Spectacolele pentru copii și adolescenți, Târgul de Crăciun și patinoarul deschis în fața Casei de Cultură, ingredientele perfecte care aduc magia sărbătorilor în orașul nostru

0
679

Radu Cris­ti­an: ”Spec­ta­co­lul pen­tru copii și ado­les­cenți, Târ­gul de Cră­ciun și pati­noa­rul des­chis în fața Casei de Cul­tu­ră, au fost ingre­dien­te­le per­fec­te pen­tru a adu­ce magia săr­bă­to­ri­lor în ora­șul nos­tru. Cei mici și-au împăr­țit cu greu tim­pul între con­cer­tul sus­ți­nut de îndră­gi­ta artis­tă Bibi și Casu­ta lui Moș Cră­ciun, iar cei dor­nici de puti­nă miș­ca­re s‑au aven­tu­rat pe pati­noa­rul recent des­chis pen­tru toți locu­i­to­rii Man­ga­li­ei.

De alt­fel, în zile­le urmă­toa­re, Pri­mă­ria va face cadou o intra­re la pati­noar (trans­port și pati­ne), pen­tru copi­ii din mai mul­te zone ale ora­șu­lui, prin­tre care Nept­un, Olimp, IAS, Zoo­teh­nie, Her­ghe­lie, Moa­ra, Fru­vi­i­leg, blo­cu­ri­le ANL de pe stra­da M.I. Dobro­gea­nu, pre­cum și cămi­ne­le Șan­ti­e­ru­lui Naval, din zona lice­u­lui Băne­scu.

Spec­ta­co­le­le de Săr­bă­tori vor con­ti­nua, la fie­ca­re sfâr­șit de săp­tămâ­nă, în fața Casei de Cul­tu­ră, până la sfâr­și­tul anu­lui! Vă aștep­tăm cu drag”.


Man­ga­lia News, 17.12.2019. (sur­sa: Face­bo­ok).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply