Un număr de 17 străzi din Mangalia – reabilitate complet cu bani UE. Ce alte proiecte sunt în lucru

0
549

Repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au sem­nat, recent, con­trac­tul de exe­cu­ție a lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re a tra­mei stra­da­le pe un număr de 17 străzi din loca­li­ta­te. Pro­iec­tul este finan­țat din bani euro­peni și se des­fă­șoa­ră în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria ora­șu­lui Bal­cik, din Bul­ga­ria.

”Zile­le aces­tea, se sem­nea­ză ordi­nul de înce­pe­re a lucră­ri­lor, iar cel mai pro­ba­bil uti­la­je­le vor intra în teren ime­di­at după săr­bă­tori”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an. El a pre­ci­zat că, în cadrul pro­gra­mu­lui trans­fron­ta­li­er româ­no-bul­gar se asfal­tea­ză, cu bani UE, 17 străzi din zona cen­tra­lă a ora­şu­lui și alte car­ti­e­re, pen­tru o mai bună desfă­şu­ra­re a tra­fi­cu­lui ruti­er şi pie­to­nal.

În acest sens, se vor refa­ce tro­tu­a­re­le, spa­ţi­i­le verzi şi alte supra­feţe adia­cen­te pe urmă­toa­re­le străzi: Dr. Motaș, Fru­moa­sei, I.C. Bră­ti­a­nu, Ion Cre­an­gă, Liber­tă­ții, Mără­șești, M. Emi­ne­scu, Mihai Vitea­zu, Mir­cea cel Bătrân, Mun­ci­to­ru­lui, Negru-Vodă, Oituz, Por­tu­lui, Țepeș Vodă, Vână­tori, Vasi­le Alec­san­dri, Vasi­le Pâr­van.

”La acest pro­iect, lucrăm de 2–3 ani, par­cur­sul hâr­ti­i­lor fiind des­tul de ane­vo­ios. După nume­roa­se eta­pe de eva­lu­a­re, cla­ri­fi­cări, lici­ta­ții și con­tes­ta­ții sun­tem mul­țu­miți că reu­șim să intrăm efec­tiv în teren cu acest pro­iect. Toc­mai de ace­ea, pe stră­zi­le inclu­se în pro­gra­mul de rea­bi­li­ta­re nu am inter­ve­nit cu plom­bări, în aceas­tă toam­nă”, a expli­cat Radu Cris­ti­an.

El a mai spus că, în ulti­mii 7 ani, Man­ga­lia a atras fon­duri euro­pe­ne în valoa­re de pes­te 50 de mili­oa­ne de euro, cea mai mare par­te a bani­lor regă­sin­du-se în pro­iec­te de infras­truc­tu­ră.

Încă din 2012–2013, am con­stru­it Clu­bul Nau­tic Cal­la­tis, tot într-un par­te­ne­ri­att cu bul­ga­rii. Apoi, am rea­bi­li­tat, cu fon­duri UE, fale­za Nept­un și zona La stea­guri, am înfi­in­țat un parc, pe locul unei fos­te groa­pe de gunoi și am moder­ni­zat vechea fale­ză a ora­șu­lui”, a men­țio­nat edi­lul. Pe noul exer­ci­țiu finan­ci­ar euro­pean (2014–2020), Pri­mă­ria Man­ga­lia a depus, între anii 2015–2017, aproa­pe zece pro­iec­te de atra­ge­re a fon­du­ri­lor euro­pe­ne, în dezvol­ta­rea ora­șu­lui și sta­țiu­ni­lor.

Am par­curs cu suc­ces toa­te eta­pe­le lega­le, iar acum se lucrea­ză în Satun, în Nept­un, la Bise­ri­ca Sf. Ghe­or­ghe și în curând pe 17 străzi din oraș”, a com­ple­tat Radu Cris­ti­an.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei a mai spus că alte două pro­iec­te cu fon­duri UE sunt pe cale de a înce­pe: rea­bi­li­ta­rea fale­zei Man­ga­lia-Saturn și moder­ni­za­rea Pie­ței Repu­bli­cii. De ase­me­nea, în pri­ma par­te a anu­lui 2020, muni­ci­pa­li­ta­tea din sudul lito­ra­lu­lui va sem­na con­trac­te­le de finan­ța­re pen­tru un nou Ambu­la­to­riu la Spi­ta­lul muni­ci­pal și achi­zi­țio­na­rea de auto­bu­ze elec­tri­ce pen­tru trans­por­tul urban.

Alte pro­iec­te sunt în dife­ri­te sta­dii de ana­li­ză și eva­lu­a­re: con­struc­ția unei noi școli (Scoa­la 5), moder­ni­za­rea ilu­mi­na­tu­lui stra­dal, locu­in­țe soci­a­le, moder­ni­za­rea Gră­di­nii de Vară și con­struc­ția unei baze spor­ti­ve cu bazin olim­pic. Recent, Pri­mă­ria Man­ga­lia a fost pre­mi­a­tă, la Gala Aso­ci­a­ți­ei Muni­ci­pi­i­lor din Româ­nia, pen­tru rege­ne­ra­rea urba­nă a spa­ți­i­lor publi­ce, prin pro­iec­te cu fon­duri UE.

Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.


Man­ga­lia, 17 decem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply