Clubul de Poezie, de Ziua Culturii Naționale, la Clubul Doors din Constanța

0
335

Ame­lia Stă­ne­scu: Luna ianu­a­rie este, cu pre­că­de­re, o lună a Cul­tu­rii și aceas­ta pen­tru că pe 15 ianu­a­rie săr­bă­to­rim Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, sta­bi­li­tă prin Legea nr. 238 din 7 dec. 2010. Evi­dent, aceas­tă dată face refe­ri­re la ziua de naș­te­re a poe­tu­lui națio­nal Mihai Emi­ne­scu (1850–1889).

Săr­bă­to­ream noi Cul­tu­ra și, impli­cit, poe­zia și până la data intră­rii în vigoa­re a legii – fie­ca­re cum puteam, după posi­bi­li­tăți. Cu atât mai mult din 7 decem­brie 2010 încoa­ce. Obiec­ti­vul prin­ci­pal este de a pro­mo­va cul­tu­ra, arta și efor­tul aca­de­mic.

De Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le cele­brăm nu doar pe mare­le Emi­ne­scu – poet, pro­za­tor, dra­ma­turg, zia­rist și gân­di­tor, ci, în ega­lă măsu­ră, 15 ianu­a­rie mar­chea­ză o zi de reflec­ție asu­pra Cul­tu­rii româ­ne în gene­re, a esen­ței româ­nis­mu­lui din sufle­tul ori­că­ri­ua din­tre noi.
”Pen­tru a fi onești și auten­tici, când vor­bim des­pre Emi­ne­scu, tre­bu­ie mai întâi să‑l reci­tim – pre­ci­zea­ză cri­ti­cul lite­rar Dan C. Miha­i­les­cu, într-un por­tret ine­dit al lui Emi­ne­scu. (…)

Un stu­dent român la Vie­na și Ber­lin, care știa ger­ma­na și fran­ce­za, voia să absoar­bă isto­ria reli­gi­i­lor, astro­no­mie, filo­so­fie, fizi­că, etnop­si­ho­lo­gie, geo­po­li­ti­că, să facă simul­tan meta­fi­zi­că și gaze­tă­rie anga­ja­tă. Un suflet roman­tic dedat armo­ni­ei uni­ver­sa­le, dar pe care mala­xo­rul poli­ti­ci­a­nis­mu­lui valah l‑a spul­be­rat întru nimic­ni­cia firii sale. Ce lec­ție mai subli­mă și mai tris­tă, tot­o­da­tă, de româ­ni­ta­te se poa­te închi­pui?”

Ade­vă­rul e că româ­ni­ta­tea tra­ver­sea­ză o cri­ză cul­tu­ra­lă pe care ar fi indi­cat să o vin­de­căm cât mai repe­de cu putin­ță.

Ce am putea să facem noi? Să ne îngri­jim să vor­bim cât mai corect româ­neș­te, apoi să pre­țu­im cul­tu­ra națio­na­lă, să citim auto­rii români. Să ne întâl­nim (de ce nu?) la… Clu­bul de Poe­zie ce se va des­fă­șu­ra marți, 14 ianu­a­rie, la clu­bul Doors, în Con­stan­ța (str. Tra­ian, 68A). Actri­ța Mada­li­na Petren­cu și poe­ta Ame­lia Stă­ne­scu vor reci­ta Poe­zie. O atrac­ti­vă selec­ție liri­că din ope­ra auto­ri­lor de refe­rin­ță ai lite­ra­tu­rii româ­ne – Mihai Emi­ne­scu, Nichi­ta Stă­ne­scu, Marin Sores­cu, pre­cum și autori con­tem­po­rani – Mir­cea Căr­tă­res­cu, Mir­cea Dine­scu, Geor­ge Stan­ca, Robert Șer­ban, Iv cel Naiv ș.a.

Pen­tru ca poe­zia să cur­gă mail lin, la #Clu­bu­l­de­Po­e­zie de pe 14 ianu­a­rie, marți, de la #DoorsClub, a fost invi­tat să sus­ți­nă un reci­tal la #pian artis­tul Dori­an Pir­vu, mem­bru de cin­ste al ban­du­lui Mike Godo­ro­ja & Blue Spi­rit.

Eve­ni­men­tu­lui în dis­cu­ție i se va ală­tu­ra Clu­bul arde­le­ni­lor din #Con­stan­ța, toc­mai pen­tru a întregi atmosfe­ra de săr­bă­toa­re a româ­ni­tă­ții uni­te.

Așa­dar, hai să ne orga­ni­zăm puțin și să punem și noi mâna pe o car­te, adi­că să citim, even­tu­al să învă­țăm pe dina­fa­ră o #Poe­zie așa, în cin­stea zilei de 15 ianu­a­rie și să ne mân­drim cu toții că româ­nul s‑a năs­cut poet și că apre­cia­ză arta!


Man­ga­lia News, 14.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply