Doi mari poeţi ai iubirii — Mihai Eminescu şi Edgar Allan Poe. Fragment din lucrarea „Arc poetic transatlantic: Mihai Eminescu – Edgar Allan Poe”

0
713

MN: Se împli­nesc, iată, doi ani, de când coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News publi­că în seri­al arti­co­le dedi­ca­te ”Pro­iec­tu­lui poe­tic tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu — Poe”, con­so­li­dând ast­fel unul din­tre ”pilo­nii” podu­lui vir­tu­al care lea­gă Man­ga­lia de Bucu­rești, de Iași și de alte ora­șe impor­tan­te din țară și din lumea întrea­gă, în care aces­te pro­iect ambi­țios își are cola­bo­ra­tori de nădej­de. Sun­tem ono­rați să ne numă­răm prin­tre par­te­ne­rii săi, lucru pen­tru care‑i mul­țu­mim dom­nu­lui pro­fe­sor dr. Ioan Iacob, ini­ția­to­rul pro­iec­tu­lui. Recent, domnia sa ne‑a încre­din­țat rân­du­ri­le de mai jos, spre publi­ca­re, ca un modest Oma­giu adus Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le:

”Un capi­tol din Teza de doc­to­rat „Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”, apă­ru­tă în Cole­cţia Emi­ne­sci­a­na a Edi­tu­rii JUNIMEA, în 2017, m‑a tot urmă­rit şi m‑am decis să scriu un eseu, din care voi oferi, în exclu­si­vi­ta­te pen­tru MANGALIA NEWS, un frag­ment.

În fond, fie­ca­re epo­că are o anu­me viziu­ne în recep­ta­rea valo­ri­lor, chiar dacă, în cazul valo­ri­lor expo­nenţi­a­le (vezi Emi­ne­scu), exis­tă „ris­cul” pre­luă­rii unor cli­şee în recep­ta­rea lor. „Her­me­ne­u­ti­ca se opu­ne, din pure raţiuni meto­do­lo­gi­ce, ori­că­rei regio­na­li­zări, ori­că­rui cen­trism exclu­si­vist (pari­zian, anglo-saxon etc.), ca şi euro­cen­tris­mu­lui ce ar igno­ra cul­tu­ri­le orien­ta­le, al orient­cen­tris­mu­lui ce ar igno­ra cul­tu­ri­le euro­pe­ne etc. […] În isto­ria reli­gi­i­lor ca şi în antro­po­lo­gie sau fol­clor – scria Mir­cea Eli­a­decom­pa­ra­ţia are drept scop intro­du­ce­rea ele­men­tu­lui uni­ver­sal într‑o cer­ce­ta­re «loca­lă», «pro­vin­ci­a­lă»…. Este evi­dent că isto­ria ide­i­lor lite­ra­re impli­că şi impu­ne ace­la­şi cir­cu­it her­me­ne­u­tic: naţio­nal-uni­ver­sal-naţio­nal / uni­ver­sal-naţio­nal-uni­ver­sal”. (Mari­no, A., 1974:282).

Ase­rţiu­nea lui Cha­un­cey Burr din 1852 (că Poe a dat cel mai puţin din deta­li­i­le vieţii per­so­na­le în ope­re­le sale şi că a scris ca un artist) putân­du-se apli­ca şi lui Emi­ne­scu. Într-un docu­men­tar rea­li­zat în 2010 de B.B.C, inti­tu­lat Love, Dea­th and Women  (Iubi­re, moar­te şi femei), Deni­se Mina (o renu­mi­tă pro­za­toa­re scoţi­a­nă) inves­ti­ghea­ză via­ţa şi ope­ra „unu­ia din­tre cei mai mari scri­i­tori hor­ror ai lumii, Edgar Allan Poe” (se spu­ne în pre­zen­ta­re, unde se sub­li­ni­a­ză că rela­ţi­i­le din­tre Poe şi feme­i­le din via­ţa sa – mama, soţia, iubi­ta şi muza – au fur­ni­zat inspi­ra­ţie şi imbold pen­tru câte­va din­tre cele mai teri­fi­an­te şi influ­en­te pro­ze scur­te ale seco­lu­lui al XIX-lea).

Noi am extin­de influ­enţa aces­tor rela­ţii şi asu­pra uni­ver­su­lui său poe­tic. Una din capo­do­pe­re­le lui E.A. Poe este Anna­bel Lee, poem scris în 1849, care nu a fost publi­cat decât la scurt timp după moar­tea sa. Poe­mul se înscrie (la fel ca mul­te alte poe­me ale lui Poe, pre­cum To One in Para­di­se, Ula­lu­me, The Raven) în tema favo­ri­tă a mare­lui poet ame­ri­can, „moar­tea unei femei fru­moa­se”, care este, con­form  Filo­so­fi­ei com­po­zi­ţi­ei, subiec­tul cel mai poe­tic din lume. Îna­in­te de a încer­ca să des­prin­dem câte­va con­clu­zii pri­vind gri­la de lec­tu­ră Eros – Tha­na­tos, prin care să putem recep­ta două poe­me expo­nenţi­a­le pen­tru Poe şi Emi­ne­scu, se cuvin menţio­na­te câte­va ele­men­te ce aduc în dis­cu­ţie poe­mul de înce­put al lui Emi­ne­scu, Mor­tua est!, căru­ia D. Cara­cos­tea îi dedi­că, în Arta cuvân­tu­lui la Emi­ne­scu, un întreg capi­tol. D. Cara­cos­tea ana­li­zea­ză rigu­ros vari­an­te­le poe­mu­lui Mor­tua est! şi obser­vă că Emi­ne­scu se dis­tanţea­ză pe rând de influ­enţe­le poeţi­lor care au scris pe tema morţii şi a iubi­rii şi care au folo­sit, în gene­ral, o abor­da­re oare­cum super­fi­ci­a­lă, decla­ra­ti­vă, în care cuvin­te­le au mai mult un rol „de orna­ment”.    

O impor­tan­tă sur­să exter­nă care ar fi putut avea o influ­enţă deo­se­bi­tă asu­pra poe­zi­ei  Mor­tua est!  este des­co­pe­ri­tă de Cara­cos­tea în Nopţi­le lui Young, pe când Tudor Via­nu se refe­ră la influ­enţe din Sha­kes­pea­re, ce pot fi detec­ta­te în poe­mul emi­ne­scian scris în urma unei iubiri tra­gi­ce, care în exe­ge­za emi­ne­sci­a­nă este cunos­cu­tă drept „iubi­ta moar­tă de la Ipo­teşti”. Mor­tua est! rămâ­ne poe­mul cel mai apro­pi­at de dimen­siu­ni­le goti­ce ale cre­a­ţi­ei lui Poe, iar un vers din Anna­bel Lee (”My dar­ling, my dar­ling, my life and my bri­de”), sună cel mai apro­pi­at de emi­ne­scia­nul „mirea­sa sufle­tu­lui meu” din Atât de fra­ge­dă! Dacă Anna­bel Lee rămâ­ne un poem în sine,  Mor­tua  est!  (prin fap­tul că Emi­ne­scu  face   nemu­ri­tor  sufle­tul   iubi­tei  moar­te   prin ima­gi­nea lunii – „regi­na nopţii moar­tă” –, în toa­tă poe­zia sa moti­vul lunii apro­pi­in­du-se de moti­vul morţii!) devi­ne o „gri­lă de lec­tu­ră” a între­gu­lui său uni­vers poe­tic, cu răsfrân­geri până în Lucea­fă­rul.

În  ulti­ma   par­te   a   secţiu­nii   „Iubi­re   şi   ide­o­lo­gie”, dintr‑o car­te apă­ru­tă rela­tiv recent,  Geo­me­tria con­sen­su­lui, se afir­mă că „ide­o­lo­gi­i­le mari nu rezis­tă doar gra­ţie unei obiec­ti­vi­tă­ţi pe care o extrag mizând până la capăt pe uni­ver­sa­li­ta­tea  gân­di­rii. Ele se des­car­că retoric şi pot să trans­for­me isto­ria într‑o fiinţă vie atunci când fac iubi­rea şi drep­ta­tea să coin­ci­dă”.

Adap­tând acest prin­ci­piu la uni­ver­su­ri­le liri­ce ale lui Poe şi Emi­ne­scu, vom des­co­peri o con­gru­enţă ce vizea­ză rela­ţio­na­rea iubi­rii faţă de moar­te, rele­van­te în acest sens fiind poe­me­le Anna­bel Lee şi Mor­tua est! Am putea ajun­ge chiar la un raţio­na­ment induc­tiv (ambii mari poeţi sunt capa­bili de rea­li­za­rea unui demers exem­plar în nume­le unei veri­ta­bi­le „ide­o­lo­gii a iubi­rii”, iar fun­damen­tul aces­tei „ide­o­lo­gii” a Ero­su­lui este gene­rat de eve­ni­men­te ce ţin de un  are­al tra­gic  gene­rat de Tha­na­tos). La Emi­ne­scu, era vor­ba de iubi­ta moar­tă de la Ipo­teşti, iar la Poe, de moar­tea tine­rei sale soţii, Vir­gi­nia Clemm.

În Astro­lo­gia nor­di­că găsim sufi­cien­te ele­men­te ce ne aju­tă să înţe­le­gem fle­xi­bi­li­ta­tea emi­ne­sci­a­nă în a denu­mi Luna cu un ape­la­tiv meta­fo­ric de genul mas­culin. Cum moti­va­ţia poe­ti­că pen­tru acest ape­la­tiv de genul mas­culin („monarc”) nu putea fi una super­fi­ci­a­lă, din defi­ni­ţia noţiu­nii res­pec­ti­ve putem dedu­ce una din raţiu­ni­le pro­fun­de ale uti­li­ză­rii sale de către Emi­ne­scu. În Dicţio­na­rul expli­ca­tiv al lim­bii româ­ne găsim aceas­tă defi­ni­ţie: MONÁRH, monarhi, s.m. Con­du­că­tor suprem al unei monar­hii; suve­ran. Var: (înv.) monárc s.m.] – Din ngr. monár­his, germ. Monar­ch.

Prin extra­po­la­re meta­fo­ri­că, Emi­ne­scu denu­meş­te moti­vul „iubi­tei moar­te de la Ipo­teşti” – al cărei suflet este imor­ta­li­zat prin ima­gi­nea „lunii moar­te”„ado­rat şi dul­ce al nopţi­lor monarc”, în con­tex­tul în care via­ţa şi ope­ra sa se află sub „stă­pâ­ni­rea”  sim­bo­lu­lui astral al aces­tei iubiri tra­gi­ce. Ne putem ast­fel expli­ca de ce, în toa­tă poe­zia emi­ne­sci­a­nă, moti­vul Lunii este apro­pi­at de cel al morţii, iar aceas­tă „con­sec­venţă meta­fo­ri­că” asi­gu­ră uni­ta­tea exem­pla­ră a poe­zi­ei emi­ne­scie­ne”. 

Prof. dr. Ioan Iacob, ianu­a­rie 2020.


MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, încă de la lan­sa­rea aces­tui post, ală­tu­ri de TVR Inter­națio­nal. Pro­iec­tu­lui Arca TV i‑am dedi­cat un seri­al de arti­co­le pe care le puteți citi AICI. De ase­me­nea, Man­ga­lia News este par­te­ner media al Pos­tu­lui de Radio Pro­Dias­po­ra, care emi­te non-stop, de pes­te 10 ani, din Ger­ma­nia, pen­tru ascul­tă­to­rii români din lumea întrea­gă. Radio Pro­Dias­po­ra se poa­te ascul­ta LIVE și de pe por­ta­lul Man­ga­lia News!


Man­ga­lia News, 15.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply