Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa în anul 2019

0
185

Marți, 21 ianu­a­rie a.c. la sedi­ul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa, în pre­zenţa dom­nu­lui  Nicu­les­cu Geor­ge Ser­giu, pre­fect al judeţu­lui Con­stanţa, dom­nu­lui colo­nel Sibi­șea­nu Iuli­an – repre­zen­ta­nu­tul Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne,  pre­cum şi a şefi­lor insti­tu­ţi­i­lor  şi struc­tu­ri­lor loca­le cu care jan­dar­mii coo­pe­rea­ză,  a avut loc eva­lu­a­rea acti­vi­tă­ţii desfă­şu­ra­te de către  Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa şi Gru­pa­rea de Jan­darmi Mobi­lă Tomis Con­stanţa în anul 2019.

În cur­sul anu­lui tre­cut a fost con­ti­nu­a­tă acti­vi­ta­tea de con­so­li­da­re insti­tu­ţio­na­lă ce a avut ca prin­ci­pal obiec­tiv efi­cien­ti­za­rea acti­vi­tă­ţi­lor şi misiu­ni­lor des­ti­na­te cre­ş­te­rii gra­du­lui de sigu­ranţă a cetă­ţe­ni­lor, dezvol­ta­rea rela­ţi­i­lor de par­te­ne­ri­at cu alte insti­tu­ţii, comu­ni­tă­ţi­le loca­le şi soci­e­ta­tea  civi­lă, dar şi cre­ş­te­rea gra­du­lui de încre­de­re al cetă­ţe­ni­lor în insti­tu­ţie.

În peri­oa­da supu­să eva­luă­rii,  au fost exe­cu­ta­te pes­te  15000 misiuni, din­tre care pes­te 1200  misiuni de asi­gu­ra­re a ordi­nii publi­ce la eve­ni­men­te cul­tu­ral-artis­ti­ce (ex. fes­ti­va­lul de jocuri şi recon­sti­tu­iri isto­ri­ce „Dapix”, zile­le ora­şe­lor şi comu­ne­lor din judeţul Con­stanţa, Noap­tea Muze­e­e­lor, Fil­me în aer liber, Sun­set Sea-mphony, Fes­ti­va­lul Antic Tomis etc), spor­ti­ve (fotbal, han­d­bal, volei, rugby, bas­chet, atle­tism), reli­gi­oa­se (ex. Săr­bă­toa­rea Bote­zu­lui Dom­nu­lui la Man­ga­lia, Slu­j­ba Învi­e­rii Dom­nu­lui la Cate­dra­la Arhi­e­pi­so­pa­lă, Hra­mul Izvo­rul Tămă­du­i­rii la mănăs­ti­rea Der­vent etc), de pro­test sau alte adu­nări publi­ce (Ziua Mari­nei Româ­ne la Man­ga­lia, Ziua Copi­lu­lui, Ora Pămân­tu­lui,  Ziua Arma­tei Româ­ne etc) cele­lal­te fiind misiuni de menţi­ne­re a ordi­nii publi­ce în sis­tem inte­grat, misiuni exe­cu­ta­te în cooperare/colaborare cu alte insti­tu­ţii, pune­rea în exe­cu­ta­re a man­da­te­lor de adu­ce­re emi­se de către instanţe sau par­che­te etc.

Tot­o­da­tă, efec­ti­ve­le Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au par­ti­ci­pat ală­tu­ri de poli­ţi­ş­tii din cadrul I.P.J. Con­stanţa, la misiuni de men­ți­ne­re a ordi­nii publi­ce în 10 loca­li­tă­ţi din judeţ (Con­stanţa, Man­ga­lia, Med­gi­dia, Cer­na­vo­dă, Hârşo­va, Techir­ghi­ol, Efo­rie, Nept­un, Cos­ti­neşti şi Miha­il Kogăl­ni­cea­nu).

În peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val 2019, în baza Pla­nu­lui de acţiu­ne „LITORAL 2019” Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa a exe­cu­tat misiuni de menţi­ne­re a ordi­nii publi­ce în sis­tem inte­grat, în zone­le turis­ti­ce  Con­stanţa, Efo­rie, Techir­ghi­ol, Nept­un, Olimp, Jupi­ter, Cap Auro­ra,  Saturn, Venus şi Man­ga­lia.

În sezo­nul esti­val 2019,  patru­le­le inde­pen­den­te de jan­darmi au con­sta­tat 16 fap­te de natu­ră pena­lă și au apli­cat 777 san­cţiuni con­tra­venţio­na­le (644 amenzi con­tra­venţio­na­le şi 133 aver­tis­men­te), cuan­tu­mul total al amen­zi­lor fiind de pes­te  340000 lei.

În anul 2019, struc­tu­ri­le spe­cia­li­za­te de pază şi pro­te­cţie insti­tu­ţio­na­lă ale inspec­to­ra­tu­lui au asi­gu­rat pro­te­cţia la 34 de obiec­ti­ve. Efec­ti­ve­le des­ti­na­te exe­cu­tă­rii misiu­ni­lor de pază şi pro­te­cţie insti­tu­ţio­na­lă repre­zin­tă pes­te 50% din tota­lul efec­ti­ve­lor inspec­to­ra­tu­lui.

Tot­o­da­tă, Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa a exe­cu­tat misiu­nea de pază, supra­ve­ghe­re și inter­ven­ție la 104 km con­duc­te magis­tra­le de trans­port pro­du­se petro­li­e­re.

În  anul 2019 au fost exe­cu­ta­te 84 misiuni de asi­gu­ra­re a pazei şi pro­te­cţi­ei unor trans­por­turi cu carac­ter spe­cial şi 430 misiuni de asi­gu­ra­re a pazei şi pro­te­cţi­ei unor trans­por­turi de bunuri şi valori. De ase­me­nea, în peri­oa­da ana­li­za­tă, efec­ti­ve­le Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au par­ti­ci­pat la paza şi pro­te­cţia a 495 trans­por­turi de cores­pon­denţă cla­si­fi­ca­tă.

În anul 2019, în urma soli­ci­tă­ri­lor pri­mi­te de la dife­ri­te insti­tu­ţii, au fost exe­cu­ta­te în cooperare/colaborare 297 acţiuni (cu alte struc­turi ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Par­che­te, D.I.I.C.O.T., B.C.C.O., D.N.A., D.G.A., în spri­ji­nul exe­c­u­to­ri­lor jude­că­to­reşti, cu lucră­tori ai Dire­cţi­ei Sil­vi­ce Con­stanţa, ai Inspec­to­ra­tu­lui Teri­to­ri­al de Mun­că Con­stanţa, ai Comi­sa­ri­a­tu­lui Judeţean pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ri­lor Con­stanţa, ai Admi­nis­tra­ţi­ei Bazi­na­le de Apă Dobro­gea Lito­ral, Dire­cţia Sani­tar Vete­ri­na­ră şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor Con­stanţa etc).

În peri­oa­da supu­să eva­luă­rii, jan­dar­mii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au pus în exe­cu­ta­re un număr de 3.216 man­da­te de adu­ce­re emi­se de către instanţe sau par­che­te.

În anul 2019, patru­le­le inde­pen­den­te de jan­darmi au con­sta­tat 87 fap­te de natu­ră pena­lă.

Tot­o­da­tă, au fost apli­ca­te 1.801 san­cţiuni con­tra­venţio­na­le, din­tre care 369 aver­tis­men­te scri­se şi 1.432 amenzi în valoa­re tota­lă de pes­te 660.000 lei.

În cur­sul anu­lui tre­cut s‑au desfă­şu­rat pes­te 100 de acti­vi­tă­ţi infor­ma­tiv-pre­ve­ni­ve şi de dia­log soci­al în insti­tu­ţi­i­le de învăţământ/taberele șco­la­re din judeţul Con­stanţa, ală­tu­ri de lucră­tori ai Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța și Cen­tru­lui de Pre­ve­ni­re, Eva­lu­a­re şi Con­si­li­e­re Anti­drog Con­stanţa, dar şi acti­vi­tă­ţi infor­ma­tiv-pre­ven­ti­ve în dome­ni­ul spor­tiv, pro­te­cţi­ei mediu­lui, sil­vic, pis­ci­col şi pe linia acti­vi­tă­ţi­lor de pic­nic.

 De ase­me­nea, pe tim­pul adu­nă­ri­lor publi­ce s‑au exe­cu­tat 21 de acti­vi­tă­ţi cu carac­ter infor­ma­tiv-pre­ven­tiv ce au avut ca scop prin­ci­pal infor­ma­rea par­ti­ci­panţi­lor cu pri­vi­re la cadrul legal care regle­men­tea­ză ast­fel de acti­vi­tă­ţi. 

Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa va con­ti­nua să depu­nă efor­turi pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea per­for­manţei ope­ra­ţio­na­le şi cre­ş­te­rea efi­cienţei insti­tu­ţio­na­le, acţionând per­ma­nent pen­tru înde­pli­ni­rea misiu­ni­lor şi atri­bu­ţi­i­lor la un nivel cali­ta­tiv ridi­cat.

Tot­o­da­tă, insti­tu­ţia noas­tră îşi va desfă­şu­ra acti­vi­ta­tea în inte­re­sul cetă­ţe­ni­lor, al comu­ni­tă­ţii şi în spri­ji­nul insti­tu­ţi­i­lor sta­tu­lui, exclu­siv pe baza şi în exe­cu­ta­rea legii.


Man­ga­lia News, 23.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele