Cucuteni, o civilizaţie mai veche decât Mesopotamia, aproape uitată, în loc să devină brand de țară [Foto/VIDEO

0
298

Cul­tu­ra Cucu­te­ni sau Cucu­te­ni-Tri­po­lia, una din­tre cele mai vechi civi­li­za­ţii din Euro­pa, şi‑a pri­mit nume­le după satul cu ace­la­şi nume din apro­pi­e­rea Iaşi­u­lui, unde în anul 1884 s‑au des­co­pe­rit pri­me­le ves­ti­gii.

Cul­tu­ra Cucu­te­ni a pre­ce­dat cu câte­va sute de ani toa­te aşe­ză­ri­le uma­ne din Sumer şi Egip­tul Antic. Cul­tu­ra Cucu­te­ni se întin­dea pe o supra­fa­ţă de 35.000 kilo­me­tri pătra­ţi, pe teri­to­ri­ul actu­al al Româ­ni­ei, Repu­bli­cii Mol­do­va şi Ucrai­nei.

Cucu­te­ni, una din­tre cele mai mis­te­ri­oa­se civi­li­za­ţii ale pre­i­s­to­ri­ei, cu o vechi­me mai mare decât cea meso­po­ta­mi­a­nă, a lăsat în urmă ves­ti­gii impre­sio­nan­te, care ar putea fi scoa­se la lumi­nă în pes­te 1.800 de situri arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Impre­sio­nea­ză, de ase­me­nea, mis­te­ri­oa­sa dis­pa­ri­ție a aces­tei civi­li­za­ții. Din cele pes­te 4.000 de așe­ză­ri des­co­pe­ri­te, 90% au fost dis­tru­se de foc. Spe­cia­liș­tii nu pot sta­bili dacă a fost un cata­clism sau o incen­di­e­re inten­țio­na­tă și nici moti­vul care a dus la aceas­tă extinc­ție. În pre­zent, paza obiec­ti­ve­lor nu este asi­gu­ra­tă, exis­tând ris­cul van­da­li­ză­rii. Cău­tă­to­rii de comori vor dis­tru­ge situ­ri­le, în cău­ta­rea de arte­fac­te pe care să le vân­dă pe pia­ța nea­gră. 
 
Inte­re­sul este jus­ti­fi­cat. Muze­ul Vati­ca­nu­lui, dar și Muze­ul de Artă din New York, sunt inte­re­sa­te de expo­zi­ții per­ma­nen­te cu cera­mi­că de Cucu­te­ni. Din păca­te, nu exis­tă fon­duri pen­tru arhe­o­logi. Expo­zi­ția ”Cul­tu­ra Cucu­te­ni – valori regă­si­te ale pre­i­s­to­ri­ei euro­pe­ne”, orga­ni­za­tă de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, la Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, a avut pes­te 50.000 de vizi­ta­tori, într‑o lună, mai mult decât are muze­ul într-un an.

Cera­mi­ca de Cucu­te­ni ar putea deve­ni brand de țară

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral AICI.

MN: Alte arti­co­le des­pre Cul­tu­ra Cucu­te­ni, publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 15.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply