Cu profund regret, anunțăm trecerea în neființă a domnului Dr. în biologie Petru STRUGARIU

0
414

Tru­pul neîn­su­fle­țit se află la Cape­la Flo­rea, de lân­gă Cimi­ti­rul Eter­ni­ta­tea.

Înmor­mân­ta­rea va avea loc, mier­curi, ora 12.00, la Cimi­ti­rul Mili­tar.

Dr. Petru Stru­ga­riu s‑a năs­cut în Seini, jud. Mara­mu­reș (13.07.1949). A absol­vit Uni­ver­si­ta­tea „Ale­xan­dru Ioan Cuza” din Iași, Facul­ta­tea de Bio­lo­gie, pro­mo­ția 1972. Doc­to­ra­tul, în mar­tie 1986, Bio­chi­mie, la Spi­ta­lul Cli­nic Fun­deni. Pes­te 36 de ani lucrați în labo­ra­tor cli­nic.

Cea mai mare pasiu­ne: scu­fun­da­rea. Aproa­pe 40 de ani a făcut scu­fun­dări în Marea Nea­gră. Apro­xi­ma­tiv 5.000 de ore de scu­fun­da­re. Nume­roa­se stu­dii si obser­va­tii, une­le publi­ca­te în ana­le­le Uni­ver­si­tă­ții Iași. Vână­tor de ima­gini subac­va­ti­ce. Mun­că de pio­nie­rat. Foto­gra­fii, dia­po­zi­ti­ve, fil­me pe 8 si 16 mm. Emi­siuni la Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, pe teme de bio­lo­gie mari­nă.

Dum­ne­zeu să‑l odih­neas­că în pace! (sur­sa: Mangalia.TV).

MN: Dom­nul doc­tor în Bio­lo­gie Petru STRUGARIU a fost unul din­tre cei mai pasio­nați cola­bo­ra­tori ai publi­ca­ți­ei Man­ga­lia News, pe teme­le fas­ci­nan­te ale cer­ce­tă­ri­lor subac­va­ti­ce… Nume­roa­se­le arti­co­le ce con­țin aspec­te ale pasiu­nii sale for­mi­da­bi­le, dar și ale cer­ce­tă­ri­lor ști­in­ți­fi­ce, docu­men­ta­te cu mij­loa­ce teh­ni­ce spe­ci­a­le, mul­te inven­ta­te de dân­sul, pot fi vizu­a­li­za­te AICI. Cu imen­sa ta dra­gos­te în apro­pi­e­re, Marea, Odih­neș­te-te în pace, Petri­că, Om Bun.


Man­ga­lia News, 22.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply