Anul Nou Chinezesc, sărbătorit la Londra

0
123

În zile­le de 25–26 ianu­a­rie, la Lon­dra (Anglia) au avut loc mai mul­te eve­ni­men­te pen­tru a mar­ca intra­rea în Noul An Chi­ne­zesc, Anul Şobo­la­nu­lui de Metal. Momen­tul cul­mi­nant al fes­ti­vi­tă­ţii a avut loc Dumi­ni­că, 26 ianu­a­rie.

După ore­le 10.00 a.m, din par­tea de nord a Pieţei Tra­fal­gar, pe calea Cha­ring Cro­ss până la stra­da Shaftes­bu­ry, a por­nit Marea Para­dă, con­stând din cea mai mare adu­na­re de lei şi dra­go­ni chi­ne­zeşti din Euro­pa şi din care ale­gori­ce bogat împo­do­bi­te care au fost făcu­te cadou pen­tru Chi­na­town Lon­dra de către Repu­bli­ca Popu­la­ră Chi­ne­ză.

Gra­ţia dan­su­ri­lor şi cos­tu­me­le inter­preţi­lor de dan­suri tra­di­ţio­na­le, diver­si­ta­tea culo­ri­lor, băta­ia tobe­lor, per­so­na­je­le miti­ce, au încân­tat mii­le de oameni de pe stră­zi­le Lon­drei.

Pe la ora 12.00, s‑a per­mis mulţi­mii de oameni care aştep­ta afa­ră, să intre în Pia­ţa Tra­fal­gar, unde a fost ame­na­ja­tă o sce­nă mare, pen­tru dis­cur­suri şi spec­ta­co­le.

Pri­mul dis­curs şi salut de bun venit adre­sat mulţi­mii a fost ros­tit de către E.S. Liu Xia­o­ming, Amba­sa­do­rul Repu­bli­cii Popu­la­re Chi­ne­ze în Rega­tul Unit al Marii Bri­ta­nii, care a adre­sat mulţu­mi­ri auto­ri­tă­ţi­lor bri­ta­ni­ce şi orga­ni­za­to­ri­lor pen­tru susţi­ne­rea aces­tui eve­ni­ment, a sub­li­ni­at soli­di­ta­tea rela­ţi­i­lor chi­no-bri­ta­ni­ce şi a urat un An Nou feri­cit, tutu­ror.

Au urmat apoi alte dis­cur­suri ros­ti­te de ofi­ci­ali chi­nezi şi bri­ta­nici, iar după pic­ta­rea tra­di­ţio­na­lă a ochi­lor lei­lor de pe sce­nă, s‑a deshis seria mani­fes­tă­ri­lor.

De ase­me­nea în Pia­ţa Tra­fal­gar au fost ampla­sa­te şi stan­duri de la care se putea cum­pă­ra mân­ca­re chi­ne­zeas­că, sau obiec­te tra­di­ţio­na­le chi­ne­zeşti; a fost pre­zen­ta­tă cali­gra­fia chi­ne­zeas­că şi ofer­te ten­tan­te culi­na­re dar şi pen­tru reţea­ua de tele­fo­nie mobi­lă. La alte stan­duri, vizi­ta­to­ri­lor au fost dis­tri­bu­i­te gra­tu­it publi­ca­ţia Ama­zing Chi­na şi publi­ca­ţia Comu­ni­tă­ţii Chi­ne­zeşti din Lon­dra.

Pe stra­da Shaftes­bu­ry avut loc eve­ni­men­te dedi­ca­te talen­tu­lui şi comu­ni­tă­ţii, dar şi pe calea Cha­ring Cro­ss, de pre­zen­ta­re de arte marţi­a­le şi dife­ri­te ate­li­e­re de cul­tu­ră,  în Pia­ţa Lei­ces­ter, spec­ta­co­le dedi­ca­te fami­li­ei şi copi­i­lor, iar Chi­na­town a fost zona pen­tru mân­ca­re fes­ti­vă şi dan­sul lei­lor.

Aceas­ta este cea mai mare săr­bă­to­ri­re anu­a­lă a Anu­lui Nou Chi­ne­zesc din afa­ra Asi­ei, o ser­ba­re cu ade­vă­rat mag­ni­fi­că, prin nume­roa­se­le aspec­te ale cre­a­ti­vi­tă­ţii pe care le impli­că în spi­ri­tul bucu­ri­ei şi armo­ni­ei.

Anul Nou Feri­cit! Xin nian hao!

Cores­pon­den­ță de la Ion-Mari­us Tato­mir, Lon­dra.


Man­ga­lia News, 31.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele