâl­ni­rea cu preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis, că au con­ve­nit că cel mai bine pen­tru Româ­nia este să fie orga­ni­za­te anti­ci­pa­te şi că ”ar fi util şi bine” ca ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re anti­ci­pa­te aibă loc simul­tan cu ale­ge­ri­le loca­le. El a evi­tat să pre­ci­ze­ze dacă va recur­ge la demi­sie, pen­tru a declanşa pro­ce­du­ra anti­ci­pa­te­lor, vari­an­tă evo­ca­tă de preşe­din­te în decla­ra­ţi­i­le făcu­te ieri. (News.ro)

2. Pre­mi­e­rul Ludo­vic Orban a decla­rat că, în urma dis­cu­ți­ei cu pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis, cel mai pro­ba­bil, dub­la­rea alo­ca­ți­ei pen­tru copii, adop­ta­tă de Par­la­ment la fine­le anu­lui tre­cut, va fi amâ­na­tă până când vor exis­ta resur­se­le buge­ta­re pen­tru apli­ca­re. (Profit.ro)

3. Veni­tu­ri­le tota­le ale gos­po­dă­ri­i­lor din Româ­nia au cres­cut, în al tre­i­lea tri­mes­tru al anu­lui tre­cut, cu 9,4% faţă de ace­ea­şi peri­oa­dă a anu­lui ante­ri­or, până la 4.872 (1020 euro) pe lună, iar chel­tu­ie­li­le s‑au majo­rat cu 8%, la 4.202 lei (880 euro). (News.ro)

Pro­mo: An nou, cala­to­rii noi! La Vola.ro a ince­put Iefti­nu­a­rie – luna cu cele mai mici pre­turi la bile­te­le de avion! Rezer­va zbo­ruri pen­tru 2020 la tari­fe cu pana la 60% mai iefti­ne si ai pre­mii garan­ta­te, doar pe Vola.ro! In plus, daca pla­tes­ti bile­te­le cu un card Ban­ca Transil­va­nia, ai zil­nic san­sa sa cas­tigi banii ina­poi prin tra­ge­re la sorti! Intra pe Vola.ro si ale­ge-ti des­ti­na­tia!

4. Pri­ma­rul gene­ral al Capi­ta­lei, Gabrie­la Firea, a anu­nţat că a pre­gă­tit plân­ge­re împo­tri­va minis­tru­lui Mediu­lui, Ape­lor şi Pădu­ri­lor, Cos­tel Ale­xe, care a indus pani­că în rân­dul popu­la­ţi­ei, după ce a afir­mat că în Bucu­reşti se res­pi­ră ”otra­vă” şi că cetă­ţe­nii Capi­ta­lei ar tre­bui să poar­te mas­ca pen­tru a fi în sigu­ranţă. Firea afir­mă că polu­a­rea din Bucu­reşti nu a înce­put în man­da­tul ei, ci încă din 2008. (News.ro)

5. Ira­nul a negat în mod cate­goric teza potri­vit căre­ia avio­nul Boe­ing apa­rţinând com­pa­niei ucrai­ne­ne Ukrai­ne Inter­na­tio­nal Air­li­nes (UIA), care s‑a pră­bu­şit mier­curi în apro­pi­e­re de Tehe­ran şi în care au murit 176 de oameni, a fost lovit de o rache­tă. (News.ro)

Una din Cro­ni­ca de Busi­ne­ss: BMW a vân­dut 2,52 mili­oa­ne de auto­mo­bi­le BMW, Mini și Rolls-Roy­ce în 2019. Com­pa­nia a detro­nat, ast­fel, riva­lii de la Dai­m­ler în sec­to­rul mași­ni­lor pre­mi­um. (Reu­ters)

6. Pre­mi­e­rul demi­sio­nar ira­kian Adel Abdel Mah­di îi cere secre­ta­ru­lui de Stat ame­ri­can Mike Pom­peo să tri­mi­tă o dele­ga­ţie care să orga­ni­ze­ze retra­ge­rea mili­ta­ri­lor ame­ri­cani din Irak, pe care o recla­mă Par­la­men­tul ira­kian. (News.ro)

7. Eco­no­mia ame­ri­ca­nă a ada­u­gat 145.000 noi locuri de mun­că în decem­brie. Este al zece­lea an con­se­cu­tiv de cres­te­re, cea mai lun­gă peri­oa­dă în ulti­mii 80 de ani. (WSJ)

Una din Cro­ni­ca de Teh­no­lo­gie: Oame­nii de ști­in­ță au des­co­pe­rit căi­le celu­la­re res­pon­sa­bi­le de lon­ge­vi­ta­te, reu­șind să cre­as­că de 5 ori dura­tă de via­ță a vier­mi­lor cilin­drici folo­siți în cer­ce­ta­re. Creș­te­rea echi­va­lea­ză cu o via­ță de om cuprin­să între 400 și 500 de ani. (Phys.org)

8. Cli­ni­ci­le publi­ce din Unga­ria vor oferi gra­tu­it tra­ta­men­te pen­tru a favo­ri­za fer­ti­li­ta­tea, pen­tru a înce­tini decli­nul demo­gra­fic al Unga­ri­ei, a anun­țat pre­mi­e­rul ungar Vik­tor Orban. (Profit.ro)

9. Feme­i­le au depă­șit băr­ba­ții și au deve­nit majo­ri­ta­re, ca for­ță de mun­că, în eco­no­mia ame­ri­ca­nă. La decem­brie, locu­ri­le de mun­că ocu­pa­te de femei au repre­zen­tat 50,04% din total. (WSJ)

10. Boe­ing a făcut publi­ce mai mul­te dis­cu­ții inter­ne ale anga­ja­ți­lor în care aceștia des­criu avio­nul 737 MAX ca “fiind pro­iec­tat de clowni, super­vi­zați de mai­muțe”. (Blo­om­berg).


Man­ga­lia News, 11.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply