Dorin Popescu — CELEBRĂM CULTURA NAȚIONALĂ (ȘI) ÎN BĂTRÂNUL TOMIS

0
208

INVIT ÎN MOD PUBLIC TOȚI OAMENII DE CULTURĂ DIN ORAȘUL CONSTANȚA, TOTI IUBITORII DE CULTURĂ, ADMINISTRAȚIA LOCALĂ, INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI PUBLICUL LARG DIN CETATE, SĂ CELEBRĂM ÎMPREUNĂ CULTURA ÎN BĂTRÂNA NOASTRĂ URBE!

Pro­gra­mul mani­fes­tă­ri­lor publi­ce pe care vi le pro­pun, în cali­ta­te de om de cul­tu­ră al Tomi­su­lui și ca pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei “Casa Mării Negre / Bla­ck Sea Hou­se”:

Mier­curi, 15 ianu­a­rie 2020

Ora 10.00: Întâl­ni­re publi­că, în fața sta­tuii lui Mihai Emi­ne­scu, de pe fale­za muni­ci­pi­u­lui (“fale­za Cazi­no­u­lui”). Toți par­ti­ci­pan­ții sunt invi­tați să adu­că o floa­re, pen­tru a fi depu­să la monu­ment. Auto­ri­tă­ți­le loca­le și insti­tu­ți­i­le publi­ce (muzee, tea­tre, bibli­o­teci etc.) pot adu­ce coroa­ne de flori.

10.00–10.10: Depu­neri de flori.

10.10–10.20: Moment liric (ele­vii Cole­gi­u­lui Națio­nal “Mihai Emi­ne­scu”).

Ora 10.30: Întâl­ni­re publi­că, în fața sta­tuii lui Publi­us Ovi­di­us Naso, din Pia­ța Ovi­diu (Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța). Toți par­ti­ci­pan­ții sunt invi­tați să adu­că o floa­re, pen­tru a fi depu­să la monu­ment. Auto­ri­tă­ți­le loca­le și insti­tu­ți­i­le publi­ce (muzee, tea­tre, bibli­o­teci etc.) pot adu­ce coroa­ne de flori.

10.30–10.40: Depu­neri de flori.

10.40–10.50: Moment liric (ele­vii Lice­u­lui Teo­re­tic “Tra­ian”).

Ora 12.00: Masă rot­un­dă infor­ma­lă cu tema “Cul­tu­ra în Ceta­te: căma­șa lui Nes­sus, cen­tu­ră de cas­ti­ta­te sau man­tie de vre­me rea? Rolul admi­nis­tra­ți­ei în pro­iec­te­le și pro­iec­ți­i­le cul­tu­ra­le ale comu­ni­tă­ții” – la sedi­ul Aso­ci­a­ți­ei, Bd. Mama­ia nr. 203, et 4, birou 7 (vis-a-vis de sedi­ul ANAF). Sunt invi­tați și pot par­ti­ci­pa la acest eve­ni­ment repre­zen­tan­ții admi­nis­tra­ți­ei loca­le, ai insti­tu­ți­i­lor publi­ce, repre­zen­tanți ai medi­i­lor cul­tu­ra­le loca­le, can­di­dați la func­ții publice/administrative etc, pe baza unei invi­ta­ții indi­vi­du­a­le.

For­ța cul­tu­rii stă, câteo­da­tă, în soli­di­ta­tea încre­de­rii noas­tre în noi înși­ne!

Pro­pu­nân­du-vă întâl­niri publi­ce în fața sta­tui­lor emble­ma­ti­ce ale lui Mihai Emi­ne­scu și Publi­us Ovi­di­us Naso, de Ziua Cul­tu­rii noas­tre Națio­na­le, vă încu­ra­jez să ieșim din iner­ții și să cele­brăm împre­u­nă, în spa­ți­ul public, tot ceea ce ne uneș­te în plan cul­tu­ral, nădăj­du­ind că în acest fel mai dăm, împre­u­nă, o șan­să aces­tui oraș de a res­pi­ra Cul­tu­ră, de a o pre­țui și expri­ma public…

CELEBRĂM CULTURA NAȚIONALĂ (ȘI) ÎN BĂTRÂNUL TOMIS!

Cele­brăm Cul­tu­ra Națio­na­lă în fie­ca­re zi și, mai ales, de ziua Ei – 15 ianu­a­rie…

Prof. univ. dr. Dorin Popes­cu, ianu­a­rie 2020.

MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News are onoa­rea de a publi­ca mai mul­te pagini cu arti­co­le sem­na­te de dom­nul prof. univ. dr. Dorin Popes­cu


Man­ga­lia News, 13.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele